Het Creiler Woud

Bollenstraat 66 1773 AK Kreileroord

Rond het jaar 1000 na Chr. lag tussen de driehoek Texel-Enkhuizen-Stavoren een moerasbos dat bekend stond onder de naam 'Het woud van Creil'

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool 'Het Creiler Woud' is een dorpsschool in Kreileroord waarin de openbare school 'Het Startblok' en de protestants-christelijke basisschool 'De Korenschoof ' in 2006 samen zijn gekomen. Zo ontstond een samenwerkingsschool.

Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen zich bij ons thuis voelen en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

We willen u laten zien waar onze school voor staat, onze missie en visie, en wat u van ons kunt verwachten. 

In het dorp Kreileroord woont een groot percentage mensen van niet-Nederlandse afkomst. De kinderen van deze bevolkingsgroep zitten bij ons op school. Ze komen bijvoorbeeld uit Polen, Hongarije en Aruba. Basisschool 'Het Creiler Woud' heeft zich dan ook gespecialiseerd in het onderwijs aan kinderen met een niet-Nederlandse afkomst. We geven NT2-onderwijs aan deze kinderen, onderwijs in het Nederlands als 2e taal. Met de kinderen die van oorsprong hier wonen vormen zij een leefgemeenschap, waarin ze niet alleen tot leren komen maar waarin zij ook eigenwaarde, creativiteit en respect voor hun omgeving ontwikkelen.Voor een bezoek aan onze mooie school met enthousiaste kinderen, een bevlogen team en een zeer betrokken ouderwerkgroep, nodig ik u van harte uit!

Harry Toebes, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Unit-onderwijs
  • NT2-onderwijs
  • Dorpsschool
  • Samenwerkingsschool
  • Leerlijnen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
39
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven