R.K. Basisschool WSKO Andreashof

Leeuwerik 11 2295 PE Kwintsheul

  • Leesmarathon in de aula van de school tijdens de Kinderboekenweek
  • Leerlingen zijn aan het werk in hoeken.
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Andreashof
  • Leerlingen van de groepen 1/2 kunnen op het bord zelf aangeven waar ze aan gaan werken.
  • Leerlingen hebben een weektaak. Ze kunnen zelf kiezen wat ze wanneer maken als het maar af is op vrijdag

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We nemen sinds schooljaar 2017 / 2018 de digitale DIA eindtoets af. We hebben voor deze (digitale en adaptieve) toets gekozen, omdat deze beter aansluit bij de onderwijsvorm op de Andreashof.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt het leerlingvolgsysteem van DIA gebruikt om de leerontwikkeling van de leerlingen te volgen. De DIA-toetsen worden twee keer per jaar digitaal afgenomen. De toetsen voor rekenen en begrijpend lezen zijn adaptief (binnen het leerjaar).

Diatekst (begrijpend lezen): Groep 4-8
Diaspel (spelling): Groep 3-8
Diacijfer (rekenen): Groep 3-8
Diawoord (woordenschat): Groep 3-8

De resultaten van de toetsen worden op leerling-, groeps- en schoolniveau gerapporteerd. Voor elk vakgebied wordt per leerling automatisch een uitgebreide analyse gemaakt. Na iedere afname van de DIA-toetsen vinden vertelgesprekken plaats, waarin de groepsleerkracht(en) met de intern begeleider(s) op leerling- en groepsniveau de resultaten bespreken. Op basis van de resultaten en analyses worden individuele en groepsplannen opgesteld, waar de leerkrachten de aankomende periode planmatig mee aan de slag gaan. In februari worden de tussenopbrengsten op schoolniveau met het team besproken. In dit overleg wordt gekeken wat op schoolniveau aandachtspunten zijn en wat daarmee gedaan wordt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De cognitieve ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd aan de hand van de methode-onafhankelijk toetsen (DIA) en de methode gebonden toetsen. Aan het eind van groep 4 en groep 6 worden de resultaten van alle leerlingen besproken en wordt een eerste (voorzichtige) prognose opgesteld.

Aan het schooladvies wordt veel aandacht besteed. Bij het opstellen van het dit advies zijn vooral de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de Intern Begeleider en directie betrokken. Er wordt gekeken naar de leerresultaten vanaf groep 1 t/m 8 en indien aanwezig de aanlegindicatie. Daarnaast wordt gekeken naar overige competenties, zoals zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en concentratie. Ook andere factoren, zoals welbevinden en betrokkenheid, worden meegenomen om te komen tot een juiste advisering.

Ouders en kinderen ontvangen in november groep 7 een voorlopig advies. In groep 8 ontvangen de ouders en kinderen in november een voorlopig advies en in februari een definitief advies. Op alle momenten worden de ouders en kinderen uitgenodigd voor een gesprek.

In november verzorgen wij een voorlichtingsavond voor de kinderen en ouders van de groepen 8, waarbij veel scholen voor Voortgezet Onderwijs zich presenteren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van ons onderwijs. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar resultaten en ontwikkeling van onze leerlingen, de zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg. WSKO Andreashof beschikt over een basisarrangement. Ons onderwijs blijft wel volop in ontwikkeling. Zo zijn er de laatste jaren stappen gezet in het maken van groepsplannen en groepsoverzichten en is er een digitaal leerlingvolgsysteem met ouderportaal. Ons professionaliseringstraject richt zich momenteel op het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen en de leerkrachten.

Terug naar boven