SBO de Wissel

Hereweg 175 6371 LZ Landgraaf

Schoolfoto van SBO de Wissel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 hebben wij als SBO school voor het eerst deelgenomen aan de landelijke eindtoets basisonderwijs. Wij hebben gekozen voor de toets "Route 8".

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken met een systeem voor verantwoorde prognose op iets langere termijn (ontwikkelingsperiode): het OntwikkelingsPersPectief (OPP), met als onderdelen een leerlingprofiel (leerling en leerling omgeving specifieke zaken, beschermende en belemmerende ontwikkelingsfactoren, alsook een centrale hulpvraag/onderwijsbehoefte), een prognose (per half jaar en over de ontwikkelingsperiode) en een perspectief (dat richting geeft aan de leerroute van de leerling, vaststellen van het zorgniveau en arrangementen).

Voor elk kind dat de SBO-school bezoekt wordt een dergelijk ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief gebeurt binnen de school in een samenwerking tussen de leraar, de schoolleiding, de interne begeleider, de orthopedagoog/psycholoog, de jeugdarts, de maatschappelijke deskundige en de ouders. Het ontwikkelingsperspectief geeft daarmee richting aan het handelen van de school én de ouders.

Het ontwikkelingsperspectief geeft richting aan het ontwikkelingsplan voor elk kind:

(1) We kijken 'achteruit': hoe is de ontwikkeling van dit kind verlopen?

(2) We kijken naar 'vandaag': wat heeft dit kind geleerd, wat kost moeite en waar zien we sterke kanten?

(3) We kijken 'vooruit': welke resultaten kan dit kind bereiken (de prognose voor een half jaar)? waar willen we naartoe (het perspectief voor deze bouwperiode)?

Samen met de ouders (en het kind) gaan wij op weg. Belangrijk is het om samen met de ouders terug te zien, naar vandaag te kijken en vooral vooruit te zien. De school, de ouders (en het kind) zijn samen aan het werk, zoeken samen naar de goede weg om de kansen voor een goede ontwikkeling van het kind tot stand te brengen:

> Van de schoolmedewerkers mogen ouders een afgesproken investering verwachten (ontwikkelingsplan)

> Van de ouders mag de school een actieve bijdrage verwachten (bv. thuis oefenen).

> Van het (oudere) kind vragen wij zelf na te denken over eigen leerdoelen.

Onderweg staan we samen stil (tenminste 2x per jaar tijdens de GroepsgewijzeLeerlingBespreking (GLB)) en beoordelen samen of we op de goede weg zitten, of we hetgeen we willen ook kunnen bereiken, of we onze verwachtingen moeten bijstellen enz.. Werken vanuit een dergelijk ontwikkelingsperspectief levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs, het doelgericht plannen van het onderwijs aan de leerlingen, het maken van beredeneerde keuzes betreffende het onderwijsaanbod en een betere afstemming met ouders en leerling over wat school wil bereiken en een goede en verantwoorde overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Heeft U vragen over het ontwikkelingsperspectief van uw kind? Neem dan contact op met de leraar/IB-er of schoolleiding.

Om prognose en perspectief actueel te houden volgen wij de ontwikkeling nauwkeurig en leggen deze ontwikkelingsgegevens vast in een Leerling-en OnderwijsVolgSysteem (LOVS). De stamgroepleraar en alle andere betrokkenen registreren voortdurend de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen. Ook worden de schoolvorderingen van de leerling regelmatig getoetst, methodisch en niet-methodisch. Niet-methodisch gebeurt twee keer per jaar via Cito-toetsen. Deze toetsen geven ons inzicht in de vorderende (leer-)prestaties van de kinderen. Door deze gegevens duidelijk en regelmatig in kaart te brengen is de ontwikkelingslijn van de leerlingen goed te bewaken waardoor adequaat inspelen op het eigen ontwikkelingsniveau van elke leerling mogelijk blijft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Toelichting
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

SBO de Wissel werkt vanuit de principes van SWPBS (School Wide Positive Behavior Support). SWPBS is een schoolbrede benadering gericht op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Met als doel: een positieve, sociale omgeving scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. SBO de Wissel beschikt over een herkenbare aanpak. Er is gekozen om te werken met een acroniem, namelijk SPOOR (SAMEN, POSITIEVE AANDACHT, ONVOORWAARDELIJK,OMGEVING en RESPECT). De Gouden Regel “Wij volgen het juiste SPOOR”  is bij alle medewerkers, leerlingen en ouders bekend. Het (ortho)pedagogisch huis van SBO de Wissel staat op een fundament van enkele belangrijke waarden:  Respect, Veiligheid & Samenwerken. De waarden zoals gezamenlijk door het schoolteam geformuleerd zijn leidend in het opstellen van de gedragsverwachtingen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven