Basisschool de Piramide

Boschjesstraat 66 1541 KL Koog aan de Zaan

  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de Centrale Eindtoets zijn in overeenstemming met de resultaten van CITO LOVS toetsen en het uitstroomniveau van onze leerlingen. De vakken rekenen en begrijpend luisteren en rekenen hebben daarbij onze aandacht (verbeterpunten). Wij hebben in schooljaar 2019/2020 ons onderwijsaanbod aangepast met name op het gebied van Rekenen en Begrijpend luisteren/lezen. Het invoeren van het groepsdoorbroken begrijpend lezen is hier een mooi voorbeeld van voor de kinderen van groep 5 t/m 8 (en de sterke kinderen van groep 4).
Ieder kind is ingedeeld op zijn/ haar eigen niveau met een ondergrens. De leerkracht heeft hierdoor meer de tijd om aan te sluiten bij de instructiebehoefte van de kinderen, omdat hij/ zij zich niet hoeft te verdelen binnen één les over drie niveaugroepen. Hierdoor wordt de onderwijstijd effectiever besteed. Tevens zetten we twee ‘extra’ leerkrachten in om de groepen te verkleiner en om de meest sterke kinderen voldoende uit te dagen (op VO-niveau). 

Hieronder staat een samenvatting van de analyse:
Landelijk gemiddelde:
-          Lezen: Begrijpend lezen
-          Taalverzorging: Spelling werkwoorden, Spelling niet-werkwoorden
-          Rekenen: Getallen  

Boven het landelijk gemiddelde
-          Lezen: Opzoeken
-          Taalverzorging: Grammatica
-          Rekenen: Verhoudingen, Verbanden  

Onder het landelijk gemiddelde
-          Lezen: Samenvatten
-          Taalverzorging: Interpunctie
-          Rekenen: Meten en meetkunde

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Piramide werken wij planmatig en systematisch aan het verbeteren van ons onderwijs. Hiervoor maken wij gebruik van: vragenlijsten (sociaal emotionele ontwikkeling, ZIEN), observaties leerkrachten, ouder- en kind gesprekken. Daarnaast maken wij gebruik van de methodetoetsen en methode onafhankelijke toetsen (Cito LOVS, centrale eindtoets).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het is altijd lastig om conclusies te verbinden aan dit soort grafieken. De verwijzing heeft nl. ook te maken met het gemiddelde niveau in de klas. Veel kinderen naar de HAVO is geen garantie dat het onderwijs goed is. Wij steunen de gedachte van Passend onderwijs. Dat betekent dat wij leerlingen van veel verschillende niveaus onderwijs bieden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor onze uitstroomcijfers. Wij krijgen van alle VO scholen terug dat ons gegeven advies (ook na enkele jaren) altijd passend is t.o.v. de capaciteiten van onze leerlingen. Dat zien we ook in de grafieken terug. Wij vinden dit een belangrijk gegeven. Wij zijn daarom van mening dat onze adviezen passend zijn en dat dit advies recht doet aan de kwaliteiten van elke leerling.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs controleert regelmatig de schoolopbrengsten. Na de analyse van resultaten en opbrengsten stellen wij onze werkwijze en doelen bij. De inspectie kijkt met ons mee op het gebied van o.a. kwaliteitszorg, taakgerichte werksfeer, pedagogisch en didactisch handelen van de leraren, onze zicht op ontwikkeling, aanbod en het schoolklimaat. 
In november 2020 zijn wij voor de laatste keer in gesprek geweest met de onderwijsinspecteur. De inspecteur heeft aangegeven gezien te hebben dat wij werken aan onze kwaliteitscultuur en heeft gesprekken gevoerd met teamleden over onze speerpunten: het verbeteren van de leercultuur van kinderen, het versterken van de professionele dialoog van leerkrachten en de goede dingen doen (dit ook meten). 
We zijn blij met de feedback van de onderwijsinspectie, waarmee we de bevestiging hebben gekregen dat we op de goede dingen inzetten. Ook nemen we de tip ter harte dat we ons niet alleen moeten richten op 'schooldoelen', maar deze doelen juist kleiner moeten maken (doelen per groep). 

Terug naar boven