basisschool CBS 'de Merlettes'

Goudtsjeblom-strjitte 22 9288 AM Kootstertille

Schoolfoto van basisschool CBS 'de Merlettes'

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlinggen hebben gepresteerd conform hun mogelijkheden en verwachting.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Eind januari, begin februari worden de tussentijdse toetsen van het Cito LOVS afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd en vervolgens vinden gesprekken plaats tussen de IB-er en de leerkrachten van de school. Er wordt een trendanalyse gemaakt en daar waar nodig een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Welke in het groepsplan worden beschreven. Tijdens een teamoverleg nemen we gezamenlijk de trendanalyse / opbrengsten door. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken alle leerlingen uit groep 8 een doorstroomtoets in plaats van een eindtoets. Niet alleen de naam is anders, ook de afnameperiode is anders: in februari in plaats van april. In maart kunnen leerlingen zich tegelijk aanmelden bij een middelbare school zodat elke leerling een eerlijke kans heeft op een plek die de voorkeur heeft

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor onze school vinden we het belangrijk om veel aandacht te geven aan de sociale omgang met elkaar. Je mag er zijn!
"Ieder mens is een parel in Gods hand'. Vanuit deze overtuiging werken en leren we met en van elkaar in onze school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect en naastenliefde
  • Ontwikkeling vanuit je kracht
  • Veiligheid en openheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie concludeert dat het onderwijs op CBS de Merlettes van voldoende kwaliteit is en dat het toezicht dan ook valt onder het basisarrangement. In het bestuursbezoek van 2023 heeft de stichting een zeer positieve beoordeling ontvangen.

Terug naar boven