Openbare Basisschool De Komeet

Jupiterstraat 141 1562 WP Krommenie

Een voorproefje van ons OGO onderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Komeet scoort ruim boven de signaleringswaarde 1S/2F op de Centrale Eindtoets.

De basisscholen in Zaanstad doen mee aan de Centrale Eindtoets van Cito.

Voor het verwijzen van leerlingen naar het voortgezet onderwijs gebruikt de school de volgende gegevens: 

Het leerlingvolgsysteem van de school: wat heeft het kind de afgelopen jaren aan ontwikkeling laten zien?

Een objectieve capaciteiten meting: wat is de ontwikkelpotentie van het kind?

De resultaten van de centrale eindtoets.

Op basis van deze informatie wordt door de school een advies geformuleerd voor het voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten nemen een belangrijke plaats in. Ieder schooljaar maken wij in februari met het hele team een opbrengstanalyse van de M toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. Wij kijken naar successen en zorgsignalen. Wij vragen ons dan af wat de oorzaken zijn van de successen en de zorgsignalen. Op basis van deze analyse stellen wij een plan van aanpak op.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

                       2019   2020   2021   2022   2023

PRO                    0%    1%      0%     2%     0%

VMBO BL             6%    4%      7%     7%    16%

VMBO KL           20%    23%    16%    21%  12%

VMBO TL             6%    29%    19%    24%  23%

HAVO                 32%   12%    22%    23%  14%

HAVO/VWO         12%   17%    20%     5%   16%

VWO                   24%   14%    15%   17%   18%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerlingen hebben behoefte aan en recht op een duidelijke structuur in een warme, begrijpende relatie met de volwassenen in de school. Sommige kinderen hebben moeite met het aanvaarden van structuur en met het aangaan van relaties. Van de leerkracht vraagt dit pedagogisch verantwoord handelen; handelen waarbij hoge eisen worden gesteld aan de professionaliteit van de leerkracht. De school schept een klimaat, waarin kinderen zich veilig voelen en waar men respect voor elkaar heeft. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • zelfstandigheid
  • ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Maandag 12 december 2016 hebben twee onderwijsinspecteurs een kwaliteitsonderzoek op de Komeet uitgevoerd. Omdat De Komeet van de 8 standaarden er 5 goed scoorde, is het eindoordeel Goed. De inspectie was erg te spreken over de kwaliteit van het lesgeven, de veiligheid en de professionele houding van de teamleden. Daar zijn wij met zijn allen natuurlijk ongelooflijk trots op. 

Terug naar boven