SBO de Wissel

Hereweg 175 6371 LZ Landgraaf

Schoolfoto van SBO de Wissel

Het team

Toelichting van de school

Op maandag is er een muziekdocente aanwezig vanuit het project "Meer Harmonie in de Samenleving".

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.meerharmonieindesamenleving.nl

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door onze onderwijsstichting is er een "stappenplan vervanging" opgesteld. Wij zetten dit in als een leerkracht afwezig is en er geen vervanger beschikbaar is. Helaas komt het steeds vaker voor dat een leerkracht niet vervangen kan worden, door het lerarentekort. Heel soms komt er dan in plaats van een vervangende leerkracht wél een leraarondersteuner of onderwijsassistent. Die kan echter niet altijd alle werkzaamheden van de afwezige leerkracht overnemen. Wij streven er naar om bij afwezigheid van de groepsleerkracht en/of onderwijsondersteuner de vaste structuren zoveel mogelijk te handhaven. Helaas zijn we echter soms alsnog genoodzaakt om (groepjes) leerlingen op een andere manier op te vangen en te begeleiden dan ze gewend zijn. Wanneer dat slechts om een of twee dagen gaat, is dat qua opvangen nog te regelen. Duurt de afwezigheid van de leerkracht langer, kunnen wij uiteraard niet dezelfde kwaliteit blijven bieden die u van ons gewend bent. Onze leerlingen hebben speciale behoeften en verdienen het om daar met zorg en aandacht in begeleid te worden. U zult begrijpen dat wij daar altijd naar streven. Helaas is er echter ook een grens aan onze mogelijkheden, indien we geen passende vervanging kunnen organiseren. Na het opdelen van groepen, opvangen van leerlingen m.b.v. onderwijsassistenten en het overnemen van groepstaken door de IB/directie, kan het voorkomen dat we uw medewerking vragen om eigen opvang te organiseren waar mogelijk. Uiteraard is dat laatste een keuze die we in overleg met onze bestuurder maken en tot een minimum proberen te beperken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school hanteren we niet het jaarklassensysteem zoals op veel basisscholen. Om pedagogische redenen kiezen wij voor een indeling naar leeftijd d.w.z.: We onderscheiden binnen onze school: 

1. de kleuter-afdeling (kleuters van 4 tot 7 jaar) 

In de kleuter-afdeling wordt gewerkt met de methodiek ‘Speelplezier’. Vanuit het spel proberen we aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Tevens wordt gewerkt aan de Voorbereiding op het Aanvankelijke Leerproces. (o.a. leervoorwaarden). Gekeken wordt of de SBO de juiste schoolomgeving voor het kind is of dat er naar een andere meer Passende Onderwijsplek gezocht moet worden.  

2. leerlingen in de Voorbereidende/Aanvankelijke leer fase (Didactische Leeftijd 0 tot 20 maanden);Leeftijd: 7 tot 9 jaar. (VA/ Onderbouw)

3. leerlingen in de Aanvankelijke/Voortgezette leer fase (DL 20 tot 40 maanden).  Leeftijd: 9 tot 11 jaar.

Hier worden de kinderen op het gebied van zelfstandigheid en werkhouding voorbereid op de volgende fase. (AV/ Middenbouw) 

4 leerlingen in de Voortgezette/Uitstroom leer fase (DL 40 tot 60 maanden).

In deze fase zitten de mogelijke schoolverlaters, die dit jaar of volgend schooljaar de school verlaten. Leeftijd: 11 tot 13 jaar. (VU/ Bovenbouw)  

In de bovenbouw groeperen wij onze leerlingen steeds meer naar uitstroomniveau in combinatie met leer- en ondersteuningsbehoefte. Op basis daarvan worden zij geplaatst in de groep Seinwachters (sociaal emotioneel, structuur), Koppeling (praktijkgericht aanbod) of Rangeerders (overig). 

Als een kind het 2e jaar in dezelfde mentorgroep of in dezelfde fase zit, betekent dit niet dat het kind blijft zitten.  Bij taal, lezen, rekenen sluiten we steeds aan waar het kind gebleven is. We gebruiken de door de Stichting voor de Leerplan Ontwikkeling (SLO) opgestelde leerlijnen als uitgangspunt. Bij de overige vakken (wereldoriëntatie, gym, handenarbeid, muziek en verkeer) wordt de leerstof uitgebreid. 

Passend Primair onderwijs in Zuid-Limburg Het realiseren van Passend Onderwijs vanuit Movare gebeurt vanuit de Regiovisie Onderwijskaart PO Zuid-Limburg. Deze visie is ‘inclusief onderwijs thuisnabij’ en ‘regulier waar het kan en speciaal waar het moet.

Zie hier informatie over passend onderwijs binnen Movare. 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen onze SBO-school is ook een kleuter-afdeling gehuisvest.

Aangezien de kleutergroep een specifieke afdeling vormt in de SBO-school, willen wij u graag nog wat nadere info geven.  Voor jonge kinderen met een ontwikkelingshulpvraag kent het primair onderwijs - indien wenselijk of nodig - een speciale afdeling ‘lichte zorg’: Speciale kleuterklassen. Binnen deze kleuterklassen wordt tijdelijk (speciaal) kleuteronderwijs gegeven aan jonge kinderen in de leeftijd van 4 tot (uiterlijk) 7 jaar. Het gaat hier over - in breed perspectief - kwetsbare jonge kinderen.   De hulpvraag van de kleuter en de daaruit voortvloeiende passende onderwijsbehoefte (ook wat betreft het vervolgonderwijs) is bij opstart binnen de kleuterafdeling vaak nog niet of niet geheel duidelijk.  De kleuter lijkt m.n. onvoldoende beroep te kunnen doen op zijn/haar sociaal emotionele en zijn/haar intellectuele mogelijkheden. Dit leidt dan o.a. tot problemen bij de interactie met en de afstemming tussen de leerlingen onderling, tussen de leerling en de leerkracht (ouders), bij de taakopvatting en werkhouding van de leerling en bij de (zwakkere) leeropbrengsten.

Signalen hiervan zijn b.v.:

 • een leerrendement, dat in vergelijking met leeftijdsgenootjes lager is en regelmatig niet conform het eigen kunnen,
 • passief zijn: zich in de onderwijsleersituatie weinig actief richten op medeleerlingen, op de leerkracht en de taak,
 • niet of nauwelijks zelfstandig met een taak bezig kunnen zijn,
 • de instructie bij een taak niet kunnen afwachten en/of kunnen volgen, 
 • zich niet of onvoldoende kunnen houden aan de (ook sociale) regels bij uitvoering van een taak en veelvuldig of voortdurend de aandacht opeisen,
 • weinig zicht hebben op de gevolgen van het eigen gedrag,
 • zich niet/nauwelijks kunnen inleven in een ander.

Het doel van het kleuteronderwijs is om – samen met de ouders/verzorgers - via een zeer planmatige en handelingsgerichte aanpak te komen tot het zo optimaal mogelijk (en passend) stimuleren van een brede ontwikkeling: Op gebied van de cognitie en de informatieverwerking, bij de spraak- en taalontwikkeling en de rekenkundige ontwikkeling, op gebied van het emotioneel en het sociaal functioneren, de taakopvatting en werkhouding, op terrein van de fijne en de grove motoriek, de voorbereidende en (waar mogelijk) de aanvankelijke (voorbereidende) schoolse vaardigheden. 

Passend Onderwijs betekent dat elke kleuter intensief en continu wordt geobserveerd, bijzondere ontwikkelingen worden gesignaleerd, onderzocht en gediagnosticeerd. Dat alles voorafgaand aan en tijdens concreet onderwijskundig handelen: Het profiel van de leerling is startpunt voor een Ontwikkelingsperspectief en Ontwikkelingsplan met passende prognoses. Ontwikkelingsplannen worden altijd opgesteld en opgestart in een actieve samenspraak met de ouders/verzorgers, met de Knooppuntpartners en met het interne zorgteam. De veranderingen, ontwikkelingen worden systematisch en planmatig gemonitord en tijdens tussentijdse vaste evaluatiemomenten steeds besproken met en toegelicht aan alle eerder genoemde betrokken partners. De kracht van de kleutergroep binnen het SBO is het kunnen bieden van een zowel pedagogisch als didactisch programma ‘op maat’ aan kleuters met serieuze ontwikkelingsproblemen: Passend speciaal kleuteronderwijs (lichte zorg) gericht op alle ontwikkelingsdomeinen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betekent dit, dat er gewerkt wordt met een onderwijsprogramma (Leerlijnen Parnassys en Speelplezier methodiek) dat aansluit bij de sociaal emotionele, cognitieve en didactische ontwikkeling(sleeftijd) van kleuters in de leeftijd 4 tot 7 jaar.  

Uitstroom van de kleuters naar vervolgonderwijs: Leerroutes en Arrangementen  

Er zijn meerdere (passende) leerroutes:

Leerroutes gericht op (1) terugkeer naar het reguliere Basisonderwijs,

(2) (tijdelijke) overstap naar de Speciale school voor Basisonderwijs (SBO),

(3) (tijdelijke) overstap naar Speciaal Onderwijs - Rec 3,

of (4) (tijdelijke) overstap naar Speciaal Onderwijs - Rec 4.

Voor elke leerroute worden passende onderwijsarrangementen ingericht om, uiterlijk aan het eind van de kleuterperiode, het curriculum van jaargroep 1 en 2 BaO te hebben afgerond (= leerroute 1). Indien, vanwege andere cognitieve mogelijkheden en andere sociaal emotionele omstandigheden dit doel binnen de gestelde termijn niet voor het kind haalbaar is, worden andere, passende arrangementen uitgezet (= leerroute 2, 3 of 4).   

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op maandagmorgen 8.45 uur openen wij in de regel met alle groepen de week.  Verjaardagen en andere belangrijke zaken (diploma’s, successen, bijzondere  gebeurtenissen) worden hier kort gedeeld en gevierd.  Tevens wordt deze gelegenheid ook gebruikt om de nieuwe gedragsverwachting vanuit SPOOR (SWPBS) te introduceren. Gedurende de gehele week wordt er speciaal op deze verwachting ingespeeld en beloond door middel van treinkaartjes.  

Globale Dag planning    

Ochtend: - dagopening in stamgroep (kringgesprek). - taal / lees- en rekenen (binnen de niveaugroep).

Middag: Op maandag- , dinsdag- en donderdagmiddag:  Wereldoriëntatie, Koken/Gezonde Voeding, Verkeer, Techniek/Handenarbeid, Tekenen, Muziek, Gymnastiek en Sociale vaardigheidstrainingen.  

Woensdag: Schoolbreed extra aandacht voor het vak sociale redzaamheid (SPOOR/Leefstijl).  

Afsluiting: De dag wordt afgesloten van 14.50 – 15.00 uur in de stamgroep.  


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor een plaatsing op onze SBO-school is een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV), afgegeven door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o. vereist. Bij het toekennen van extra ondersteuning voor uw kind in de vorm van plaatsing op onze SBO-school vindt eerst overleg plaats tussen ouders, de huidige school van het kind, de SBO-school en een trajectbegeleider. In dit overleg kunnen de genoemde partijen komen tot een gezamenlijke aanvraag van een toelaatbaarheids-verklaring voor SBO, indien blijkt dat alle genoemde partijen het erover eens zijn dat de SBO-school de meest passende onderwijsondersteuning en onderwijsplek is voor het kind. 

Er is binnen de SBO-school speciale begeleiding op gebied van ‘instructie’ (= onderwijs) en ‘ondersteuning’  (= sociaal emotioneel welbevinden) van de leerlingen. De SBO-school kenmerkt zich onder meer door:

 •  kleinere klassen (stamgroepen)
 • met gespecialiseerde stamgroepleraren
 • en verschillende andere gespecialiseerde schoolmedewerkers
 • een zo individueel mogelijke begeleiding van de leerlingen 
 • en een heldere herkenbare schoolstructuur met het accent op veiligheid, rust, regelmaat en orde. 

Er zijn veel passende onderwijsleermiddelen en andere hulpmiddelen beschikbaar, die zijn aangepast aan de speciale onderwijsvraagstelling van de SBO-leerling.  De school beschikt met andere woorden over een aantal “extra” hulpmiddelen en naslagwerken bij zeer specifieke hulpvragen van kinderen. Hierdoor kunnen we uw kind op allerlei gebieden nog beter en sneller helpen. Het betreft (aanvullende en speciale) onderwijsleermaterialen, ondersteuningsprogramma’s, onderzoeksmiddelen en naslagwerken onder andere op het gebied van Nederlandse taal, Rekenen en Sociaal emotionele ontwikkeling.

Logopedie

De logopedist speelt in de SBO een belangrijke rol bij het begeleiden van kinderen met spraak- en taalproblemen. Jezelf begrijpelijk en verstaanbaar kunnen uitdrukken, maar ook anderen begrijpen is van groot belang.  Hiervoor moet je voldoende woorden begrijpen en kunnen gebruiken, verhalen kunnen begrijpen en kunnen vertellen, goed opgebouwde zinnen kunnen maken en taalregels kunnen toepassen (bv. meervouden maken).

De logopedist kan kinderen, die dit nog moeilijk vinden, hierbij helpen. Na plaatsing van een leerling in de school, wordt binnen acht weken een kort logopedisch onderzoek afgenomen door de logopedist om zicht te krijgen op de mondelinge taalvaardigheid. Afhankelijk van de uitslag kan besloten worden aanvullende tests af te nemen en afhankelijk van de uitslag wordt bepaald of een kind logopedie nodig heeft of niet. Als een leerling in aanmerking komt voor logopedische behandeling maakt de logopedist een begeleidingsplan.  Na bespreking met en ondertekening van dit plan door de ouders, start de logopedist met de begeleiding.

Afhankelijk van de hulpvraag van het kind werkt de logopedist individueel of in een klein groepje aan het verbeteren van de communicatieve vaardigheden. Kinderen waarbij het lezen onvoldoende op gang komt kunnen ook in aanmerking komen voor specifieke leesbegeleiding. Ouders en leerkrachten worden nauw betrokken bij de logopedische begeleiding van hun kind zodat zij ook thuis met hun kind kunnen oefenen. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen logopedist, leerkrachten, intern begeleider en orthopedagoog over het verloop van de begeleiding. Hierdoor werken we in gezamenlijkheid aan optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind.

De logopedist op SBO de Wissel is Ingrid Schulinck. Zij is op dinsdag, woensdagochtend en donderdag de hele dag aanwezig op school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen de bestaande zorg vasthouden en optimaliseren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft contacten met voorschoolse voorzieningen, o.a. Peuterspeelzalen en Medisch Kinderdagverblijf.

Wij werken in onze kleutergroep met het VVE erkende programma Speelplezier. 

Terug naar boven