Openbare Basisschool Prof Casimir

Tsjerk Hiddesstraat 4B 9291 AX Kollum

Schoolfoto van Openbare Basisschool Prof Casimir

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school doen alle leerlingen mee aan de cito eindtoets.

De score van 2016-2017 lag op het landelijk gemiddelde.

 De score van 2017-2018 is onder het landelijke gemiddelde. De score was overeenkomstig de verwachting. 17 Leerlingen hebben meegedaan aan de cito-eindtoets. In deze groep 8 zaten 4 leerlingen die op een eigen leerlijn werkten en de einddoelen van groep 8 niet konden halen. De groep is goed gevolgd via het LVS cito. De eindresultaten waren overeenkomstig de verwachtingen volgens het leerlingvolgsysteem.

De score van 2018-2019 is boven het landelijk gemiddelde. De eindresultaten zijn overeenkomstig de verwachtingen volgens het leerlingvolgsysteem.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We analyseren en monitoren de tussen- en eindresultaten. Vanuit de conclusies worden actiepunten opgesteld. Via deze cyclische manier van werken verhogen en waarborgen wij de kwaliteit van het onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft de school bezocht in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. De aandachtspunten zijn opgenomen in het schooljaarplan. De school heeft een basisarrangement.

Terug naar boven