Alberoschool CBS De Welle

Slotstraat 87 4416 AT Kruiningen

  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Welle
  • sinds 1 januari 2018 maakt de Welle deel uit van Alberoscholen.
  • Tijdens leerateliers werken de kinderen samen aan opdrachten

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school doet niet mee met de Cito-eindtoets. We hebben daar binnen ons bestuur afspraken over gemaakt. Wij willen graag een duidelijk beeld krijgen van onze leerlingen. We stellen ons daarbij onder andere de volgende vragen: Halen we uit de kinderen wat er in zit? Wat hebben kinderen nodig om tot maximale ontwikkeling te komen? Welke aanpassingen moeten wij maken in ons onderwijs aan kinderen? We hanteren in plaats van de Cito-eindtoets de IEP-toets. Deze toets geeft een breder beeld van de kinderen en sluit beter aan op onze manier van werken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op CBS De Welle gaan we in 2020/2021 over naar het leerlingvolgsysteem IEP van Bureau ICE. Deze toetsen meten het beheersingsniveau van de leerstof van de kinderen. Deze toetsen zijn methode onafhankelijk en geven hierdoor een betrouwbaar algemeen ontwikkelingsbeeld van uw kind.  Ze brengen in kaart waar uw kind goed in is en waar zich hiaten vertonen, waardoor we het onderwijs goed kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van het kind. Ze laten zien op welk beheersingsniveau een kind functioneert en dit maakt het voor de leerkracht inzichtelijk waaraan nog specifiek gewerkt moet worden met de leerling.

Met deze toetsresultaten brengen we tevens de opbrengsten van ons onderwijs in beeld, zodat wij indien nodig aanpassingen kunnen doen aan ons onderwijsaanbod. Er worden met behulp van deze opbrengsten streefdoelen opgesteld. De streefdoelen passen bij de hoge verwachtingen die we van kinderen hebben. Voor de kinderen van groep 1 en 2 worden de leerlijnen voor het jonge kind in ParnasSys gebruikt om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. 

Ons uitgangspunt is de cyclus van het Handelingsgericht werken. Deze cyclus bestaat uit de stappen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Uitgaande van de gestelde doelen staan de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen centraal. De meeste methodes hebben toetsen waarmee regelmatig nagegaan wordt of de leerlingen de aangeboden leerstofonderdelen beheersen. Daarnaast hebben we de resultaten van de niet-methode-gebonden toetsen.

De resultaten van deze toetsen geven aan wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra begeleiding. Deze begeleiding wordt zichtbaar gemaakt in de blokplannen van de groep. Extra begeleiding, zoveel mogelijk preventief kan bestaan uit: verlengde instructie, prè-teaching, begeleid inoefenen, ander materiaal of een andere werkwijze. Kinderen die onvoldoende of matig scoren zullen in aanmerking komen voor extra begeleiding. De kinderen stellen samen met de leerkrachten hun eigen leerdoelen op.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kinderen die van onze school naar het VO gaan hebben voldoende bagage om daar een goede aansluiting te krijgen. Er zijn goede contacten met de verschillende VO-scholen en er is een z.g.n. "warme overdracht" waarbij de groep 8 leerkracht in gesprek met de mentor van het VO in gesprek ervoor kan zorgen dat de leerling goed kan starten op de nieuwe school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven