Het Creiler Woud

Bollenstraat 66 1773 AK Kreileroord

  • Rond het jaar 1000 na Chr. lag tussen de driehoek Texel-Enkhuizen-Stavoren een moerasbos dat bekend stond onder de naam 'Het woud van Creil'
  • Schoolfoto van Het Creiler Woud

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

7 leerlingen hebben de eindtoets van IEP gemaakt. Zijn hebben deze toets conform verwachting gemaakt. 

Tevreden zijn we met de resultaten voor taalverzorging en lezen. Al onze leerlingen behalen het 1F niveau en het percentage 2F ligt ruim boven de signaleringswaarden. 

Als school streven we naar een hoger percentage 1F en 1S voor het vakgebied rekenen. Om dit te bereiken worden er een aantal interventies ingezet. Groep 3 gaat werken met de werkboeken van Snappet. In groep 4 t/m 8 blijven we werken met Snappet maar met een andere jaarplanning. Het komende schooljaar staat er elke week steeds 1 rekendomein centraal. 

Naast deze aanpassing in het aanbod zullen er meerdere lessen per week coöperatieve werkvormen en/ of bewegend leren ingezet worden. Daarnaast zal er veel gebruik gemaakt worden van concrete materialen. 

De groepsbezoeken van de tandem zullen ook in het teken staan van het rekenonderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken de tussenresultaten om te bepalen of de leerlingen voldoende groei doormaken. De toetsresultaten worden door de groepsleerkracht geanalyseerd en besproken met de intern begeleider. Daar waar nodig worden aanpassingen gedaan in het aanbod in de klas op individueel- en/of op groepsniveau. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen stromen uit naar het regulier voortgezet onderwijs in Wieringermeer, Medemblik, Schagen of Hoorn.

Op Het Creiler Woud gaan we op zorgvuldige wijze om met het schooladvies. Het proces van de schoolkeuze start in groep 7. In dat jaar wordt voor het eerst met de kinderen en de ouders/verzorgers gesproken over de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs. 

Nadat de NIO toets (Nederlands Intelligentietest voor Onderwijsniveau) begin groep 8 is afgenomen wordt het voorlopig schooladvies met de kinderen en hun ouders/verzorgers gedeeld. In de eerste twee weken van februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. Wij nemen de doorstroomtoets van IEP af.

Uiterlijk 15 maart ontvangt de school de uitslag van de doorstroomtoets. Wanneer een leerling een hoger toetsadvies krijgt dan het voorlopige schooladvies dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van het kind is kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school zal dit dan motiveren. Valt de score lager uit dan verwacht dan wordt het advies niet naar beneden bijgesteld.

Tussen 25 maart en 31 maart en kunnen ouders/verzorgers hun kinderen gaan aanmelden op de scholen van het voortgezet onderwijs.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Visie op sociale opbrengsten

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden.

De school is de oefenplaats voor burgerschap: we leren niet te discrimineren, we leren hoe democratische processen werken, we leren samenleven en samenwerken, we leren helpen en ondersteunen, we leren een ander te respecteren en ook voor onszelf op te komen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Een veilig schoolklimaat.
  • Respectvol samenleven
  • Actief burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven