Alberoschool CBS De Welle

Slotstraat 87 4416 AT Kruiningen

  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Welle
  • sinds 1 januari 2018 maakt de Welle deel uit van Alberoscholen.
  • Tijdens leerateliers werken de kinderen samen aan opdrachten

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is aangesloten bij TCOZ.

Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) is opgericht in 2015. Er nemen 22 van de 26 schoolbesturen Primair Onderwijs aan deel. Dat betekent dat TCOZ een organisatie is die gaat over ongeveer 25.000 leerlingen en ongeveer 1900 fte aan leerkrachten.

Afhankelijk van het type verlof van de leerkrachten is de vervanging geregeld. Bij langdurend verlof wordt er intern en bij geen geschikte kandidaat later ook extern gezocht naar een vervanger. Dit kan zijn in de vorm van een sollicitatieprocedure. Bij kortdurend verlof wordt via TCOZ (Transfercentrum Onderwijs Zeeland) de aanvraag voor een vervanger doorgegeven. TCOZ zoekt in de database naar een mogelijke vervanger en naar eventuele verplichtingen die ontstaan door het inzetten van deze vervanger. Als er een match is wordt de vervanger aan de school gekoppeld. De leerkracht die met verlof gaat zorgt voor duidelijke instructies voor de vervanger, zodat de vervanging een succes kan worden. Bij geen beschikbare vervanger, iets waar wij in toenemende mate mee te maken krijgen, wordt eerst intern gekeken of een teamlid de vervanging kan invullen. Als dit niet mogelijk is zal de groep indien mogelijk worden opgesplitst over andere groepen. Dit kan echter maar voor de duur van maximaal 1 dag. Als de vervanging daarna nog nodig is en er is geen vervanger beschikbaar zal moeten worden gekozen om de groep naar huis te sturen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben geen vakleerkracht voor de gymlessen, maar alle leerkrachten hebben hiervoor hun bevoegdheid gehaald. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens het bewegingsonderwijs/buitenspel worden er ook nog tal van reken en taalopdrachten gedaan.

In leerjaar 1 en 2 worden de vakken taal en lezen geïntegreerd aangeboden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In leerjaar 3 worden de vakken taal, lezen en spelling geïntegreerd aangeboden. In leerjaar 3 t/m 8 is bij lezen ook het begrijpend lezen opgenomen.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De doelgroep van de school is in eerste instantie voor kinderen van 4 tot 12 jaar, maar door de samenwerking met Kibeo in de vorming van een IKC ontstaat geleidelijk een voorziening van 0 tot 13 jaar.

Mogelijkheden

De Welle heeft de mogelijkheden om in een goede basisondersteuning te voorzien. De laatste jaren zijn we gegroeid in onze mogelijkheden om leerlingen op te vangen met extra onderwijsbehoeftes. Met name op het gebied van NT2 hebben wij goede opvangmogelijkheden en expertise in huis.

Op groepsniveau zijn er veel leerlingen die we op kunnen vangen, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes op het gebied van gedrag vangen we veelal zelf op, maar hebben hier nog wel ondersteuning bij nodig. Vooral bij deze leerlingen is de groepsgrootte en groepssamenstelling van doorslaggevend belang.

Er is een goed pedagogisch klimaat op de Welle waarin veel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes zich veilig voelen, waardoor er een goede ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt. Hierin wordt het team ondersteund door een jeugdprofessional die wekelijks in de school is en met teamleden overlegt, observeert in de groepen en werkt met individuele kinderen.

Het klassenmanagement en inzetten van tutors maakt de basisondersteuning goed mogelijk. Er liggen nog kansen voor meer groepsdoorbrekend werken, waardoor nog meer mogelijkheden komen voor het begeleiden van leerlingen.

Het betrekken van ouders en leerlingen gebeurt al op veel momenten, dit kan nog meer structureel en uitgebouwd worden.

Grenzen

De grens ligt voornamelijk bij de andere leerlingen en de leerling zelf. Wanneer de andere leerlingen zich niet meer veilig voelen in de klas, is voor ons de grens bereikt. Wanneer de leerling zichzelf niet meer veilig of prettig voelt op school dan is dit ook een grens. Natuurlijk willen we er wel eerst alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat het zover komt.

Wanneer de leerling zich niet meer ontwikkelt, vinden we ook dat er naar alternatieven moet worden gekeken. Het welbevinden van de leerkracht is ook een grens maar dit is moeilijk vast te leggen. We vinden dat er ruimte moet zijn om aan te geven wanneer door de opvang van leerlingen het welbevinden van de leerkracht geschaad wordt

Ambities

Aan de ene kant willen we als team nog meer expertise opdoen in bijvoorbeeld het omgaan met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag en/of werkhouding, MRT, pedagogiek aan de andere kant is er de ambitie om de huidige expertise beter in beeld te krijgen en meer gebruik te maken van elkaars competenties en expertise.

Ontwikkelpunten

  • Het betrekken van leerlingen bij het opstellen van OPP/Plan van aanpak en in kaart brengen van onderwijsbehoeftes
  • Het betrekken van ouders bij het in kaart brengen van onderwijsbehoeftes
  • Het ontwikkelen van een plan waarin de expertise van de leerkrachten duidelijk worden en de manier waarop we van deze expertise gebruik kunnen maken
  • De werkwijze en kennis van en over NT2 vastleggen 

Samenwerkingsverband

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband (Kind op 1) in te zetten om een kind goed te begeleiden op school. Er wordt dan samenwerking gezocht met het samenwerkingsverband ( Kind op 1). We kijken eerst wat we zelf kunnen doen om het kind te helpen en maken hierover afspraken. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden dan vragen we het samenwerkingsverband, kind op 1 om hulp. http://www.swvkindop1.nl

Ook werken wij samen met andere instanties als logopedisten, kinderfysiotherapeuten, Auris Dienstverlening, CJG, GGD etc.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds februari 2021 is kinderopvangorganisatie Kibeo intern in ons gebouw gevestigd en gaan wij samen verder onder de naam: Kindcentrum De Welle. In ons kindcentrum bieden wij peuter-kleuteractiviteiten aan zodat de peuters optimaal worden voorbereid op de overstap naar de basisschool: Ze worden zo  uitgedaagd in hun ontwikkeling en kunnen alvast kennismaken met de werkwijze in de kleutergroepen en met de kleuterleerkrachten. De Pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken nauw samen zodat er sprake is van een warme overdracht zodat de leerkrachten bij de start op school het kind al kennen en goed kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van elk kind. 

Terug naar boven