Prins Willem Alexander School

Verwoldseweg 18 7245 AH Laren (Gelderland)

  • Schoolfoto van Prins Willem Alexander School
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexander School
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexander School

Het team

Toelichting van de school

In onze school zijn de volgende mensen werkzaam:

Groep 1: Pauline Duringhof en Christien Krajenbrink
Groep 2: Lonneke Janssen en Evelien Meijer
Groep 3: Heleen Lansink
Groep 4: Rianne Eekhuis en Esther van den Berg
Groep 5/8: Simone Pera en Esther van den Berg*
Groep 6/7: Samantha Morssink*

Leraarondersteuner: Dian van der Leest*
Directeur: Martine van den Berg
Intern begeleider: Rianne Eekhuis
Conciërge: Sietske Veltkamp
Administratief medewerker: Cindy Hazewinkel

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van de meester of juf gaat het volgende protocol in werking:

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht worden groepen één dag opgevangen door collega’s. Vanaf de tweede dag wordt er óf een interne vervanger of een vervanger van PON geregeld óf de kinderen gaan maximaal één dag naar huis. 
Ouders van de groep worden daarover ingelicht middels een brief. Kinderen waarvoor geen opvang kan worden geregeld, kunnen op school terecht;
Een groep mist per ziektegeval niet meer dan één dag.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We werken met de cyclus handelingsgericht werken (HGW) en met het leerlingvolgsysteem Parnassys. De intern begeleider (IB’er) houdt groeps- en leerlingbesprekingen. En ondersteunt leerkrachten bij het afstemmen op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zij volgt de (leer)resultaten van deze kinderen en voert samen met de leerkracht oudergesprekken. Ouders worden vroegtijdig bij het leerproces van hun kind betrokken. Zo nodig wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld waar ouders het handelingsgedeelte van het OPP ondertekenen. 

De IB’er onderhoudt contacten met externen en het Samenwerkingsverband, en zit in het schoolondersteuningsteam. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij gaan bij alle kinderen uit van hoge verwachtingen. Dat wil zeggen dat we realistische, maar hoge doelen stellen. Vanuit de onderwijsbehoefte van ieder kind stellen we, al dat niet met externe partners, ons aanbod samen. Daarnaast zoeken we de afstemming hoe we dit aanbod inrichten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven