Daltonschool De Springplank - school met de Bijbel

Oldenoert 55 9351 KV Leek

  • GDS De Springplank gebruikt ICT als hefboom om voor de leerlingen tot het meest effectief leren te komen.
  • Frisse kleuren, open klimaat met veel structuur, klaslokalen, studieruimtes en leerpleinen kenmerken heel in het kort ons gebouw.

Het team

Toelichting van de school

Het team op Daltonschool de Springplank bestaat uit voornamelijk vrouwelijke leerkrachten. In het schooljaar 2021 2022 kreeg een meester een fulltime benoeming en hebben we een mannelijke vakleerkracht gym. Voor onze leerlingen vinden wij zowel die mannelijke als vrouwelijke leerkracht en de voorbeeldrol die hij/ zij uitdraagt belangrijk. De meeste leerkrachten zijn geschoold of laten zich de komende jaren scholen in het Daltonsysteem. Het team is een mooie mix van veel ervaring, startende leerkrachten en alles er tussen in. We geven het onderwijs vooral samen en met waanzinnig veel energie en enthousiasme.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt meestal binnen de school met de duo collega geregeld. Wanneer die optie niet binnen de mogelijkheden ligt, kunnen we gebruik maken van een bovenschoolse vervangingspool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Daltonschool de Springplank hanteert het leerstofjaarklassensysteem, maar binnen dit systeem stemmen we af op wat de leerlingen nodig hebben. Ook hebben we vanaf het schooljaar 2020 2021 een kleine klas waarbij een leerkracht ingezet wordt op leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en/ of klasverkleining. Studieruimtes worden veelvuldig ingezet op vraag van leerling of leerkracht. In deze ruimtes kunnen leerlingen zelfstandig of in kleine groepjes met hun leerdoelen aan het werk. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw werken de groepen met thema's. Daarbinnen worden alle vakken aangeboden, maar dat zit met elkaar verweven. We werken met leerlijnen waarmee we bijhouden hoe de ontwikkeling van de leerlingen verloopt. Globaal houden we bovenstaande uren aan.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We besteden minimaal 50% van onze tijd aan de kernvakken lezen, taal, spelling en rekenen. Afhankelijk van de analyse van de groeps- en/ of schoolresultaten kunnen we de onderwijstijd voor een vak aanpassen.

In het 'eigen taakatelier' helpen we kinderen onder begeleiding van onze kindercoach en specialist meer- en hoogbegaafdheid met een hulpvraag. U kunt dan denken aan filosoferen, leren leren of het stimuleren van praktische vaardigheden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het team van Daltonschool de Springplank heeft veel kennis en ervaring met kinderen die matige gedragsproblemen hebben. Er is een gedragsdeskundige vier dagen in de week aanwezig en tegelijkertijd zitten we 1 x per 8 weken met iemand van een zorginstelling om tafel om steeds inclusiever te worden. Met name op het gebied van autisme willen we onze kennis verdiepen en verbreden. Daarnaast is een leerkracht gespecialiseerd in dyslexie. Ook hebben wij een leerkracht die een scholing heeft gevolgd tot specialist hoogbegaafdheid. Zij is hier een ruim dagdeel voor vrijgespeeld, gedurende deze ochtend ligt de prioriteit bij het leren leren. Natuurlijk is de Daltoncoördinator een spil in het web voor de leerlijnen binnen Dalton; we kijken hierbij naar de complete ontwikkeling van het kind, dus zowel sociaal emotioneel als cognitief: omzien naar elkaar, elkaar helpen en je eigen talenten mogen ontwikkelen zijn hierbij belangrijke begrippen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

HIER MOET NOG IETS IN KOMEN TE STAAN -> Mail naar Eelke gestuurd 20-06

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken niet samen met één bepaalde partij. We hebben wel hele goede afspraken met de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven over de overdracht van de leerling gegevens om de doorgaande leerlijn zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Terug naar boven