Basisschool Het Mozaïek

Una Corda 34 2925 BX Krimpen aan den IJssel

 • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek
 • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het meten van de kwaliteit van ons onderwijs maken wij gebruik van de cyclus plan-do-check-act. Twee keer per schooljaar worden er in de groepen 3-8 halfjaarlijkse Cito-toetsen afgenomen. Deze Cito-toetsen zijn onafhankelijk. De toetsen geven ons een beeld waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling. De toetsen worden in de groep afgenomen en door de leerkrachten nagekeken. Daarna maken de leerkrachten een analyse van de resultaten. Deze analyse wordt gebruikt bij de lessen die gegeven worden. De leerkrachten en de intern begeleider bespreken samen de analyse. Dan wordt een plan gemaakt voor de komende periode voor de groep, per vak. Zo kunnen leerkrachten goed aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben. En doelgericht werken en een goede keuze maken in de leerstof. De resultaten van de toetsen kunnen ouders terugvinden in het ouderportaal en op de rapporten van de kinderen. 

Rapporten

Twee keer per schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee. Kinderen die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, krijgen een rapport als er voldoende gegevens zijn verzameld door de leerkrachten. Nadat de kinderen hun rapport mee naar huis hebben gekregen, is het mogelijk om met de leerkracht in gesprek te gaan om de ontwikkeling en de resultaten.

Onderwijs resultaten

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig. Wij doen dat door gebruik te maken van:

 • Leerlijnen Parnassys
 • CITO-Leerling en onderwijs volgsysteem
 • Methode-gebonden toetsen
 • Observaties

Als ouders kunt u de resultaten en gegevens van uw kind volgen via het ouderportaal van ParnasSys. U ontvangt hiervoor inloggegevens.

Zorgteam

Op Het Mozaïek is een zorgteam, bestaande uit het MT en de Intern Begeleider. In het zorgteam worden groepsprocessen en als het nodig is individuele kinderen besproken. De Intern Begeleider bespreekt met de leerkrachten het welbevinden en de resultaten van de groep. Hierbij wordt ingezoomd op de kinderen die speciale onderwijsbehoeften hebben

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies voor het voortgezet onderwijs wat we geven als school is gebaseerd op meerdere onderdelen. Het belangrijkste is de schoolloopbaan van de kinderen. Wat hebben zij in de afgelopen jaren laten zien, waar zijn ze goed in, waar kunnen zij nog in groeien?

Ook wordt er gekeken naar de werkhouding, de betrokkenheid tijdens de lessen en hoe er omgegaan wordt met huiswerk.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de schoolresultaten van de methodetoetsen, de halfjaarlijkse citotoetsen en het gemaakte werk in de klas.

Dit wordt allemaal meegenomen en zorgvuldig afgewogen bij het geven van een schooladvies, zodat de kinderen op de plek terecht komen waar zij zich verder kunnen ontwikkelen.

We maken voor dit traject van advies en verwijzing gebruik van "De overstap Route" van Koers VO, dat door alle scholen in Rotterdam en omgeving wordt gebruikt. 

De kinderen krijgen midden groep 7 voor het eerst een voorlopig advies. De leerkracht(en) van groep 7 gaan met het kind en u als ouder/verzorger hierover in gesprek. Tijdens dit gesprek wordt benoemd wat de evt. ontwikkelpunten nog zijn. Midden groep 8 volgt het definitieve advies. Voor meer informatie hierover zie: www.koersvo.nl/voor-ouders/overstaproute/ 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Met onze pedagogische aanpak willen we onze kinderen: 

Laten voelen dat zij geliefde kinderen zijn van onze Schepper en Vader in de hemel. Wij mogen hen laten zien welke betekenis God in hun leven kan hebben en hoe zij vanuit de relatie met God hun leven vorm kunnen geven. 

Een gevoel van emotionele veiligheid bieden. Een gevoel van veiligheid draagt bij:

 • aan het welbevinden van de kinderen
 • zorgt ervoor dat kinderen met plezier naar school gaan  
 • dat de andere pedagogische doelen bereikt kunnen worden. 

Mogelijkheden bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Competenties zijn persoonskenmerken, zoals:

 • zelfstandigheid
 • zelfvertrouwen
 • flexibiliteit 
 • creativiteit

Mogelijkheden bieden voor het ontwikkelen van sociale en emotionele competenties:

 • het zich in anderen kunnen verplaatsen
 • communiceren
 • samenwerken
 • anderen helpen
 • conflicten voorkomen en oplossen 
 • het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectrice benoemde als sterke punten van onze school:

 • pedagogisch klimaat, sociaal-emotionele vorming
 • taakgerichte aanpak in de groepen
 • in alle groepen wordt het activerende directe instructiemodel gebruikt
 • er worden in alle groepen coöperatieve werkvormen gebruikt
 • betrokken kinderen
 • zelfstandig werken van de kinderen
 • de leerkrachten geven veel gelegenheid tot leren
 • enthousiaste collega's, openheid en humor in het team
 • lerende opstelling van het team
 • de inspectrice gaf aan dat ze onder de indruk was van de kwaliteitsdocumenten en de samenhang hierin

We werken aan de verdieping en de verfijning van ons onderwijs:

 • evalueren groepsplannen en voorspellen welke strategie gaat werken bij welke kinderen (2013-2014)
 • sociaal burgerschap uitbouwen
 • strategieën voor denken en leren ontwikkelen (2013-2014, leerlijn denken/leren en reflecteren)

Terug naar boven