cbs De Rietstek

Wigbold van Ewsumstraat 1 9882 PM Kommerzijl

  • Volledige concentratie en focus
  • Kinderen en leerkrachten samen
  • Samenwerken met constructiemateriaal

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden in de groepsbespreking besproken met de directie en de IB-er. Voor deze gesprekken wordt een vast format gebruikt. Naast het bespreken van deze resultaten worden de resultaten van de M-toetsen en E-toetsen van Cito besproken en gedeeld met het team. Op deze manier krijgt het gehele team een goed beeld van de ontwikkeling van alle kinderen. Door elkaar te bevragen en feedback te geven op de werkwijze, aanpak en knelpunten ontstaat er een breed gedragen visie op de resultaten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

- Bij welke kwaliteiten en onderwijsbehoeften van de leerlingen moet de school aansluiten?

De Rietstek is een dorpsschool waar alle kinderen uit de omgeving van Kommerzijl en het dorp zelf naar toe gaan. Het is belangrijk dat alle kinderen op een plezierige wijze met elkaar om kunnen gaan tijdens de na schooltijd. Akkefietjes die thuis zijn gebeurd worden dikwijls mee naar school genomen. Hier wordt tijd en aandacht aan besteed. De relatie tussen school en thuis dient goed te zijn. Hier wordt aan gewerkt door als school open te staan voor vragen en problemen die vanuit huis worden meegenomen.  Een fijne sfeer op school is daarom essentieel om conflicten te voorkomen of te genezen. 

- Waaraan moet de school extra aandacht schenken?

( Sociale) regels op school. Duidelijkheid geeft zekerheid en zorgt voor een veilig gevoel. Door dit te bieden binnen de schoolmuren voelen kinderen zich veilig en worden contacten makkelijker gemaakt. Kinderen leren veel van en met elkaar, groepsdoorbrekend. ?

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Samen leren
  • Samen ontdekken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2016/2017 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan de Rietstek. Het gemaakte rapport is als bijlage bijgesloten. 

Terug naar boven