Basisschool het Octaaf

Da Capo 4 2925 BH Krimpen aan den IJssel

  • Het Octaaf is gevestigd in een ruim gebouw met veel mogelijkheden voor diverse onderwijskundige en brede schoolactiviteiten.
  • De school beschikt over een ruim en prettig schoolplein, gericht op vermaak en veiligheid.
  • Schoolfoto van Basisschool het Octaaf
  • Schoolfoto van Basisschool het Octaaf
  • Schoolfoto van Basisschool het Octaaf

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ook dit schooljaar hebben onze kinderen in groep 8 de Centrale Eindtoets van Cito gemaakt, een toets waar acht jaar onderwijs aan vooraf gaat. We zijn dit jaar ontevreden over onze opbrengsten. Wij hadden gedacht hoger te scoren gezien de adviezen die we naar aanleiding van ons leerling volgsysteem gegeven hebben.

Vorig schooljaar hebben we met elkaar een verandering ingezet om beter aan te sluiten bij de toekomst van onze kinderen. We hebben stappen gemaakt in de vorm van meer gedifferentieerd onderwijs, werken vanuit doelen, doelen zichtbaar voor kinderen en kinderen leren omgaan met verantwoording ten aanzien van hun eigen leerproces. De eerste resultaten zijn positief en zichtbaar in de verschillende klassen.Volgend schooljaar gaan we vol vertrouwen op goede resultaten verder op de ingeslagen weg. We zijn ons ervan bewust dat we onderweg nog hobbels tegen zullen komen en we ons handelen nog regelmatig zullen moeten bijstellen. Samen met het team hebben we verbeteronderwerpen vastgesteld voor volgend schooljaar en werken we hard aan de toekomst van uw kind en onze school.In het nieuwe schooljaar hebben we een ouderavond gepland waarin we met u van gedachte willen wisselen over verschillende onderwerpen die te maken hebben met ons onderwijs.

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben,
directie het Octaaf

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Octaaf is in februari 2012 door de Onderwijsinspectie bezocht en zij heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van ons onderwijs op de onderzochte onderdelen in orde is en nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden is het reeds toegekende basisarrangement gehandhaafd.

Terug naar boven