Basisschool De Oostvogel

Pastoor Willemsstraat 15 4586 AJ Lamswaarde

 • Schoolfoto van Basisschool De Oostvogel
 • Schoolfoto van Basisschool De Oostvogel

In het kort

Toelichting van de school

Op de Oostvogel werken we met zijn allen samen aan een veilig leer- en leefklimaat met extra beweegmomenten. Het welzijn en welbevinden van de leerlingen is een belangrijk uitgangspunt. Vanuit deze basis streven we ernaar dat onze kinderen optimaal kunnen ontwikkelen.

Voor meer informatie over deze school kunt terecht op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • respect
 • veiligheid
 • samen
 • diversiteit
 • vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een kleine, sfeervolle en laagdrempelige dorpsschool met een rooms-katholieke identiteit. De kinderen die onze school bezoeken wonen voor het grootste gedeelte in Lamswaarde. Ook komen er een aantal kinderen uit de omliggende polders en enkele kinderen uit andere dorpen.

In de meeste gezinnen is Nederlands de thuistaal. Sinds enkele jaren bezoeken ook een aantal kinderen van verschillende niet-Nederlandse gezinnen (Syrië, Eritrea, Irak, België, Polen en Roemenië) onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
42
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

E-mail, internet en sociale-media

Privacy

Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerlinggegevens en gegevens die ouders aan school verstrekken. De school zorgt ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn. U kunt de gegevens die de school van u of uw kinderen bijhoudt inzien en zo nodig vragen deze te corrigeren. Soms staat informatie over of foto’s van de kinderen in de nieuwsbrieven of op de website of sociale media. Te denken valt aan verjaardagen, uitslagen van toernooitjes, rollen bij de schooluitvoering, enz. Als er bezwaren bestaan tegen het verspreiden van deze informatie verzoeken we u dat aan te geven bij de directie van de school. Op onze website of in sociale media worden o.a. werkstukjes en foto’s van kinderen geplaatst. Ouders die tegen publicatie van werk gemaakt door kinderen en/of foto’s van hun kinderen zijn, wordt gevraagd hiertegen bezwaar te maken. Bij bezwaren zal degene die de website onderhoudt deze informatie verwijderen. Strikt persoonlijke informatie wordt niet geplaatst op de website. Omdat we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden ook geen privégegevens van leerlingen, ouders en medewerkers van de school, het bestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad of vrijwilligers aan derden beschikbaar gesteld. Deze zijn altijd via de school te benaderen. Meer informatie over het beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te vinden op de www.ogperspecto.nl

Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie

Gedragscode

Ook onderwijspersoneel wordt helaas wel eens geconfronteerd met intimiderende ouders. Scholen moeten direct duidelijk maken dat zij van dergelijk gedrag niet gediend zijn. Niet voor niets is er de overheidscampagne ‘Veilige Publieke Taak’. Deze campagne vraagt aandacht voor correcte omgang met personeel in openbare functies, dus ook in het onderwijs. In het kader van een correcte omgang is de volgende gedragsnorm voor ouders met kinderen op scholen van onze onderwijsgroep, of de intentie hebben hun kind(eren) aan te melden op één van de scholen, ontwikkeld. De afspraken zijn:

 • Agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal, tegen medewerkers, directie, stagiaires, leerlingen of bestuur van de school wordt nooit getolereerd
 • Werknemers in de school moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen
 • Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd
 • De orde mag op geen enkele wijze worden verstoord
 • Houdt u aan de schoolregels die ook voor de kinderen gelden
 • Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief
 • Breng uw kind op tijd in de klas
 • Bewaar de rust in het schoolgebouw
 • Maak een afspraak met de leerkracht als u iets wilt bespreken
 • Uit mogelijke ontevredenheid naar de leerkracht of de directie zonder schelden, dreigen of schreeuwen.

De school doet via haar bestuur te allen tijde aangifte bij de politie tegen (fysiek of verbaal) agressieve ouders, waarbij de vertrouwensinspecteur en bureau leerplichtzaken Zeeuws-Vlaanderen gelijktijdig worden geïnformeerd. Daarnaast geldt de toepassing van de regeling voor time-out, schorsing en verwijdering (zie de klachtenprocedure).

Terug naar boven