Basisschool 't Stekske

Dominicanenstraat 22 5453 JN Langenboom

Schoolfoto van Basisschool 't Stekske

Het team

Toelichting van de school

Het onderwijs op 't Stekske wordt verzorgd door een team van ongeveer 15 mensen. Dit zijn leerkrachten, leerkrachtondersteuners, intern begeleiders, een directeur, een conciërge en een administratief medewerker.

Teamleden - groepen - werkdagen - mailadressen

 • Baukje van Baal - groep 1/2 De Bijen - ma di wo do vr - b.vbaal@optimusonderwijs.nl
 • Els Jacops - groep 1/2 De Bijen - ma do vr - e.jacops@optimusonderwijs.nl
 • Elly Janssen - groep 1/2 De Vlinders - ma do vr - e.janssen@optimusonderwijs.nl
 • Hedi Vranken (groep 1/2 De Vlinders - ma di wo - h.vranken@optimusonderwijs.nl
 • Mieke van den Berg (groep 3 - ma di - mieke.vdberg@optimusonderwijs.nl)
 • Thecla Oosterkamp (groep 3 - ma di - t.oosterkamp@optimusonderwijs.nl)
 • Lars Fleuren (vakleerkracht bewegingsonderwijs / leraarondersteuner - ma di wo do vr - lars.fleuren@optmimusonderwijs.nl)
 • Plom Verstegen (groep 4 - ma di wo do vr - plom.verstegen@optimusonderwijs.nl)
 • Jurian Langens (groep 5 - di wo do vr - j.langens@optimusonderwijs.nl)
 • Truus van de Wiel (groep 6 - ma di do - t.vdwiel@optimusonderwijs.nl)
 • Marieke Rongen (groep 7 / intern begeleider - ma di wo do vr - m.rongen@optimusonderwijs.nl)
 • Pauline van Berlicum (groep 8 / intern begeleider - di do vr - p.vberlicum@optimusonderwijs.nl)
 • Sanne Cuppen (groep 8 - ma di wo - s.cuppen@optimusonderwijs.nl)
 • Jos Cöp (directeur - ma wo vr - j.cop@optimusonderwijs.nl)
 • Henk Aarts (conciërge - h.aarts@optimusonderwijs.nl)
 • Tanja van den Bungelaar (administratief medewerkster - t.vdbungelaar@optimusonderwijs.nl)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of ander verlof heeft, kunnen we gebruik maken van een vervangerspool. In deze pool zitten vaste medewerkers van een aantal schoolbesturen die korte en langdurige vervangingen opvangen. In verband met het lerarentekort is de pool soms helaas leeg. In deze situatie doen we het maximale om een creatieve oplossing te vinden en te voorkomen dat we klassen moeten vragen om thuis te leren.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs op het Stekske is flexibel georganiseerd. Er wordt gewerkt in units en in jaargroepen. In deze relatief kleine jaargroepen komen de basisvaardigheden aan bod en wordt instructie gegeven op jaargroepniveau. Dit geldt bijvoorbeeld voor vakgebieden als lezen, spelling en rekenen.

Concreet zien de units en jaargroepen er als volgt uit:

Unit 1:

 • groep 1-2-3 (4 tot 7 jaar)
 • Groep 1 / 2 A: De Vlinders
 • Groep 1 / 2 B: De Bijen (start vanaf 1-1-2023)
 • Groep 3

Unit 2: groep 4-5-6-7-8 (7 tot 12 jaar)

 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6/7
 • Groep 8

Binnen de units zijn leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor een bepaalde leeftijdsgroep. Op deze manier is het mogelijk om:

 • het onderwijs deels gezamenlijk en deels apart te organiseren;
 • regelmatig in kleinere groepen begeleiding en instructie aan te bieden;
 • regelmatig individuele kindgesprekken te voeren;
 • leerlingen meer autonomie te geven met betrekking tot het eigen leren.

Het grote voordeel van de flexibele organisatievorm is dat hiermee het best tegemoet gekomen kan worden aan de leerbehoeften van individuele kinderen. Bij sommige, veelal wereldoriënterende, vakgebieden ontstaat de mogelijkheid om kinderen van verschillende leeftijden meer van elkaar te laten leren in heterogene groepen. Bij andere vakgebieden, zoals lezen, spelling en rekenen, kan er juist voor gekozen worden om de uitleg en begeleiding in meer homogene jaar- of niveaugroepen plaats te laten vinden.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs geleerd waarbij de SLO-doelen (Stichting Leerplan Ontwikkeling) uitgangspunt zijn. In de kringen tijdens werklessen worden taal- en rekenactiviteiten aangeboden. Thematisch spel vindt in de hoeken plaats. Dagelijks staan buitenspel en bewegingsactiviteiten op het programma.

Voorbereidend lezen/taal/woordenschat:

Alhoewel de kinderen in groep 3 formeel beginnen met lezen, zijn sommige kinderen toch al eerder aan lezen toe. Daarom besteden we in de kleutergroepen aandacht aan voorbereidend lezen. De kinderen leren de meeste letters al in groep 1 en 2. Ook leren de kinderen te luisteren naar een verhaal, het na te vertellen, rijmwoorden te gebruiken en lotto’s te maken. Deze activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats binnen een thema waarbij het betekenisvol leren het uitgangspunt is.

Voorbereidend rekenen

In groep 1 en 2 besteden we aandacht aan de voorbereiding van het rekenen. Kinderen leren omgaan met hoeveelheidsbegrippen, leren tellen en cijfers en vormen te herkennen.

Bewegen

De groepen 1 en 2 spelen dagelijks, indien het weer het toelaat, buiten. Zowel geleid als begeleid. Daarnaast hebben zij één keer in de week een gymles in de gymzaal onder leiding van een vakleerkracht.

Engelse taal

In de vorm van spelletjes wordt in groep 1 en 2 spelenderwijs aandacht besteed aan de Engelse taal. Kinderen leren zoals in hun eigen taal, door te luisteren en te reageren.

Voorbereidend schrijven

In groep 1 en 2 besteden we aandacht aan de voorbereidingen (o.a. de fijne motoriek) voor het schrijven. In gerichte spel- en knutselactiviteiten en werkjes stimuleren we de ontwikkelingen van de fijne motoriek en een goede pengreep.


Sociaal emotionele ontwikkeling

We willen de kinderen normen en waarden overbrengen. Kinderen leren bijvoorbeeld respect te hebben voor de ander en op te komen voor zichzelf. We zijn en blijven in gesprek met de leerling over persoonlijke groei en sociale ontwikkeling. In de gehele school werken we volgens de werkwijze van De positieve groep. Verder gebruiken we het observatiesysteem KIJK op sociale competenties.

Zelfstandig werken

Om de zelfstandigheid en de taakaanpak van de kinderen te bevorderen werken we in groep 1 en 2 met het digikeuzebord waarop kinderen zelf hun taken inplannen. Wekelijks worden nieuwe weektaken aangeboden die gekoppeld zijn aan de doelen en het thema van dat moment. Naast de verplichte taken zijn er keuzetaken waar tijdens de werkles in de verschillende hoeken aan gewerkt kan worden. Tijdens de werklessen creëren de leerkrachten ruimte om extra instructies of een kleine kring te geven aan leerlingen. Afhankelijk van leeftijd en ontwikkeling worden er meer taken van een kind verwacht.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen

Na het voorbereidend lezen in groep 1 en 2, start het leren lezen (aanvankelijk lezen) in groep 3. We werken dagelijks met de methode Veilig Leren Lezen (Kim-versie). Wanneer het aanvankelijk leesproces is doorlopen in groep 3, oefenen de kinderen het technisch lezen in groep 4 t/m 8 met de methode Estafette (versie 3) om de vaardigheid van lezen verder te ontwikkelen. Wanneer de leestechniek voldoende beheerst wordt, gaan we meer tijd besteden aan begrijpend lezen. Vanaf groep 4 gebruiken we daarvoor de methode Nieuwsbegrip. Daarin oefenen diverse strategieën en passen die toe op verschillende soorten teksten.

Taal / Spelling / Woordenschat

Bij taalonderwijs zorgen we ervoor dat de kinderen taalvaardiger worden. Hierbij besteden we aandacht aan spelling, spreken en luisteren, woordenschat, schrijven en taalbeschouwing. We gebruiken hiervoor de methode 'Veilig Leren Lezen' in groep 3 en Staal (Taal en Spelling) in groep 4 t/m 8.

Rekenen

Kinderen leren rekenen door met bewerkingen aan de slag te gaan en door praktische rekenproblemen die ze in het dagelijks leven tegenkomen op te lossen. Daarbij leren ze ook tabellen en grafieken op te stellen bij de gegevens die ze zelf hebben verzameld. Uiteraard worden er ook veel sommen gemaakt. In groep 3 leren ze optel- en aftreksommen maken tot 20 en in groep 4 leren ze op verschillende manieren te rekenen tot 100, gevolgd door het rekenen tot 1000 in groep 5. Vanaf groep 5 komt het cijferen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen intensief aan bod. Veel van bovenstaande berekeningen worden toegepast in allerlei dagelijkse (probleem)situaties. Ter ondersteuning van ons rekenonderwijs maken wij gebruik van de methode Pluspunt (versie 4).

Wereldoriëntatie

Aan het einde van de basisschool hebben de kinderen Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen en weten hoe mensen er leven. Ze leren over de geografie, de geschiedenis en de natuur. Ons wereldoriënterend onderwijs wordt ondersteund door de methodische aanpak IPC. Hierin zijn de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis, levensbeschouwing, burgerschap, digitale geletterdheid en techniekeducatie en cultuureducatie geïntegreerd. Deze komen allemaal aan bod binnen een vijftal thema's per schooljaar. Deze duren 5 tot 9 weken. Binnen cultuureducatie is aandacht voor beeldende vorming, muziek, drama en dans.

Verkeersonderwijs

Bij verkeersonderwijs leren kinderen dat het belangrijk is om regels, afspraken en borden te kennen en deze te gebruiken voor de eigen en andermans veiligheid. Naast lessen vanuit een methode wordt er jaarlijks een aantal verkeersactiviteiten georganiseerd. De school neemt ook deel aan het Brabants Verkeersveiligheid Label door middel van een digitaal activiteitenplan rondom verkeersveiligheid.

Bewegingsonderwijs

Beweging, sport en spel spelen een belangrijke rol in het lesprogramma op 't Stekske. De lessen bewegingsonderwijs (gymlessen) worden in de gymzaal gegeven aan de groep 1 t/m 8. Iedere week sporten de leerlingen met een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Engels

In de groepen 5 tot en met 8 maken de kinderen kennis met de Engelse taal. We maken ze enthousiast en brengen ze spelenderwijs in beweging. In eerste instantie leren ze Engels zoals ze hun moedertaal hebben geleerd: door te luisteren en hierop te reageren. In de bovenbouw komt hier spreken, lezen en schrijven bij. We gebruiken de methode Groove Me / Blink Engels.

Schrijven

Aan het eind van de basisschool moet een kind leesbaar en in een goed tempo kunnen schrijven. In groep 3 t/m 6 wordt vooral aandacht besteed aan het methodisch schrijven. We gebruiken daarvoor de methode Pennenstreken (versie 3).

Sociaal emotionele ontwikkeling

Bij sociaal emotionele ontwikkeling willen we kinderen leren respect te hebben voor de anderen, gepast om te gaan met anderen en op te komen voor zichzelf. Dit heeft grote betekenis voor de veiligheid en het klimaat op school. Met iedere leerling blijven we voortdurend in gesprek over de persoonlijke groei en sociale ontwikkeling. Binnen onze school werken we het programma De positieve groep.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In deze schoolgids vindt u een verwijzing naar het schoolondersteuningsprofiel van onze school. Dit profiel geeft aan welke extra ondersteuning we kunnen bieden voor kinderen die meer nodig hebben dan wat standaard van een school verwacht mag worden. Kort samengevat komt het er op neer dat wij zo inclusief mogelijk onderwijs willen geven en daarbij binnen de grenzen van het mogelijke tegemoet willen komen aan een breed scala aan behoeften. Als het noodzakelijk is, maken wij daarbij gebruik van arrangementen van het samenwerkingsverband Stromenland.

De beschikbaarheid van voldoende personeel is in een aantal gevallen wel een beperkende factor als het gaat om wat mogelijk is. 't Stekske is een gewone basisschool en krijgt een financiële bijdrage van het rijk die uitgaat van een groepsgrootte van ongeveer 24 leerlingen. Voor de school betekent dit dat we 6 groepen kunnen vormen en daarvoor iedere dag 6 leerkrachten beschikbaar hebben. Dit beperkt de mogelijkheden om onderwijs aan te bieden op individuele basis of in nog kleinere groepen.

Meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel vindt u in het te downloaden document.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden wordt ons schoolondersteuningsaanbod periodiek geëvalueeerd en het schoolondersteuningprofiel geactualiseerd.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met de andere scholen in Mill en St. Hubert en Stichting Spring zijn VVE-faciliteiten gerealiseerd. Aankomende leerlingen van 't Stekske kunnen hier gebruik van maken.

Terug naar boven