Basisschool de Piramide

Boschjesstraat 66 1541 KL Koog aan de Zaan

  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de Centrale Eindtoets liggen in 2023 hoger dan de resultaten van CITO LOVS toetsen en het uitstroomniveau van onze leerlingen. De Piramide scoort 537.8 op de CET en dit is 2.9 punt hoger dan het landelijke gemiddelde. Het landelijk gemiddelde ligt op 534.9. We zijn trots op onze resultaten! De vakken rekenen en begrijpend luisteren/ lezen hebben de afgelopen 3 jaar onze aandacht gehad. We hebben een aanpak beschreven op deze vakgebieden en de aanpak volgehouden. Tevens hebben we de scholing van Teach like a Champion gevolgd, waarbij we de focus hebben gelegd op de volgende drie onderdelen:
- lat hoog leggen
- betrokkenheid van het kind te vergroten
- lestijd nog effectiever in te zetten.
De aanpak op de genoemde vakgebieden en de genoemde scholing zijn onderdeel van de mooie resultaten van de CET.

We scoren op alle drie de gebieden (lezen, taalverzorging en rekenen) boven het landelijk gemiddelde.
Hieronder staat een samenvatting van de domeinanalyse, waarbij we ons vergelijken met scholen met dezelfde hoge uitslag.

Dezelfde score t.o.v. vergelijkbare scholen:
-          Lezen: begrijpend lezen en samenvatten 
-          Taalverzorging: spelling werkwoorden, spelling niet-werkwoorden, grammatica
-          Rekenen: verbanden

Hogere score t.o.v. vergelijkbare scholen:
-          Lezen: opzoeken
-          Rekenen: getallen

Lagere score t.o.v. vergelijkbare scholen: 
-          Taalverzorging: interpunctie
-          Rekenen: verhoudingen en meten en meetkunde

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Piramide werken wij planmatig en systematisch aan het verbeteren van ons onderwijs. Hiervoor maken wij gebruik van: vragenlijsten (sociaal emotionele ontwikkeling, Leerling in Beeld), observaties leerkrachten, ouder- en kind gesprekken. Daarnaast maken wij gebruik van de methodetoetsen en methode onafhankelijke toetsen (Cito LiB, doorstroomtoets).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het is altijd lastig om conclusies te verbinden aan dit soort grafieken. De verwijzing heeft nl. ook te maken met het gemiddelde niveau in de klas. Veel kinderen naar de HAVO is geen garantie dat het onderwijs goed is. Wij steunen de gedachte van Passend onderwijs. Dat betekent dat wij leerlingen van veel verschillende niveaus onderwijs bieden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor onze uitstroomcijfers. Wij krijgen van alle VO scholen terug dat ons gegeven advies (ook na enkele jaren) altijd passend is t.o.v. de capaciteiten van onze leerlingen. Dat zien we ook in de grafieken terug. Wij vinden dit een belangrijk gegeven. Wij zijn daarom van mening dat onze adviezen passend zijn en dat dit advies recht doet aan de kwaliteiten van elke leerling.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Bij ons op school besteden wij aandacht aan sociale competenties. Sociale competenties gaan over hoe kinderen met elkaar en met zichzelf omgaan. Onze kinderen leren o.a. om samen te werken, hoe ze op een goede manier voor zichzelf op kunnen komen, zichzelf in een ander te verplaatsen en wat een goede manier van communiceren is. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor kinderen, voor nu én voor later.
We willen namelijk dat onze kinderen later prettige burgers worden en aanvullend op bovengenoemde verweven we daarom burgerschap in ons onderwijs. 
Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven. Burgerschapsvorming brengt onze kinderen de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving.
Wij geven de kinderen daarom o.a. les uit de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ en 'Trefwoord'.  
De veiligheid van kinderen zetten we daarbij voorop, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
We hanteren een aanpak dat preventief werkt ten aanzien van pestgedrag.

Ieder jaar verdiepen wij ons in 'gedrag' gericht op verschillende gebieden. Aankomende tijd staat onder andere de ontwikkeling van de executieve vaardigheden centraal. 
We vinden namelijk dat onze visie op het sociaal-emotioneel leren van kinderen een belangrijke plek in ons onderwijs heeft. 
Het gaat ons om het proces waarbij kinderen kennis, attituden en vaardigheden verweven en toepassen, teneinde beter te worden in het omgaan met zichzelf en de ander. Dit zal vervolgens de betrokkenheid van het kind bij de zijn/haar eigen ontwikkelgebieden vergroten. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Respectvol gedrag

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs controleert regelmatig de schoolopbrengsten. Na de analyse van resultaten en opbrengsten stellen wij onze werkwijze en doelen bij. De inspectie kijkt met ons mee op het gebied van o.a. kwaliteitszorg, taakgerichte werksfeer, pedagogisch en didactisch handelen van de leraren, onze zicht op ontwikkeling, aanbod en het schoolklimaat. 
In november 2020 zijn wij voor de laatste keer in gesprek geweest met de onderwijsinspecteur. De inspecteur heeft aangegeven gezien te hebben dat wij werken aan onze kwaliteitscultuur en heeft gesprekken gevoerd met teamleden over onze speerpunten: het verbeteren van de leercultuur van kinderen, het versterken van de professionele dialoog van leerkrachten en de goede dingen doen (dit ook meten). 
We zijn blij met de feedback van de onderwijsinspectie, waarmee we de bevestiging hebben gekregen dat we op de goede dingen inzetten. Ook nemen we de tip ter harte dat we ons niet alleen moeten richten op 'schooldoelen', maar deze doelen juist kleiner moeten maken (doelen per groep). 

Terug naar boven