De Hoeksteen

Rosariumpark 182 1561 TZ Krommenie

  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Volgens de plannen wordt er dit kalenderjaar gestart met de bouw van onze nieuwe locatie.
  • Schoolfoto van De Hoeksteen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij de Hoeksteen gebruiken wij dit jaar de Cito Centrale Eind Toets (CET).

Deze wordt digitaal afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij de Hoeksteen worden de "midden en eind" toetsen van Cito afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstap naar het voortgezet onderwijs

Het is voor alle leerlingen van groep 8 in het regulier basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Er is een aantal toetsen door de overheid goedgekeurd. De besturen in de Zaanstreek hebben in overleg met het voortgezet onderwijs besloten om te kiezen voor de eindtoets van CITO. Op onze scholen vinden we het belangrijk dat  leraren en ouders al vroegtijdig met elkaar in  gesprek gaan over de verwachtingen omtrent het uitstroomperspectief. Ook het hierbij betrekken van de kinderen kan positieve invloed hebben op de inzet en motivatie. De volgende afspraken zijn op de Agora-scholen gemaakt:

Ø  In groep 6 wordt  met de ouders over de wederzijdse verwachtingen t.a.v.de uitstroom gesproken. Het functioneren in de groep en de toets resultaten van uw kind vormen de basis voor het gesprek.

Ø  In groep 7 wordt in maart het voorlopig advies gegeven tijdens het rapportgesprek.

Ø  In groep 8 wordt in februari/maart een definitief advies geformuleerd. Dit advies wordt met de ouders besproken.

Ø  Op basis van het definitieve advies kan uw kind worden aangemeld bij een school van VO.

Ø  In april maken de kinderen de centrale eindtoets PO. De uitslag wordt in mei bekend gemaakt.

Ø  Is de uitkomst van de toets lager dan het advies, dan blijft het advies staan.

Ø  Is de uitkomst van de toets hoger, dan zal de basisschool het advies heroverwegen. Dit zal zeker niet automatisch leiden tot een ander advies.

Ø  De scholen dragen een onderwijskundig rapport over aan de school voor voortgezet onderwijs en sturen een kopie daarvan naar de ouders. Actuele informatie over dit traject is te vinden op:http://www.povo-zaanstreek.nl/en https://www.centraleeindtoetspo.nl/ 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Hoeksteen is een veilige ontmoetingsplaats waar kinderen maar ook ouders en medewerkers van de school samen leven en samenwerken.

Respectvol omgaan is hierbij cruciaal, respectvol omgaan met elkaar, met de wereld waarin wij leven met de omgeving waarin wij vertoeven en met de mensen en natuur om ons heen. Zodra je bij onze schoolgebouwen binnenstapt voel je het overal. Het warme welkom, het gevoel bij de groep te horen en toch je eigen ik te mogen laten zien, jezelf te mogen zijn. De school is de 'wereld' waarin je nieuwsgierig wordt, waarin je optimaal tot leren komt en het beste uit jezelf haalt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • welbevinden
  • respectvol omgaan met elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zie voor actuele informatie de website van de school.

www.de-hoeksteen.nl

Terug naar boven