Rudolf Steiner School Krimpen

Memlingstraat 2 2923 XS Krimpen aan den IJssel

  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School Krimpen
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School Krimpen
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School Krimpen
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School Krimpen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze leerlingen uit groep 8 ontwikkelen zich optimaal naar het Voortgezet Onderwijs, over meerdere jaren laten de eindopbrengsten een positief resultaat zien.

Krachtig onderwijs is onderwijs waar kinderen spelend leren en lerend spelen vanuit een basis met een duidelijke orde en structuur. Het streven van de Rudolf Steinerschool is om hiermee alle aspecten van ons onderwijs te doordringen. Onze ervaring is dat er zelfbewuste en creatief denkende mensen van school komen. Mensen die veel meer vaardigheden hebben kunnen ontwikkelen dan rekenen en taal alleen.

Concreet zien we ook dat het een positieve uitwerking heeft op de opbrengsten. Parate kennis wordt gecombineerd met het vermogen om oplossingsgericht te denken en handelen. Ieder kind staat centraal met zijn of haar eigen onderwijsbehoefte. Opbrengstgericht en handelingsgericht werken wordt steeds dieper in het onderwijs ingevoerd. Wij ervaren dat dit de kwaliteit van ons onderwijs nog verder zal verbeteren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij het domein kwalificatie staan kennis en vaardigheden centraal. Deze worden aangeboden aan de hand van een rijk geïntegreerd curriculum. Naast de vakken taal en rekenen kennen vrijescholen een breed spectrum aan vakgebieden die uitgewerkt zijn in verschillende leerlijnen passend bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. Dit maakt het leren vanuit hoofd, hart, handen daadwerkelijk mogelijk. Wij monitoren dit als volgt:Leerlingvolgsysteem, waarin we aangeven welke kennis en vaardigheden de leerlingen beheersen.Twee keer per jaar erkende toetsen (Cito) voor taal, rekenen, begrijpend lezen en eindtoets (IEP) in groep 8. Door de leerkrachten zelf gemaakte toetsen, in aanvulling op methodegebonden toetsen.Opbrengstgericht werken waarbij twee keer per jaar een analyse plaatsvindt op schoolniveau, klassenniveau en leerlingniveau. We beschouwen toetsen als impulsen om te komen tot verdere ontwikkeling.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het uitstroomniveau kan per klas, per schooljaar verschillen. De ene klas heeft bijvoorbeeld meer VWO leerlingen, waar de andere klas weer meer kinderen op VMBO niveau heeft.  Vrijeschoolkinderen worden vaak getypeerd door het VO als creatieve denkers, betrokken bij de school. Uit onderzoek blijkt bovendien dat vrijeschoolleerlingen het leren leuk blijven vinden, ook aan het einde van de schooltijd.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Rudolf Steinerschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van een jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Voor gedetailleerde informatie klik hiernaast op de link naar de website van de Onderwijsinspectie. Heeft u vragen over het inspectierapport? Neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar boven