Christelijke Basisschool De Evenaar

Jupiterstraat 139 1562 WP Krommenie

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Evenaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het resultaat van de Centrale Eindtoets is een momentopname. De resultaten van de CET worden door de inspectie gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van de opbrengsten.

Ons inziens zeggen de verwijzingspercentages en het succes in het voortgezet onderwijs meer over de kwaliteit van ons onderwijs. Onze doelstelling is dat wij uit alle kinderen halen wat erin zit en dat wij ze naar de best passende school voor voortgezet onderwijs verwijzen.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school maakt gebruik van het toetsmateriaal van CITO. Dat heet officieel LOVS (Leerling OnderwijsVolgSysteem).
Deze toetsen worden afgenomen in de leerjaren 3 tot en met 8. In elk leerjaar zijn er twee momenten waarop de toetsen worden afgenomen: januari, de M-versie en in juni de E-versie. Onze school gebruikt deze toetsen om de kwaliteit van het onderwijs vast te stellen. Dat doen we door de toetsen te analyseren en te evalueren op school-, groeps- en individueel niveau. De resultaten van de toetsen worden gedeeld met de ouders.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 17september 2012 heeft de inspectie onze school bezocht. De inspectie heeft uitgesproken onze een basistoezicht te geven. Naast de opmerkingen die in dit rapport staan, bewaken we zelf ook de kwaliteit van ons onderwijs. Bijv. op dit moment zijn we bezig om de volgende zaken uit het inspectierapport uit te werken:

- We ontwikkelen een systeem voor instroomleerlingen om binnen drie weken de onderwijsbehoeften te kunnen vaststellen

- Naast het analyseren van gegevens willen we ons verbeteren ten aanzien van het evalueren van het onderwijsleerproces

- We willen ons verbeteren als het gaat om ons inhoudelijk te verantwoorden naar onze ouders. Met VenstersPO menen we daarin geslaagd te zijn.

De directie is bezig om aan de paragraaf interne kwaliteitszorg de laatste hand te leggen

Terug naar boven