De Golfbreker

Papiermolen 18 1541 RT Koog aan de Zaan

Schoolfoto van De Golfbreker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Golfbreker neemt jaarlijks in de groepen 5 t/m 8 de NSCCT - toets (leerpotentie) af. Onze school gebruikt in groep 8 de Cito Centrale Eindtoets (CET).

De Golfbreker kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van kinderen met een IQ lager dan 80. Deze kinderen volgen het minimale basisprogramma en/of hebben een eigen leerlijn op een of meerdere vakgebieden. De school zet in op een zo hoog mogelijke uitstroom van deze leerlingen, waarbij het welbevinden van deze leerlingen leidend is. 

In schooljaar 2018-2019 zijn de resultaten van 5 van de 43 leerlingen uit de eindscore van de CET gehaald. Vier van de 5 leerlingen zijn ingestroomd in groep 7 of 8 op onze school. De andere  leerling heeft een NSCCT- score lager dan 80 en heeft het niveau van eind groep 6 voor begrijpend lezen niet bereikt. 

In schooljaar 2019-2020 is er geen CET afgenomen vanwege de Corona maatregelen. 

In schooljaar 2020-2021 is het resultaat van de CET lager uitgevallen dan verwacht. Mede doordat deze groep leerlingen twee maal een periode van thuisonderwijs door Covid-19 hebben gehad. Vier kinderen van de 64 leerlingen uit groep 8 hebben ontheffing voor de CET gekregen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In november wordt de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteitentest (NSCCT)  afgenomen in de groepen 5 t/m 8. Deze test is er vooral op gericht om onderpresteerders te signaleren.

 In januari/februari worden de Cito toetsen afgenomen op de onderdelen: Lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, woordenschat en studievaardigheden.

In de analyse van de Citoresultaten worden de resultaten van de methodetoetsen en de resultaten van de NSCCT ook meegenomen. Op basis van al deze gegevens worden de leerlingen ingedeeld in een van de drie instructiegroepen per leerjaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt er door directie, Intern begeleiders en leerkrachten groepen 7 en 8 de (voorlopige) adviezen besproken. Daarbij betrekken we de NSCCT gegevens (het leerpotentieel) , de Cito- resultaten, de werkhouding en de taakaanpak. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen zitten op school om te leren. Zij zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als zij zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat zij zich open kunnen stellen, maar ook dat zij zich gezien en geaccepteerd voelen en het gevoel te hebben ik hoor erbij. Zorgen voor sociale veiligheid gaat dus over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Kinderen hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te lerenverantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Voor leerlingen is de school niet alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • betrokkenheid
  • zelfbewustzijn

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven