OBS Oetkomst

Eikenlaan 1 9615 AP Kolham

 • Schoolfoto van OBS Oetkomst
 • Schoolfoto van OBS Oetkomst
 • Schoolfoto van OBS Oetkomst
 • Schoolfoto van OBS Oetkomst
 • Schoolfoto van OBS Oetkomst

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten op de eindtoets goed te noemen. De school scoort voor zowel het fundamentele als het streefniveau boven het gemiddelde ten opzichte van vergelijkbare scholen. Een score waar we trots op zijn en die we de komende jaren graag willen vasthouden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 23-24 gaan we over op nieuw volgsysteem, namelijk Leerling in Beeld van Cito. Deze landelijk genormeerde toetsen nemen we af om te bepalen of kinderen de stof beheersen. Na de afname worden de resultaten geanalyseerd en besproken. 

Enkele keren per jaar staat in de teamvergadering de leerlingbespreking op de agenda. Kinderen die op één of andere manier uitvallen worden dan besproken. 

Van iedere leerling wordt een digitaal dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerling besprekingen, gesprekken met de ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toetsen rapportagegegevens van de verschillende jaren. Ouders hebben recht op inzage van dit dossier. U kunt hiervoor een afspraak maken met de interne begeleidster of met de directeur.

Rapportage naar de ouders vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats. In alle groepen wordt mondeling gerapporteerd d.m.v. 15 minuten gesprekken tijdens de contactmiddagen. Schriftelijke rapportage naar de ouders vindt voor de groepen 1 t/m 8 twee maal per jaar plaats d.m.v. een rapport. In principe vindt dit steeds na twintig weken plaats, tenzij de week waarin we dan uitkomen, bijvoorbeeld door een bijzondere activiteit of een vakantie, daarvoor niet geschikt is. Er wordt dan een week (in bijzondere gevallen maximaal twee weken) naar voren of achteren uitgeweken. Alle ouders krijgen een uitnodiging voor een gesprek op school. Dit zijn de zogenaamde 15 minutengesprekken. Al deze gespreksmomenten zullen in de middag plaatsvinden, na schooltijd. Indien gewenst op afspraak met de leerkracht. Zowel de leerkracht als de ouders kunnen vragen om een gesprek over de schoolvorderingen. Dit kan natuurlijk op elk moment in het schooljaar plaatsvinden. U kunt hiervoor eenvoudig een afspraak maken met de betreffende leerkracht van uw kind(-eren).

Doubleren of overslaan van een groep: daar zijn wettelijk een aantal handvatten voor;

 • Er is een leerachterstand t.o.v. de rest van de groep. De leerling scoort minimaal op 2 vakken op V-niveau.
 • Er is gewerkt met een OPP (het Ontwikkelings Perspectief) op beide vakgebieden.
 • De leerachterstand kan beter worden behandeld in de huidige groep dan in de volgende groep.
 • De leerling volgt een eigen leerlijn. Daarnaast zijn er eventueel andere overwegingen (bijvoorbeeld op het sociaal emotionele vlak)Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Deze gegevens worden alleen maar gepubliceerd wanneer de groep leerlingen die van de basisschool is doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs groter of gelijk is dan vijf. Omdat het gaat om informatie over leerlingen die niet (meer) op de basisschool zitten, worden gegevens van deze groep leerlingen bij aantallen kleiner dan vijf niet getoond. Zo wordt mogelijke herkenning voorkomen en de privacy van de leerlingen beschermd.

Als uw kind in groep 8 zit moet u, samen met uw kind, een school voor voortgezet onderwijs kiezen. U kunt zich oriënteren op de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen organiseren open dagen. Wij houden u hiervan op de hoogte. U kunt ook onder schooltijd eens zo'n school binnen stappen om de sfeer te proeven. Het Ministerie van Onderwijs verspreidt elk jaar de brochure 'Kiezen na de basisschool'. Deze wordt via school verstrekt en geeft een algemeen beeld van het voortgezet onderwijs.

Puntsgewijs hieronder de verschillende activiteiten: *  Voor de ouders is er in samenwerking met de andere scholen een informatieavond. U krijgt een algemeen beeld van de opzet van het voortgezet onderwijs.

*  De kinderen van groep 8 gaan naar verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving. We stellen  leerlingen in de mogelijkheid om op eigen gelegenheid andere scholen  te bezoeken.

* De ouders krijgen het advies de open-dagen van verschillende scholen te bezoeken, liefst samen met hun kind.

*  In samenspraak met de ouders wordt in maart bepaald welke keuze wordt gemaakt. We maken hierbij gebruik van de plaatsingswijzer.

Vervolgens worden de formulieren ingevuld en opgestuurd (voor 1 april ). 

*  Er wordt mondelinge informatie verstrekt over de leerlingen. Dit gebeurt in een gesprek met een vertegenwoordiger van de ontvangende school van voortgezet onderwijs.

* De scholen van het voortgezet onderwijs blijven in contact met ons.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Burgerschap

Door het actief uitdragen van onze missie en visie,

door concreet invulling te geven aan de sociale veiligheid en door continu te werken aan onze kwaliteitszorg

en de sfeer op school, leveren een bijdrage aan 'goed' burgerschap.

Sinds drie jaar beschikken wij over een burgerschapsprotocol.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respectvol
 • De veiligheid
 • Samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven