Prins Willem Alexander School

Verwoldseweg 18 7245 AH Laren (Gelderland)

  • Schoolfoto van Prins Willem Alexander School
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexander School
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexander School

Het team

Toelichting van de school

In onze school zijn de volgende mensen werkzaam:

Groep 1: Pauline Duringhof en Christien Krajenbrink
Groep 2: Lonneke Janssen en Evelien Meijer
Groep 3: Heleen Lansink
Groep 4: Esther van den Berg en Rianne Eekhuis
Groep 5/8: Simone Pera en Esther van den Berg
Groep 6/7: Samantha Morssink

Leraarondersteuner: Dian van der Leest
Directeur: Martine van den Berg
Intern begeleider: Rianne Eekhuis
Conciërge: Sietske Veltkamp
Administratief medewerker: Cindy Hazewinkel
Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van de leerkracht gaat het volgende protocol in werking:

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht proberen we allereerst vervanging te regelen via onze invalpool Personeelscluster Oost-Nederland (PON). Lukt dat niet dan wordt de groep één dag verdeeld over de andere groepen. Vanaf de tweede dag wordt er opnieuw gezocht naar een vervanger van het PON of intern binnen de school. Lukt dat niet dan blijven de kinderen maximaal één dag thuis. Een dag later is er dan een andere groep aan de beurt.
Ouders worden z.s.m. ingelicht via de ouderapp Parro. Kinderen waarvoor geen opvang kan worden geregeld, kunnen op school terecht. Een groep mist per ziektegeval niet meer dan één dag.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is groeiende in leerlingenaantal. Dit heeft een directe invloed op de indeling van onze groepen. In de onderbouw (groep 1 t/m 4) hebben we homogene groepen met een enkel leerjaar. In de bovenbouwgroepen werken we met combinatiegroepen: een groep 5-8 en een groep 6-7. Beide groepen bestaan uit 20 á 22 leerlingen en door de inzet van onze leraar ondersteuner krijgt ieder leerjaar op de ochtenden voldoende eigen instructietijd met de leerkracht. Op de middagen zijn de groepen gesplitst in groep 5 en groep 6-7-8 en staan er vakken op het rooster zoals bewegingsonderwijs, studievaardigheden en wereldoriëntatie.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Welbevinden en betrokkenheid zijn in onze kleutergroepen basiswaarden om tot leren te komen. Door ervaren en spelen wordt er op de Prins Willem Alexanderschool vanuit een ontwikkelingsgericht aanbod onderwijs verzorgd.  We leren door te doen en dan het liefst in het groen! 

Wij gaan er van uit dat het jonge kind zich op een natuurlijke manier ontwikkelt en leert door te spelen. Er is ruimte voor het eigen initiatief van het kind, maar daarnaast is er structurele inbreng van de leerkracht. De leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen kunnen experimenteren, ontdekken, ervaren en samen kunnen spelen binnen een rijke omgeving. Kinderen hebben de vrijheid om keuzes te maken tussen speelhoeken en activiteiten. De leerkracht creëert een leeromgeving waarbinnen voor ieder ontwikkelingsniveau een beredeneerd aanbod is. Om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen zorgen we voor een betekenisvolle omgeving die motiveert en enthousiasmeert. Dit doen we door te werken met rijke speel- en werkhoeken en uitdagend ontwikkelingsmateriaal. Om te zorgen voor een zo groot mogelijke betrokkenheid en het ontwikkelen van zelfstandigheid bieden we de kinderen de ruimte om eigen keuzes te maken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We houden alle ontwikkelingen van het kind bij in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. De intern begeleider (IB’er) houdt groeps- en leerlingbesprekingen en ondersteunt leerkrachten bij het afstemmen op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zij volgt de (leer)resultaten van deze kinderen en voert samen met de leerkracht oudergesprekken. Ouders worden vroegtijdig bij het leerproces van hun kind betrokken. Zo nodig wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld waar ouders het handelingsgedeelte van het OPP ondertekenen. 

De IB’er onderhoudt contacten met externen en het Samenwerkingsverband en zit in het schoolondersteuningsteam.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij gaan bij alle kinderen uit van hoge verwachtingen. Dat wil zeggen dat we realistische, maar hoge doelen stellen. Vanuit de onderwijsbehoefte van ieder kind stellen we, al dat niet met externe partners, ons aanbod samen. Daarnaast zoeken we de afstemming hoe we dit aanbod inrichten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school verzorgt geen extra aanbod voor het jonge kind (tot 4 jaar), maar werkt in de voorbereiding en overdracht naar de start van de basisschool wel nauw samen met beide aanbieders van kinderopvang/peuterwerk: Avonturijn en Graaf Jantje.

Terug naar boven