Daltonschool De Springplank - school met de Bijbel

Oldenoert 55 9351 KV Leek

  • GDS De Springplank gebruikt ICT als hefboom om voor de leerlingen tot het meest effectief leren te komen.
  • Frisse kleuren, open klimaat met veel structuur, klaslokalen, studieruimtes en leerpleinen kenmerken heel in het kort ons gebouw.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Uit dit overzicht blijkt dat in 2017, 2018, 2019 en 2021 de eindopbrengsten van groep 8 boven het landelijke gemiddelde lagen. Voor 2022 was dit ook weer het geval. De afgelopen jaren hebben we ingezet op het verbeteren van de instructievaardigheden van de leerkrachten en het vergroten van het eigenaarschap voor het leerproces van de leerlingen. Hiermee realiseren we stabielere eindresultaten die jaarlijks boven de landelijke norm uitkomen. In het jaar 2021 hebben we weer een eindtoets kunnen afnemen. Omdat de leerling twee keer een korte schoolsluiting hebben meegemaakt hadden wij de verwachting dat de kinderen redelijk zouden kunnen scoren. Maar ook deze keer waren de resultaten op de leergebieden goed te noemen. Richting het VO hadden we ingezet op kansrijk adviseren en een goede overdracht voor alle kinderen stond daarbij centraal, de uitslagen van de eindtoetsen bevestigden onze adviezen. Een advies hebben we met ouders heroverwogen omdat de uitslag van de eindtoets hoger was dan het schooladvies.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Daltonschool de Springplank gebruiken wij de methode onafhankelijke toetsen van het Cito volgsysteem of Dia-taal. Wij nemen de Cito/ Diataal toetsen van rekenen, begrijpend lezen en spelling af in de groepen 3 t/m 8. Bij de groepen 1 en 2 volgen wij de leerlijnen in Parnassys.

De toetsresultaten worden besproken met het hele team en per groep. Dit gebeurt in een analysegesprek tussen de leerkracht en de directeur. Dit doen wij twee maal per jaar.

Op basis van de resultaten kijken we waar verbeteringen nodig zijn. Die verbeteringen kunnen op groepsniveau nodig zijn, maar ook op schoolniveau. Ouders blijven door middel van ParnasSys en Parro op de hoogte van de vorderingen van de kinderen. Wanneer een doelstelling niet behaald lijkt te worden dan worden ouders zo spoedig mogelijk ingelicht.

Ondanks dat we vanwege COVID-19  de tussentijdse toetsen en vlot daarna de eindtoetsen hebben laten maken, hebben we de kinderen goed in beeld gebracht door middel van de leerlijnen in de school. De eventuele hiaten in de leerlijnen pakken we het komende jaar extra op in ons schoolprogramma. We realiseren ons dat een goede overdracht van alle leerlingen hierbij dit jaar nog belangrijker is dan voorgaande jaren. We hebben hiervoor dus veel tijd ingeregeld.

De doelstellingen ten opzichte van de tussenresultaten hebben we beschreven in kwaliteitskaarten. In deze kwaliteitskaarten staat ook de aanpak beschreven wanneer de doelstelling niet bereikt lijkt te worden. Extra onderwijstijd of co-teaching zijn voor ons de belangrijkste methodes om zo spoedig mogelijk te anticiperen op de mogelijke achterstand.

Ook op het gebied van het sociaal emotionele welbevinden hanteren we doelstellingen. We willen dat alle kinderen zich veilig voelen op school en dat het welbevinden goed is. Deze sociaal emotionele ontwikkeling volgen we door middel van het Kanvas systeem en de twee jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken.

Het team op onze school kenmerkt zich als een lerende organisatie. Leerkrachten zijn de spil in het geven van ontzettend goed onderwijs. Bij elkaar kijken met een onderzoeksvraag en dit vervolgens bespreken leidt tot nog betere afstemming op onze leerlingen. Zo is een leerkracht nooit alleen verantwoordelijk voor de groep maar staan we als een team om elkaar zodat alle kinderen hiervan kunnen profiteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een weloverwogen schooladvies vinden wij erg belangrijk. In dit advies nemen wij, naast de resultaten van de afgelopen jaren, ook de werkhouding en de motivatie van de leerling mee. Dit advies geven de leerkrachten van groep 8 dan ook nooit alleen, maar in samenwerking met het team. In groep 7 wordt er aan elke leerling een voorlopig advies gegeven. In groep 8 worden de adviezen, na overleg met de leerkrachten van groep 7, de intern begeleider en de directeur, besproken met de ouders en leerlingen. De eindtoets is voor ons een bevestiging van het gegeven advies. Soms scoort een leerling op de eindtoets hoger dan het gegeven advies; wanneer dit laatste aan de orde is wordt de advisering nogmaals besproken met het team en vervolgens met ouders en leerling.

Ruim 70% van de leerlingen zit na drie jaar nog op de school van het gegeven advies. 20% is opgestroomd en een kleine 10% van de leerlingen is na drie jaar lager geplaatst dan het gegeven advies. We zijn dus redelijk tevreden over onze advisering al mogen we bij sommige kinderen nog iets kansrijker adviseren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Springplank wil een veilige school zijn voor alle leerlingen. Betrokkenheid op elkaar en omzien naar elkaar vinden wij belangrijke waarden. Daar besteden wij iedere dag aandacht aan. Wij willen een positieve sfeer in de groepen en op het plein.

Met de methodiek "Kanjertraining" werken wij gericht aan de relaties tussen de kinderen. Hierdoor leren de kinderen elkaar te vertrouwen en is er een positieve sfeer in de klassen en op het plein.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • betrokken
  • veiligheid
  • omzien naar elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018 hadden we inspectiebezoek over het thema didactisch handelen. Over de bevindingen van dit bezoek is geen rapportage gemaakt maar de opbrengsten daarvan zijn gebruikt voor de Staat van het Onderwijs, het jaarverslag van de onderwijsinspectie. Wij hebben het bezoek als constructief en lerend ervaren. De feedforward, die passend was bij het thema van onze Dalton meesterschap leergang, "het geven van effectieve feedback en feedforward" hebben we meegenomen in de kwaliteitskaarten in ons Datonboek.

Terug naar boven