OBS De Hasselbraam

tijdelijk: Waezenburglaan 51 9351 HC Leek

  • We maken op onze school veel gebruik van gastlessen en daardoor komen onze leerlingen met veel interessante onderwerpen in aanraking.
  • We leren van en met elkaar; onze missie is dan ook 'plezierig samen leren'.
  • We vinden het op onze school belangrijk dat leerlingen mede eigenaar zijn van hun ontwikkeling en daardoor zelfstandigheid ontwikkelen.
  • Op onze school voelen leerlingen zich gekend en gewaardeerd. Er is sprake van een fijn pedagogisch klimaat.
  • Leerlingen helpen elkaar en zijn betrokken en gemotiveerd om te leren.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidsenquête is door alle leerlingen van de groepen  6, 7 en 8 ingevuld. De uitslag stemt ons tevreden en komt overeen met het beeld dat wij als schoolteam hebben op basis van onze observaties en gesprekken.   
Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven