Alberoschool Kindcentrum De Welle

Slotstraat 87 4416 AT Kruiningen

  • sinds 1 januari 2018 maakt de Welle deel uit van Alberoscholen.
  • Tijdens leerateliers werken de kinderen samen aan opdrachten
  • Schoolfoto van Alberoschool Kindcentrum De Welle

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kindcentrum De Welle.

In dit venster willen we u meer informatie geven over onze school, naast de cijfers over de samenstelling van onze leerling populatie en opbrengsten zodat u een beeld krijgt van de school achter de cijfers. Onze school staat in het Zeeuwse Kruiningen en wordt dagelijks door ongeveer 140 kinderen bezocht. Deze kinderen zijn verdeeld over zes groepen. De lessen worden gegeven door een enthousiast team. 

De naam De Welle betekent letterlijk de bron. Het onderwijs op onze school, de basis die daar gelegd wordt is voor de kinderen een bron van kennis waaruit ze kunnen putten, nu maar ook in hun latere leven. Daarbij zijn de liefde van God voor ons mensen en de bijbel die wij hebben gekregen een bron van levenswijsheid, van troost en van liefde voor jezelf en de ander. Uit deze eindeloze bron mogen wij elke dag putten en we hopen de kinderen mee te kunnen geven dat deze bron er ook voor hen is. De zekerheid dat die liefde er altijd is en je draagt als je dat nodig hebt kan een bron van vreugde zijn.

Op De Welle hebben we een aantal kernwaarden gekozen die het uitgangspunt vormen voor het leren en werken op onze school. Ieder mens is gemaakt om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie. Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. (bron: Prof. Luc Stevens)

In de woorden Samen STERK staan! komen relatie (samen), competentie (sterk) en autonomie (staan) tot uitdrukking.Wij geven ons onderwijs vorm met deze woorden als uitgangspunt. De letters van het woord STERK vormen daarbij onze basis om vorm te geven aan de vaardigheden die het leren en werken in de 21e eeuw van kinderen vraagt. Ze geven weer wat we belangrijk vinden, wat ons drijft, wat ons verbindt:

Sociaal: Omgang met elkaar, betrokkenheid, geloof, stimulerend, speels, samenwerken, respect, relatie

Talentvol: Inzetten van talenten van kinderen, leerkrachten, ouders. Uitdagend, ontdekkend, creatief

Enthousiast: Sprankelend, inspirerend, eerlijk, evenwichtig, trots

Redzaam: Burgerschap,  zelfstandigheid, oplossingsgericht, mediawijsheid

Kansrijk: Groepsdoorbrekend, doelgericht, uitdagend, krachtig, uitgaan van mogelijkheden, kwaliteit 

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de kinderen. We willen boeiend onderwijs bieden aan het kind van deze tijd, de volwassene van de toekomst. Daarbij zetten we allerlei boeiende werkvormen en ICT in. Wij vinden een leven lang leren van belang, en niet alleen leren de kinderen van ons, maar ook wij leren elke dag weer van de kinderen, van elkaar en door het volgen van cursussen en opleidingen. Zo houden we onze kennis up-to-date en blijft ons onderwijs aansluiten bij wat de kinderen in deze tijd nodig hebben voor een succesvolle toekomst!

Kindcentrum De Welle staat voor kwalitatief goed onderwijs, met een sterke inzet op de basisvakken lezen, rekenen en taal. De leerlingen worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten, waarin in hoge mate aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van ieder kind. Interesse, motivatie en uitdagende leeromgeving zijn voorwaarden voor hoge betrokkenheid. Samen leren is prettig, en verhoogt daardoor eveneens de betrokkenheid. Daarnaast is het een belangrijke sociale component: kinderen leren rekening houden met elkaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociaal
  • Talentvol
  • Enthousiast
  • Redzaam
  • Kansrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We werken in 6 combinatiegroepen. Er zijn 2 groepen 1/2 waardoor we de toestroom van 4-jarigen gedurende het schooljaar goed kunnen opvangen. We werken groepsdoorbrekend waarbij kinderen van de verschillende groepen met elkaar samenwerken en instructie krijgen op hun eigen niveau.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Welle hanteren wij het vijf gelijke dagen model. Dit houdt in dat de kinderen elke dag van 8.30-14.00 uur op school zijn.

De schooldeuren gaan om 8.15 uur open en dan mogen de kinderen naar binnen komen. Bij het hek staat een teamlid de kinderen op te wachten, de leerkrachten vangen de kinderen in de klas op. 

Om 8.25 uur gaat de eerste bel, dit is het signaal dat de les bijna gaat beginnen. Om 8.30 gaat de 2e bel en starten de lessen direct. 

Respecteer alstublieft onze begintijden!

Te laat komen is erg vervelend, zowel voor het kind als voor de klas waarin het zit. De start van de les wordt verstoord en dat zorgt voor een rommelig begin.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

CBS De Welle is net als alle andere Albero scholen aangesloten op de verwijsindex. Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via de verwijsindex maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar. Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen.

Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning aanbieden in de verwijsindex kenbaar maken. De verwijsindex is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op de verwijsindex én hun betrokkenheid op de leerling in de verwijsindex kenbaar hebben gemaakt. Het systeem van de verwijsindex is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de verwijsindex staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. De verwijsindex kent geen enkele inhoud. Voor vragen over de verwijsindex kunt u de website www.verwijsindexzeeland.nl raadplegen. 

Terug naar boven