basisschool CBS 'de Merlettes'

Goudtsjeblom-strjitte 22 9288 AM Kootstertille

Schoolfoto van basisschool CBS 'de Merlettes'

Het team

Toelichting van de school

Groepssamenstellingen en groepsleerkrachten:

Groep 1,2,3

juf Lilian:   maandag t/m donderdag
juf Tiny:   woensdag t/m vrijdag
juf Rolinka: maandag, dinsdag en vrijdag

Groep 4 en 5a:

juf Esther H:  maandag, dinsdag en woensdag
juf Nynke: woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 5b en 6:

Esther W:           maandag, dinsdag en woensdag
Juf Johanna:      woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 7 en 8
Juf Fenje:  maandag en dinsdag
juf Natascha: woensdag, donderdag en vrijdag

  • juf Fenje is de intern begeleider IB-taken op woensdag en donderdag
  • Hennie de Vries is de administratief medewerkster, aanwezig op de dinsdagmiddag
  • Pieter Terpstra is de conciërge, aanwezig op dinsdag, donderdag- en vrijdagmorgen

Ondersteuning

  • juf Rolinka, 5 ochtenden van 09.00 uur tot 13.00 uur
  • juf Esther W en juf Esther H wisselend woensdagVakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt geregeld conform CAO-PO. Het hoofdkantoor (P&O) speelt hierin een belangrijke rol. We werken met en vervangerspool. Omdat er tegenwoordig een groot tekort is aan (inval)leerkrachten zal het steeds moeilijker worden om vervanging bij ziekte of verlof goed te kunnen regelen. CBS de Merlettes stuurt bij hoge uitzondering een klas naar huis bij ziekte. Ouders worden altijd tijdig op de hoogte gebracht en de school biedt daarbij opvang voor kinderen waar op dat moment thuis geen opvang is te regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd groep 0-1

Groep 0-1 gaat 4 dagen per week naar school.

4 x 5,25 uur = 21 uur per week x ruim 38 weken= 808 uur onderwijs in schooljaar 2023-2024

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wat is Onderwijstijd?

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd CBS de Merlettes groep 2 t/m 8:

Groep 2 t/m 8 gaan 5 dagen per week naar school.

5 x 5,25 = 26,25 uur per week en 1000,5 uur onderwijs in schooljaar 2023-2024.

Totale onderwijstijd schoolloopbaan: 7520 uren

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ieder kind op onze school verdient onze zorg. Ieder kind heeft zijn unieke persoonlijkheid en een andere behoefte om te spelen en te leren. Sommige kinderen hebben een langere tijd nodig om zich iets eigen te maken, er zijn kinderen die op een regelmatige, gemiddelde manier werken, maar ook kinderen die weinig uitleg nodig hebben en snel grote leerstappen kunnen maken.   Alle kinderen hebben recht op een eigen ondersteuning in het onderwijsproces en we streven er naar het onderwijs bereikbaar en beschikbaar te houden voor elk kind. Centraal staan de behoefte en de ontwikkeling van het kind. Gekeken wordt dan ook of de school binnen de reguliere setting dat onderwijs en die ondersteuning kan bieden. Wij hebben als taak het onderwijs zo in te richten dat recht wordt gedaan aan elk kind in de doorgaande ontwikkeling van groep 1 tot en met 8. Dit ongeacht de verschillende leerstijlen en mogelijkheden van kinderen (cognitief, sociaal, emotioneel, fysiek).   We geven deze zorg vorm en inhoud vanuit het gedachtengoed van handelingsgericht werken (HGW). HGW maakt adaptief onderwijs en doelgerichte kind begeleiding concreet zodat we passend af kunnen stemmen op verschillen tussen kinderen.   De ouders van het kind betrekken wij graag als waardevolle partner bij ons onderwijs. In plaats van te bedenken wat de leerling niet (meer) kan, wordt er gekeken naar wat het kind nodig heeft. Deze oplossingsgerichte strategie komt terug in ons denken en handelen. Ondersteuning vindt plaats vanuit een hulpvraag van de leerkracht en kan verschillend worden vormgegeven. De intern begeleider vervult hierin een begeleidende rol: Soms zal de nadruk liggen op diagnostiek en analyse, soms op begeleiding van de leerkracht of leerling(en). Wat nodig is wordt in elke nieuwe situatie opnieuw beoordeeld, steeds vanuit de principes van handelingsgericht werken. De ondersteuningsstructuur van CBS de Merlettes gaat uit van ‘handelingsgericht werken op groepsniveau’.   Schoolplan 2020 – 2024, CBS ‘de Merlettes’

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn voortdurend bezig om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte nog beter te begeleiden.
Dit doen we in samenspraak met specialisten binnen en buiten onze organisatie.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in de buurt van de school, PSZ Bernejister. We gebruiken daarbij Peuterplein/Kleuterplein en VVE-thuis.

Terug naar boven