Kindcentrum De Zevensprong

Appelstraat 2 4413 ET Krabbendijke

  • In onze groene schoolomgeving is ruimte voor een complete moestuin voor het kweken van bijvoorbeeld groenten.
  • Op ons centrale leerplein creëerden we een fijne, veilige en huiselijke sfeer en zie je onze relatie met 'buiten' terug.
  • In de natuurhoek van ons plein is het fijn spelen. Er zijn veel natuurlijke materialen aanwezig om mee te bouwen.
  • Ook buiten kun je goed leren. Op ons plein is een podium gemaakt en heb je de ruimte om te leren en te presenteren.
  • Op het kleine plein kunnen de kinderen van 0-4 jaar fijn en veilig spelen. Er zijn fruitbomen,  kweekbakken en een schaduwrijke snoezelbak.

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken in het schooljaar 2023-2024 12 leerkrachten, 1 leraarondersteuner, een intern begeleider, drie onderwijsassistenten, een interieurverzorgster en twee personen in het directieteam. Ons team is een mooie mengeling van ervaren collega's en jonge ambitieuze mensen die nog maar kortgeleden aan hun onderwijs carrière zijn we begonnen. We zijn een enthousiast team. In ons team werken drie mannelijke collega's.

Ons team wordt jaarlijks aangevuld met stagiairs van diverse opleidingen, maar vooral die voor leerkrachten basisonderwijs (PABO) en onderwijsassistenten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De beschikbaarheid van (inval)leerkrachten is zeer laag. Binnen Albero is de afspraak gemaakt dat scholen bij kort verzuim/ziekteverzuim de eerste twee dagen zelf intern invullen. Dat moet dan gebeuren door het personeel dat die dag al werkt, of eigen personeel dat extra wil komen werken. Dit lukt echter niet altijd. Er kan besloten worden dat een groep wordt verdeeld over de andere groepen. Als er ook daarvoor geen opties zijn, kan besloten worden dat kinderen die dag thuis mogen blijven. Ouders worden hierover altijd geïnformeerd. Het College van Bestuur van Albero heeft hierin de eindbeslissing.

Onze werkwijze is vastgelegd in vervangingsbeleid.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerkrachten van De Zevensprong geven boeiend en uitdagend onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van ieder kind. Leerlingen leren veel vanuit hun omgeving. Ze worden dagelijks overspoeld met een hoeveelheid aan informatie. Wat kunnen wij daar als leerkrachten nu aan toevoegen of aan bijdragen? Dat doen we met boeiend en uitdagend onderwijs. Met boeiend onderwijs bedoelen we onderwijs dat de interesse van kinderen aanwakkert. Kinderen vinden de lessen interessant en gaan met plezier naar school. Ze zijn benieuwd naar wat ze vandaag weer zullen leren. Uitdagend onderwijs is onderwijs dat er voor zorgt dat kinderen betrokken blijven bij de lessen. Kinderen worden uitgedaagd verder te kijken, verder te zoeken en door te vragen. We geven kinderen de tijd om opdrachten te maken, we geven kinderen de ruimte als daar behoefte aan is en we dagen de leerlingen uit op hun niveau.

De teamleden werken o.a. door de structurele inzet van KiVa aan een positief groepsklimaat en hanteren de KiVa-regels die zichtbaar terugkomen in ieder lokaal. Ook Goed van Start wordt ingezet voor een goed klassenklimaat en voor klassenmanagement. Een veilige setting is voor ons voorwaarde om de kinderen tot leren te laten komen. Ons onderwijs kenmerkt zich door een hoge activiteit en betrokkenheid van kinderen, veel ruimte voor samenwerking tussen de kinderen en de inzet van vormgevers om het systeemdenken verder te ontwikkelen. De kinderen krijgen kwalitatief goede instructie doordat deze fase van de les mede wordt vormgegeven met EDI-principes. Samenwerking en inzet van activerende werkvormen zijn zichtbaar aanwezig in de lessen. Growth mindset krijgt meer en meer een plaats in het onderwijsproces. Er is sprake van een doorgaande lijn in klassenmanagement. Zo wordt er structureel gewerkt met instructietafels en stoplichten en blokjes om het zelfstandig verwerken en daarmee de tijd en ruimte voor de leerkracht om verlengde instructie te geven, te waarborgen. Doelen stellen, deze benoemen en zichtbaar maken nemen een centrale plaats in tijdens de lessen. Deze vallen (ook) onder onze EDI-aanpak. De lokalen van groep 4 en hoger hebben allemaal een doelenmuur. De leerkrachten zijn geschoold in het voeren van kindgesprekken, waardoor zij kinderen kunnen aanspreken op eigenaarschap bij het leerproces en kinderen hun kwaliteiten leren ontwikkelen en inzetten om hun eigen ontwikkeling positief te beïnvloeden, o.a. door het formuleren van doelen. Deze worden jaarlijks met de kinderen (en ouders) aan het begin van het schooljaar doorgesproken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 en 2 werken aan KIJK!-doelen, waardoor er regelmatig een verschuiving plaatsvindt in het aantal uren per vakgebied. Daarnaast wordt er in de kleutergroepen thematisch gewerkt, waardoor veel vakgebieden met elkaar verweven zijn.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle kinderen hebben een kwartier ochtendpauze en tussen de middag is er een half uur ingeruimd voor de gezamenlijke lunch en buitenspel.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bij ons op school zijn alle kinderen welkom. We zetten ons als team in om de onderwijsbehoefte van de kinderen goed in kaart te brengen. De insteek is dat ook kinderen met extra ondersteuningsbehoeften bij ons op school kunnen komen. We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van een kind. Mocht het zo zijn dat we dit niet alleen voor elkaar krijgen dan gaan we samen met ouders en externe begeleiding op zoek naar een manier om dit wel te realiseren. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We merken dat we voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op gedrag meer hulp en deskundigheid van buiten de school nodig hebben en en dat we eerder tegen onze grenzen aanlopen. Hierbij refereren we ook naar onze visie ‘Alle leerlingen zijn welkom bij ons op school, mits de veiligheid en de ontwikkeling van de leerling zelf en/of andere leerlingen gewaarborgd is.’ Onze ambitie is het om een veilige school te zijn en te blijven waar leerlingen zich in een veilige omgeving optimaal ontwikkelen en worden voorbereid op de toekomst. Het goed kunnen omgaan met en anticiperen op verschillend gedrag is een punt waarin we sterker willen worden..

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken met een peuterkleutergroep. Hierbij komt een groep 3-jarige peuters een aantal dagdelen, samen met de pedagogisch medewerker, meedraaien in groep 1. Hierdoor verloopt de overgang van kinderopvang naar school bijna als vanzelf, wordt 3-jarigen die aan uitdaging toe zijn die kans geboden en kunnen jonge kleuters nog even 'peuteren' als hun ontwikkeling daar om vraagt.

Terug naar boven