Kindcentrum `t Swannestee

Tsjillânleane 32 8525 GR Langweer

 • Samen leren en je zelfstandigheid opbouwen
 • Wederzijds respect voor een sociaal veilig klimaat
 • Een gezonde levensstijl begint in de school
 • Ieder kind wordt gezien in zijn eigen ontwikkeling

Het team

Toelichting van de school

Alle teamleden + functies: https://www.obstswannestee.nl/nl/organisatie/ons-team.

De overheid draagt zorg voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Voor Ambion geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen zoals door de minister toegekend. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school.

Het bestuur van Ambion bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de IB’ers en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding leraarsformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen. Komt u daarvoor vooral eens bij ons kijken!

De gemiddelde leeftijd van het personeel in het onderwijs is relatief hoog. Zeker in Friesland waar we te maken hebben met bevolkingskrimp en een van oudsher sterke rechtspositie van leraren. Leeftijd zegt niet alles. Door een actief beleid houdt Ambion haar personeel enthousiast en op de hoogte van de meest actuele stand van zaken in het onderwijs. Dat ziet u in onze scholen, maar bijvoorbeeld ook door ons initiatief tot het inrichten van een E-Lab en Ambion Academie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker. Daarom vinden wij het belangrijk om u te informeren over de maatregelen die wij moeten nemen als er geen vervanger gevonden kan worden bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht.

Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.

Wij verwachten dan ook dat wij vaker dan in het verleden voor de situatie komen te staan dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Dit is niet altijd mogelijk en dan kan het zo zijn dat de vervanging niet te regelen is. Mocht deze situatie zich voordoen, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Indien er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging is, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven.

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moeten blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in die situaties waarin dit echter niet mogelijk is gebleken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Werkwijze/ organisatie

Onze school kenmerkt zich als een moderne dorpsschool, waarin meestal in combinatiegroepen gewerkt wordt op verschillende niveaus met daarbij afwisseling in groepswerk en individueel werken. Ook proberen wij het zelfstandig werken zoveel mogelijk te stimuleren door te werken met een weektaak en met coöperatieve werkvormen.

Wij zijn van mening dat het organiseren van het onderwijs in jaarklassen met de IGDI-instructie de meeste ruimte geeft om tijd vrij te maken voor die kinderen die extra hulp nodig hebben. Waar mogelijk proberen we bewust het klassikale systeem te 'doorbreken' door de kinderen zelfstandig en in diverse werkvormen te laten werken.

Om dit zo optimaal mogelijk te realiseren werkt de school met moderne methoden welke voldoen aan de kerndoelen.

Combinatieklassen

Het werken in combinatiegroepen vergt van de leerkracht/ kinderen en het lesrooster flexibiliteit Met het verdelen van de tijd gaan we zeer zorgvuldig om. Het voordeel van werken in de combinatiegroepen is de zelfstandigheid van de kinderen die hiermee wordt bevorderd. Wij vinden het positief dat kinderen van en met elkaar kunnen leren. De hoogste groep in de klas herkent vaak nog zaken die in de lagere groep aan de orde zijn geweest en zo kunnen zij de jongere kinderen ook helpen. 

In de groepen 1 en 2 wordt veel in groepjes gewerkt. Het accent ligt op spelend leren. Via spel, kringactiviteiten, creatieve opdrachten en ontwikkelingsmaterialen worden de benodigde vaardigheden opgedaan die nodig zijn voor de overgang naar groep 3. 

In groep 1 en 2 wordt ook gebruik gemaakt van z.g.n. voorlopers. Dit zijn lesboeken die bij de taal- en rekenen horen, welke in de hogere groepen gebruikt worden. Zo wordt groep 2 voorbereid op groep 3. 

In de groepen 3 t/m 8 wordt er veel vanuit methoden gewerkt. Het accent in groep 3 ligt op het leesonderwijs, heel veel tijd en energie wordt er in deze vaardigheid gestopt, natuurlijk is er ook veel aandacht voor het aanleren van de basisvaardigheden voor het rekenen en het leren schrijven. Vanaf groep 5 komen er wereld-oriënterende vakken bij zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. De leerkracht besteedt een deel van de les aan (digitale) instructie. In het tweede deel van de les moeten de kinderen het geleerde in praktijk brengen door in hun werkboeken, op hun iPad of schriften de bijbehorende oefeningen te maken. Dat is het moment dat de leerkracht tijd heeft om individueel met kinderen te gaan werken of verder te gaan in een instructiegroep.

Vaak volstaat een extra uitleg om een kind verder te helpen. De meeste lessen worden zoals hierboven beschreven staat georganiseerd.

In principe maakt iedere leerling dezelfde basisstof. Bij een aantal vakken krijgen leerlingen die dat aankunnen extra verdiepende stof ook herhalingsstof behoort tot de mogelijkheden. Ook kan het nodig zijn een paar kinderen extra hulplessen aan te bieden.

Wanneer een leerling vast dreigt te lopen in de gewone oefenstof, kan er gekozen worden voor een speciaal programma. Dit laatste gebeurt na afweging tijdens de leerlingenbespreking en na overleg met de ouders en de IB-er.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Fries

Net als onderwijs in Nederlands heeft onderwijs in Fries een maatschappelijke functie. Taal (gesproken en geschreven) is van belang bij het verwerven en uitwisselen van informatie. Onderwijs in het Fries heeft ook een sociale en culturele functie. Kinderen worden vertrouwd met het leren zich uit te drukken in de taal die in de provincie, de regio, de plaats, de buurt en het gezin in informele en formele situaties gebruikt wordt. Daarmee nemen zij ook deel aan de cultuur van de eigen streek, voor zover die samenhangt met het gebruik van het Fries.

Uiterlijk in het jaar 2030 moet het (vak) Fries op alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs op voldoende niveau worden aangeboden. Om het niveau van iedere school te bepalen zijn er voor het basisonderwijs zeven profielen opgesteld, van A tot en met G. Een school met profiel A voldoet aan alle eisen voor het Fries onderwijs. Een school met profiel G staat nog aan het begin.

Onze school heeft profiel A. Dit houdt in:

Mondeling taalonderwijs:

 • De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door henzelf en anderen.
 • De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om teksten die informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen bevatten over voor hen bekende onderwerpen.
 • De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in situaties uit hun dagelijks leven waarin zij informatie vragen of geven over een onderwerp waarmee zij vertrouwd zijn.

Schriftelijk taalonderwijs:

 • De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent voorkomende teksttypen (zoals artikelen in jeugdrubrieken, liedjes, verhalen).
 • De leerlingen leren eenvoudige teksten in het Fries te schrijven over alledaagse onderwerpen met het doel met anderen over die onderwerpen te communiceren. [schrijven]

Taalbeschouwing:

 • De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese woorden en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.

Samen met een skoalstiper werken we aan het aanbod Frysk voor onze leerlingen. Momenteel bieden we voldoende aanbod van kerndoelen 17 [attitude], 18 [luisteren], 19 [spreken], 20[lezen], 21 [schrijven], 22 [taalbeschouwing]

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel staat op de pagina van onze school op de website www.scholenopdekaart.nl bij 'Het onderwijs' -> 'Ondersteuning van de leerlingen'.

Intern begeleider

Op onze school is een interne begeleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Die houdt zich onder andere bezig met:

 • het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders;
 • het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen;
 • het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de zorg.

Zijn er problemen ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht.

Basisondersteuning

Iedere school van Ambion voorziet in een basisondersteuning van haar leerlingen. Deze basisondersteuning verzorgen wij door systematisch te bekijken welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben en hoe we die kunnen bieden. Wij noemen dit de handelingsgerichte werkwijze. De intern begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol.

Indien wenselijk kan de intern begeleider een beroep doen op de Bovenschoolse Ondersteuningsunit (BOU) van Ambion. In de BOU zijn diverse onderwijskundige expertises ondergebracht, zoals orthopedagogen, een dyslexiespecialist en een logopedist. Daarnaast kan de intern begeleider een beroep doen op de ‘flexibele schil van de BOU’. Dit zijn reken-, taal- en hoogbegaafdheidspecialisten werkzaam op de scholen van Ambion. En externe partners met zeer specifieke expertise bijvoorbeeld op het gebied van ergotherapie of langdurig zieke leerlingen. 

Extra ondersteuning

Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. Samen met u als ouders gaan we dan op zoek naar oplossingen en naar de best passende ondersteuning. Dit is altijd maatwerk en vereist een goede samenwerking tussen de leerkracht, intern begeleider, ouders en andere specialistische begeleiding.

In het gesprek met u, de leerkracht en de intern begeleider betrekken wij de orthopedagoog van de BOU. Dit noemen wij het HGPD-gesprek (handelingsgerichte proces diagnostiek). Het uitgangspunt in dit gesprek is het verkennen van de onderwijsbehoeften om te komen tot een passend onderwijsaanbod.

De informatie die hiervoor nodig is, wordt tijdens het gesprek verzameld, maar ook eventueel daarna in de vorm van vragenlijsten, gericht diagnostisch onderzoek of klassenbezoeken. De gegevens die we daarmee verzamelen, worden geanalyseerd en verwerkt tot een plan van aanpak. Hierin vermelden we doelen op de korte en langere termijn en spreken we ook met elkaar een taakverdeling af. Uw rol als ouder(s) mag hierin uiteraard niet ontbreken.

Soms is tijdelijk extra specialistische zorg nodig, die voorwaardelijk is om onderwijs te kunnen volgen en de beoogde ontwikkeling te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van deze zorgondersteuning. Wij hebben korte lijntjes met de gemeente om op maat en in afstemming met elkaar te zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen een aparte leerlijn volgen of bijvoorbeeld extra instructie en begeleiding krijgen. Als het niet mogelijk is om deze begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de extra ondersteuningsmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Alle middelen voor zware ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet. 

Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is en hoeveel uren er voor een leerling moeten worden ingezet.

Ondersteuning van het jonge kind

Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, is met de peuterspeelzaal een warme overdracht geregeld, zodat het jonge kind een fijne start kan maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er door de leerkracht contact opgenomen om vijf momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen.

In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van de observatiemethode wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan.

Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt.

Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Dyslexieprotocol

Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoedt door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl

De brochure “Passend onderwijs” is te vinden via: https://www.ambion.nl/nl/actueel/documenten/brochuren-passend-onderwijs.html.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden. Met de gemeenten zijn prestatieafspraken vastgelegd om de doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 6 jaar te versterken. Er vindt een “warme overdracht” van de peuteropvang naar de basisschool plaats. Door samenwerking en uitwisseling wordt de doorgaande lijn steeds beter op elkaar afgestemd en doorontwikkeld.

Terug naar boven