R.K. Basisschool WSKO Andreashof

Leeuwerik 11 2295 PE Kwintsheul

  • Leesmarathon in de aula van de school tijdens de Kinderboekenweek
  • Leerlingen zijn aan het werk in hoeken.
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Andreashof
  • Leerlingen van de groepen 1/2 kunnen op het bord zelf aangeven waar ze aan gaan werken.
  • Leerlingen hebben een weektaak. Ze kunnen zelf kiezen wat ze wanneer maken als het maar af is op vrijdag

Het team

Toelichting van de school

Zoals op de meeste basisscholen in Nederland werken wij op onze school vooral met duo-leerkrachten die samen zorg dragen voor de groep. Naast groepsleerkrachten beschikken wij ook over een vakleerkracht gymnastiek, drama leerkracht, Intern Begeleiders, een Remedial Teacher en een administratief medewerker.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Momenteel werken we op de Andreashof met plusleerkrachten (leerkrachten die net klaar zijn met de opleiding). Deze leerkrachten worden ingezet voor de groep, zodat andere leerkrachten ingezet gaan worden voor zorg/ ICT van de school. Bij ziekte worden deze leerkrachten voor de desbetreffende groep gezeten is de vervanging geregeld. In zeer incidentele gevallen worden groepen opgevangen door ambulante team- of directieleden, maar dit is niet het uitgangspunt. In principe worden er geen kinderen naar huis gestuurd. Als we écht niet voor adequate vervanging kunnen zorgen, worden groepen leerlingen pas gesplitst of naar huis gestuurd. Dit gebeurt nooit onverwachts; u krijgt hier van altijd van tevoren bericht. Gelukkig gebeurt dit maar hoogst zelden. De school blijft open voor de leerlingen, die in zo’n geval niet thuis of op een opvangadres kunnen worden opgevangen.  Overigens is een en ander terug te vinden in een door het bestuur opgesteld protocol op de site www.wsko.nl. Het protocol ligt ook ter inzage op school.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen 2 keer in de week gym van een vakleerkracht. 

Binnen onze school hebben een aantal collega’s een bepaalde extra specialisatie met daarbij behorende taken.

- ICT-er
- Interne Cultuur Coördinatoren
- Gedragsspecialist
- Coördinator Onderbouw
- Coördinator Bovenbouw
- Taalspecialist: Werken in blokjes
- Specialist RT
- Opleider in de school

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen de school hebben we verschillende zorgpartners. Dit zijn logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, dyslexiebehandelaar, kindercoach en schoolmaatschappelijk werk. We zijn hier op basisschool Andreashof erg blij mee, want het geeft ons de mogelijkheid om kinderen te ondersteunen binnen onze school "veilige en vertrouwde omgeving" voor de leerlingen.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Overdracht kindercentra naar basisschool;

Veel kinderen bezoeken de peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf voordat zij naar de basisschool gaan. De kinderen krijgen een educatief programma aangeboden en doen daar veel ervaring op met gevarieerd materiaal. De leidsters observeren de kinderen tijdens de verschillende activiteiten. De gegevens die zij hieruit verkrijgen zijn voor de school van belang om een goede, evenwichtige groepsindeling te maken. Deze gegevens worden via een overdrachtsformulier doorgegeven aan school. De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zorgen samen met de scholen voor deze overdracht.  Indien de school nog meer informatie nodig heeft, verwachten wij medewerking van de ouders. Wanneer ouders hiertoe niet bereid zijn, kan de school van plaatsing van het kind afzien.  Mocht het zo zijn dat na plaatsing toch blijkt dat het voor een kind of voor de groep wenselijk is om een kind in een andere groep te plaatsen dan kan de school in overleg met ouders hiertoe besluiten.

Terug naar boven