Openbare Basisschool De Watermolen

Molenwerf 3 1541 WR Koog aan de Zaan

  • Op De Watermolen werken alle groepen met een digibord.
  • Op De Watermolen is ICT een leerdoel en een leermiddel. In de groepen 5-8 werken de leerlingen op een laptop. In groep 4 op een tablet.
  • Op onze school zijn twee groepen 1-2. In de groep wordt er spelend gewerkt aan schoolse vaardigheden.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De NSCCT wordt jaarlijks in groep 5 t/m 8 afgenomen. De Watermolen neemt in groep 8 de Cito Centrale eindtoets af

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

OBS De Watermolen zet zich om haar leerlingen zich maximaal te laten ontwikkelen.

De directie, IB en de leerkrachten van de groep 7 en 8 bespreken de (voorlopige) adviezen jaarlijks. Daarbij wordt gekeken naar de Cito resultaten, de werkhouding en de taakaanpak.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

OBS De Watermolen heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Dit betekent dat de resultaten van de school jaarlijks gevolgd worden, maar dat de school slechts een keer in de 4 jaar bezocht hoeft te worden.

Terug naar boven