Archipelschool De Sprong

Biggekerksestraat 2 4371 EZ Koudekerke

  • Schoolfoto van Archipelschool De Sprong
  • Rechtsachter een collega observeert de leerkracht om coaching te geven aan haar collega
  • Schoolfoto van Archipelschool De Sprong
  • Schoolfoto van Archipelschool De Sprong
  • Ons gymlokaal ligt een paar honderd meter van de school.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u informatie over Archipelschool De Sprong. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. De Sprong is één van de openbare basisscholen op Walcheren. Deze scholen vormen samen één organisatie onder de naam Archipelscholen. Binnen de kernwaarden ‘kind- toekomst- resultaat- samenwerkings- en maatschappijgerichtheid’ van de Archipelscholen, richt onze school zich op de brede ontwikkeling van leerlingen waarbij kernvakken als taal en rekenen scherp in het oog worden gehouden en een veilig en warm pedagogisch klimaat als basis dient.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en Respect
  • Bewegend Leren
  • Passend onderwijs en Plusklas
  • Gezonde school
  • Kunst en Cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We werken met 6 groepen.

Weergave

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven