cbs De Rietstek

Wigbold van Ewsumstraat 1 9882 PM Kommerzijl

  • Volledige concentratie en focus
  • Kinderen en leerkrachten samen
  • Samenwerken met constructiemateriaal

Het team

Toelichting van de school

Op de Rietstek wordt elke week bewegingsonderwijs gegeven aan de kinderen van groep 1 t/m 8. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs gegeven door een vakdocent in het gymnastieklokaal. In de omgeving van de Rietstek zijn weinig sportaanbieders waardoor de uren bewegingsonderwijs moeten zorgen voor een goede motorische ontwikkeling bij de kinderen. 

Plannen om het schoolplein aan te passen zijn er. In deze plannen worden de sport- en beweegmogelijkheden meegenomen. Kinderen in Kommerzijl moeten de mogelijkheid krijgen om genoeg te bewegen en te sporten. Wanneer verenigingen hier niet in kunnen voorzien dan zal de gemeente, de school en het dorp hierin samen moeten gaan werken. Voor het schooljaar 2021/2022 ligt in de planning de plannen concreet te maken. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof

De vervanging door afwezigheid vanwege studie of gepland verlof is prima te regelen. Hiervoor neemt de school tijdig contact op met stichting Quadraten en hier zal naar een oplossing worden gezocht om het verlof op te lossen. Bij voorkeur wordt er binnen de school gekeken naar een oplossing om het aantal verschillende leerkrachten per groep 

Ziekte
Ziekte komt altijd onverwacht en vraagt in het primair onderwijs om een adequate oplossing. De stichting Qaudraten heeft een aantal leerkrachten aangesteld in een vaste benoeming (flexpool) om in vooral kort tijdelijke vervanging te voorzien. Het aansluiten bij het RTC Groningen biedt tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van elkaars vervangers. RTC Groningen heeft de vervanging ondergebracht bij het personeelsbemiddelingsbureau SLIM!Als er geen invaller is beslist de directeur wat er gaat gebeuren. Hij zal in de vroege ochtend alles uit de kast halen wat binnen zijn mogelijkheden ligt. Deeltijd collega’s optrommelen, de IB-er of de directeur voor de klas, de leerlingen verdelen over andere groepen. Allemaal kunstgrepen die de vervanging niet eenvoudig maken. Het zal in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is en dat betekent dat de ouders bericht krijgen dat de kinderen die dag geen les krijgen.

We begrijpen dat dit voor de ouders een lastige situatie met zich meebrengt. Toch wil ik benadrukken dat wij er te allen tijde alles aan doen om vervanging te regelen. Als u als ouders geen opvang kunt regelen dan zal de school zorgen voor opvang, al is dat niet conform het lesprogramma, maar bijvoorbeeld opvang in een andere groep.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Combinatieklassen

Op onze school werken we in combinatieklassen. Dit betekent dat in elke groep twee jaarklassen zijn gecombineerd. Zelfstandig werken en het per groep (of in kleine groepjes) geven van instructie zijn belangrijke manieren van werken in combinatieklassen. Een goede klassenorganisatie is dan ook erg belangrijk.

Onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen in combinatieklassen even goed presteren als leerlingen in enkelvoudige klassen! De leerprestaties en vorderingen van beide type leerlingen zijn identiek. Ook de manier van werken in de klas verschilt niet echt. Aan rekenen, taal wordt in de combinatieklas en de enkelvoudige klas evenveel aandacht besteed. 

Wij werken op school met het jaarklassensysteem. Hierdoor stromen de kinderen alleen aan het einde van een schooljaar door naar een hogere groep. Het is mogelijk dat er bij een aantal vakken verschillende niveaus gehanteerd worden en dat ten behoeve van een aantal leerlingen die extra zorg nodig hebben, met individuele programma’s wordt gewerkt. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 en 2. 

Om onze kleuters goed voor te bereiden op de rest van hun schoolcarrière en als lid van de maatschappij kiezen wij voor een goed beredeneerd aanbod op de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van de kleuter. Om tot dit aanbod te komen werken wij aan de hand van diverse thema’s aan alle leerdoelen. De bovenstaande uren kunnen gezien worden als een gemiddeld aantal uren per jaar. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen op de Rietstek wordt in ieder geval de basisondersteuning geboden. Hiervoor zijn de volgende afspraken gemaakt;

- De school beschikt over diagnostische expertise
- De school biedt een veilig schoolklimaat
- Er zijn afspraken over het aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
- Er zijn afspraken over onderwijsprogramma’ s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie
- Er zijn afspraken over fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid voor leerlingen die hierop zijn aangewezen
- Er zijn afspraken over (ortho)pedagogische en/ of orthodidactische programma’ s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen
- Er zijn afspraken over de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden (ondersteuningsroute onderwijs en jeugdhulp)
- De ontwikkeling van de leerlingen wordt systematisch en planmatig gevolgd en geëvalueerd via het LVS van de school.

De directie en de IB-er zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering en controle van deze afspraken. Bij de uitvoering hiervan zijn de leerkrachten de experts op de werkvloer. De leerkrachten wordt extra ondersteuning geboden d.m.v. de inzet van een onderwijsassistente. Het is de insteek om deze extra uren preventief en curatief in te zetten gedurende drie ochtenden in de week. Dit is echter afhankelijk van verschillende factoren ( leerlingenaantal bijv.) en niet altijd te voorspellen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor alle vakken willen graag met coördinatoren gaan werken die een prominentere rol gaan spelen in het onderwijs. Dit betekent dat zij meer in de klassen zullen komen. Uren dienen gefaciliteerd te worden. Op een kleine school als de Rietstek best lastig omdat de formatie al behoorlijk krap is 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De samenwerking met beide PSZ is goed te noemen. De komende jaren willen wij deze samenwerking wel intensiveren. Hiermee wordt bedoeld dat er vaste contactmomenten gepland worden tussen de pedagogisch medewerkers van de PSZ en de leerkrachten van groep 1/2 van de basisschool. Dit met als doel een doorgaande lijn te creëren tussen de PSZ en de basisschool. In het schooljaar 2019/2020 is er een beleidsdocument opgesteld met daarin de visie van de basisschool op het jonge kind. 

Terug naar boven