Kindcentrum De Zevensprong

Appelstraat 2 4413 ET Krabbendijke

 • In onze groene schoolomgeving is ruimte voor een complete moestuin voor het kweken van bijvoorbeeld groenten.
 • Op ons centrale leerplein creëerden we een fijne, veilige en huiselijke sfeer en zie je onze relatie met 'buiten' terug.
 • In de natuurhoek van ons plein is het fijn spelen. Er zijn veel natuurlijke materialen aanwezig om mee te bouwen.
 • Ook buiten kun je goed leren. Op ons plein is een podium gemaakt en heb je de ruimte om te leren en te presenteren.
 • Op het kleine plein kunnen de kinderen van 0-4 jaar fijn en veilig spelen. Er zijn fruitbomen, kweekbakken en een schaduwrijke snoezelbak.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school doet niet mee met de Cito-eindtoets. Scholen van Albero maken gebruik van de keuzevrijheid die er is binnen het aanbod van gevalideerde eindtoetsen. Wij hanteren sinds het cursusjaar 2014-2015 de IEP-eindtoets van bureau ICE. De keuze is gebaseerd op onze visie op kinderen en toetsing. Wij willen graag een duidelijk en compleet beeld krijgen van onze leerlingen naast de ervaringen en kennis die wij over 8 jaar al hebben opgedaan. Bureau ICE biedt daarom naast de eindtoets ook een Leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8 aan dat wij afnemen als advieswijzer bij alle groep-8-leerlingen. Hiermee worden naast cognitieve vaardigheden ook de persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor de meting van de cognitieve ontwikkeling gebruiken wij de toetsen van Bureau ICE; de IEP-toetsen. Twee maal per jaar worden toetsen afgenomen.

Als team analyseren we de opbrengsten twee maal per jaar en bepalen we op basis van deze resultaten welke aanpassingen we kunnen doen om ons onderwijs aan de kinderen verder te optimaliseren. 

Om een beeld te krijgen van de groepsresultaten kijken we naar de individuele groei die leerlingen in een periode doormaken. We gaan na of deze groei meer of minder dan het gemiddelde is en gaan op zoek naar oorzaken daarvan om onze aanpak bij te stellen.

Met alle kinderen worden kindgesprekken gevoerd over hun doelen, verwachtingen en behoeften. Naar mate de kinderen ouder worden, worden zij meer bij hun behaalde resultaten betrokken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het tijdpad voor 2024-2025 van de doorstroomtoets en de overgang naar het vo ziet er als volgt uit: Basisscholen geven hun groep 8-leerlingen een voorlopig schooladvies in de periode vanaf 10 tot en met 31 januari 2025. Zodra de leerlingen beschikken over een voorlopig schooladvies, maken ze de doorstroomtoets. Dit gebeurt in de periode vanaf 27 januari tot en met 16 februari 2025. De afnamedata van de papieren doorstroomtoets zijn 4 en 5 februari 2025. Uiterlijk op 15 maart 2025 delen de toetsaanbieders de resultaten van de doorstroomtoets met de scholen. Vervolgens geldt net als afgelopen jaar: haalt een leerling een hoger toetsresultaat dan op grond van het voorlopig schooladvies werd verwacht, dan stelt de school het schooladvies bij. Als dat niet in het belang van de leerling is, kan de school ook besluiten om niet of gedeeltelijk bij te stellen. Een lager toetsresultaat leidt niet tot aanpassing van het schooladvies. Leerlingen ontvangen uiterlijk op 24 maart 2025 hun definitieve schooladvies. Met dat definitieve advies melden zij zich aan bij het voortgezet onderwijs in de centrale aanmeldweek, van dinsdag 25 maart tot en met maandag 31 maart 2025. De middelbare school beslist binnen zes weken na de aanmelding of de leerling wordt toegelaten. Dit besluit wordt uiterlijk op 12 mei 2025 genomen.

Overzicht tijdpad schooljaar 2024-2025:

 • Van 10 tot en met 31 januari: voorlopig advies
 • Van 27 januari tot en met 16 februari: doorstroomtoets 
 • Uiterlijk 15 maart: toetsadvies
 • Uiterlijk 24 maart: definitief advies
 • Van 25 maart tot en met 31 maart: centrale aanmeldweek
 • Uiterlijk op 12 mei: besluit over toelating middelbare school
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs.

Wij kijken naar de kinderen als totaal en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte. Kinderen ontwikkelen het beste in een sociale gemeenschap: wij besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid o.a. door jaarlijks aan het begin van het jaar de groepsvorming centraal te stellen.

Respect voor elkaar, zelfvertrouwen en veiligheid zijn kernwaarden in ons onderwijs en zijn de basis voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten laten in hun gedrag plezier, humor en respect zien. Het schoolklimaat wordt in kaart gebracht middels het LVS ‘KIJK’ voor de groepen 1 en 2, de KiVa-monitor (bovenbouw) en het IEP-LVS.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • positief zelfbeeld
 • welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2012 is de inspectie bij ons op school geweest om in de groepen te kijken. Daarnaast is er ook met de leerkrachten, leerlingen, IB-er en directie gepraat.

Dit bezoek heeft wederom geresulteerd in het basisarrangement. De rapportage heeft ons weer een aantal speerpunten gegeven waar we in de periode tot het volgende bezoek mee aan de slag gaan.

In 2022 heeft er interne audit plaatsgevonden, vanuit de bestuursverantwoording om kwaliteit te blijven garanderen. Ook deze is zeer positief en met een mooi resultaat verlopen. 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht door de inspectie bij het bestuur. Elke vier jaar worden het bestuur en een aantal scholen van het bestuur onderzocht en beoordeeld, of vaker wanneer daar aanleiding toe is. Er is daarom niet altijd een oordeel per afzonderlijke school beschikbaar. Albero kreeg voor in 2022 de beoordeling goed: 'Dit bestuur voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur de eigen ambities op overtuigende wijze (eigen aspecten van kwaliteit).

Terug naar boven