De Golfbreker

Papiermolen 18 1541 RT Koog aan de Zaan

Schoolfoto van De Golfbreker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Golfbreker neemt jaarlijks in de groepen 5 t/m 8 de NSCCT - toets (leerpotentie) af. Onze school gebruikt in groep 8 de Cito Centrale Eindtoets (CET).

De Golfbreker kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van kinderen met een IQ lager dan 80. Deze kinderen volgen het minimale basisprogramma en/of hebben een eigen leerlijn op een of meerdere vakgebieden. De school zet in op een zo hoog mogelijke uitstroom van deze leerlingen, waarbij het welbevinden van deze leerlingen leidend is. 

In schooljaar 2018-2019 zijn de resultaten van 5 van de 43 leerlingen uit de eindscore van de CET gehaald. Vier van de 5 leerlingen zijn ingestroomd in groep 7 of 8 op onze school. De andere  leerling heeft een NSCCT- score lager dan 80 en heeft het niveau van eind groep 6 voor begrijpend lezen niet bereikt. 

In het schooljaar 2019-2020 is er geen CET afgenomen vanwege de Corona maatregelen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In november wordt de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteitentest (NSCCT)  afgenomen in de groepen 5 t/m 8. Deze test is er vooral op gericht om onderpresteerders te signaleren.

 In januari/februari worden de Cito toetsen afgenomen op de onderdelen: Lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, woordenschat en studievaardigheden.

In de analyse van de Citoresultaten worden de resultaten van de methodetoetsen en de resultaten van de NSCCT ook meegenomen. Op basis van al deze gegevens worden de leerlingen ingedeeld in een van de drie instructiegroepen per leerjaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt er door directie, Intern begeleiders en leerkrachten groepen 7 en 8 de (voorlopige) adviezen besproken. Daarbij betrekken we de NSCCT gegevens (het leerpotentieel) , de Cito- resultaten, de werkhouding en de taakaanpak. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven