SBO de Wissel

Hereweg 175 6371 LZ Landgraaf

Schoolfoto van SBO de Wissel

In het kort

Toelichting van de school

De afkorting S.B.O. staat voor “Speciaal Basis Onderwijs”. Deze naam geeft al aan dat er op onze school leerlingen geplaatst worden, die binnen de reguliere basisscholen (met name binnen de regio Landgraaf/Heerlen/Kerkrade-Eygelshoven) een onvoldoende passend aanbod kunnen krijgen. We hopen dat we in goede samenwerking met het reguliere basisonderwijs, u als ouders en externe ondersteuners, die speciale hulp en aandacht kunnen geven die de basis legt voor een optimale totale ontwikkeling van het kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Deskundigheid
  • Zelfstandigheid
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

I.v.m. het ontstane lerarentekort zal in schooljaar 23-24 de onderbouwgroep (Spoorzoekertjes) op vrijdagochtend vrij zijn. Vanaf schooljaar 24-25 zal er per week daarom 30 minuten méér les gegeven worden -exacte lestijden volgen nog- om te voldoen aan het verplicht aantal lesuren (totaal 8 leerjaren).
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Indien wij telefonisch niet bereikbaar zijn kunt u een bericht sturen naar info.rksbodewissel@movare.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis)

Sinds 2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van toepassing. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier

Vroeg samenwerken in Parkstad Limburg (VIP)

Voor een professional kunnen er redenen zijn om een signaal af te geven in de verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). De VIP registreert of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind en maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen. Zo kan geboden hulp op elkaar afgestemd worden. Meer informatie vindt u hier. 

Jeugd en Gezin Parkstad Limburg

Er zijn veel organisaties voor jeugdzorg en gezondheidszorg. Om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie of ondersteuning is er in iedere gemeente één centraal punt voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien opgericht: Jeugd en Gezin Parkstad Limburg.

Office 365 for education

Onderwijsstichting MOVARE gebruikt ICT in de dagelijkse lespraktijk. Om ervoor te zorgen dat leerlingen kunnen werken in een veilige digitale leer- en werkomgeving maakt MOVARE gebruik van Office365. Meer informatie over het werken met Office365 en het mediaprotocol vindt u hier.

Privacy binnen MOVARE

Onderwijsstichting MOVARE vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, vormt het uitgangspunt van ons privacy beleid.

Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen

Het College van Bestuur besluit over de toelating en de verwijdering van leerlingen. De volledige procedure vindt u hier.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Het welbevinden van het kind ligt primair in de handen van de mentorleerkracht  Hij / zij houdt de rapportbesprekingen en komt eventueel ook op huisbezoek (Zorgniveau 1). In samenwerking met andere leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, Interne Begeleiding en logopedie begeleidt hij/zij de kinderen in hun leerproces (Zorgniveau 2). Zo nodig voert hij/ zij gesprekken met de interne Commissie van Begeleiding of via het KNOOPPUNT met externe instanties (o.a. Ouders - Team Jeugd van de Gemeente – Schoolmaatschappelijk werk – GGD-arts - JenS, enz.) (Zorgniveau 3).  De mentorleerkracht is het vaste aanspreekpunt voor kinderen, ouders en externen.  

Binnen school werken we ook samen met medewerkers van JenS binnen zogenaamde doelgroeparrangementen

Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te ontwikkelen. Bij de meeste kinderen gaat dat bijna vanzelf. Een klein deel heeft daar extra ondersteuning of bij hulp nodig. Daarom gaan SBO de Wissel en JENS intensiever samenwerken.

Onder één dak. Vanaf schooljaar 2020-2021 werken we samen in het schoolgebouw van de Wissel. De Wissel verzorgt natuurlijk het onderwijs en JENS ondersteunt de kinderen die dat nodig hebben. Iedere dag zijn er één of meer medewerkers van JENS op de school aanwezig.

Ontwikkelen in eigen omgeving. Onze samenwerking helpt kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. De ondersteuning vindt grotendeels onder schooltijd plaats en soms ook erna. Hulp wordt dichtbij en in verbinding geboden. Als dat nodig is, biedt JENS ook begeleiding thuis. De begeleiding sluit aan bij de normale schooldag, in de bekende schoolomgeving. Zo kunnen kinderen het geleerde direct oefenen in de dagelijkse praktijk.

Wanneer helpt JENS?  Een medewerker van JENS helpt als een kind ondersteuning nodig heeft in zijn of haar ontwikkeling. Of dat nu thuis is of op school. Samen met de ouders en de school bekijken we wat het kind nodig heeft. Sommige kinderen zijn geholpen met een groepstraining zoals bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining, emotie-regulatietraining of weerbaarheidstraining. Voor andere kinderen is juist een één-op-één gesprek waardevol.

Voor wie? In schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met twee groepen van de Wissel. De samenwerking is naar uiterste tevredenheid verlopen en heeft bewezen daadwerkelijk een meerwaarde te hebben voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarom willen we de doelgroeparrangementen in dit schooljaar uitbreiden naar meerdere klassen.

Meer informatie. Wilt u graag meer informatie? Of heeft u al een vraag over uw kind? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider van SBO de Wissel. T (045) 531 0720 E info.rksbodewissel@movare.nl

Of neem contact op met JENS.T (045) 566 0113 E Info@jenshelpt.nl

Terug naar boven