Basisschool 't Valder

Belvauer 62 6373 TT Landgraaf

  • Schoolfoto van Basisschool 't Valder
  • Schoolfoto van Basisschool 't Valder
  • Schoolfoto van Basisschool 't Valder
  • Schoolfoto van Basisschool 't Valder
  • Schoolfoto van Basisschool 't Valder

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/ verzorgers:

Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool? Moeten uw kinderen van school veranderen? Dan zoekt u natuurlijk een school die bij uw kind past. De keuze voor een school is een belangrijke keuze. Uw kind zal een groot gedeelte van zijn/haar dag op school doorbrengen. U zult jarenlang samen met uw kind de wandel van en naar school gaan maken. Daarom kiest u een basisschool met zorg.

Waarom zou u voor ons kiezen?  We vinden het belangrijk dat uw kind zich in alle opzichten goed voelt op school,  bieden optimale ontwikkelingskansen door zoveel mogelijk te kijken naar de individuele behoefte van het kind, brengen ze in contact met maatschappelijke en culturele verworvenheden en bereiden ze voor op deelname aan een complexe samenleving.

Wat vinden we belangrijk? We vinden het belangrijk dat onze kinderen vaardigheden geleerd krijgen waarbij we ze zo goed mogelijk voorbereiden op hun rol in de steeds sneller veranderende maatschappij. Daarom willen we een zo passend mogelijk aanbod realiseren. Een goede werkhouding, nadenken over het eigen handelen en leren, plannen, in een betekenisvolle context leren, kinderen uitdagen en nieuwsgierig maken, zoveel mogelijk aansluiten op het individuele niveau van onze kinderen, respectvol en verantwoordelijk samen- en naast elkaar kunnen werken, ontwikkelen van zelfvertrouwen, zorg voor elkaar en voor de leefomgeving zijn zaken waar we binnen ons onderwijs aandacht aan geven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • veiligheid
  • openheid
  • (zelf)vertrouwen
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ieder kind is uniek. Wij zien graag dat iedere leerling zich persoonlijk kan ontwikkelen. Hiervoor krijgen ze de juiste begeleiding, kennis, vaardigheden en attitude aangeboden. Wij bieden structuur en vertrouwen. Wij gaan met elkaar om op basis van waardering en respect. Wij zijn ambitieus en reflecteren op ons handelen om het aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Hierin zijn wij een voorbeeld voor onze leerlingen. Wij werken aan een leerzame en veilige omgeving waarbij we uitgaan van hoge en positieve verwachtingen en waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en de ander.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op ‘t Valder lopen de leerlingen van 8.30 uur tot 8.40 uur binnen. De lessen voor alle kinderen beginnen om 08.45 uur. Alle groepen hebben pauze van 12.15 uur tot 13.10 uur. Er is een mogelijkheid tot overblijven op school. Het middagprogramma begint om 13.15 uur.
‘s Middags is de school om 15.15 uur uit. De woensdag vormt hierop een uitzondering. Dan is de school uit om 12.45 uur. De kleuters uit de groepen 1 en 2 hebben elke vrijdag vrij. De kinderen uit de groepen 3 hebben op vrijdag alleen in de ochtend tot 12.15 uur school.

We willen de lestijden effectief gebruiken en onderwijstijd niet onnodig verloren laten gaan. In alle groepen maken we daarom gebruik van een inlooptijd van 10 minuten voorafgaand aan de start van de lessen. Leerlingen zijn uiterlijk 5 minuten voor de start van het lesprogramma op school aanwezig. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven