OBS Oetkomst

Eikenlaan 1 9615 AP Kolham

 • Het Kind Centrum in Kolham
 • Schoolfoto van OBS Oetkomst
 • Schoolfoto van OBS Oetkomst
 • Schoolfoto van OBS Oetkomst
 • Ook buiten bijna klaar.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar nemen we landelijk genormeerde toetsen (CITO) af, om te bepalen of de kinderen de stof beheersen. De normering loopt van I (ruim boven niveau) tot V (onder niveau). In verband met het Corona virus hebben wij afgelopen jaar besloten om naast de M en E Cito toetsen ook de B (begin) toetsen bij sommige vakken af te nemen. Zodoende kregen wij een redelijk tot goed inzicht of dekinderen een leerachterstand hadden opgelopen. 

In maart en juni 2023 hanteren we een zgn. analyseweek met het gehele team, in deze week gaan de leerkrachten alle CITO toetsen analyseren en bespreken. Door middel van een datamuur worden de resultaten geanalyseerd en vervolgens de voortgang in het leerstofaanbod mede bepaald.

Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerling besprekingen, gesprekken met de ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toetsen rapportagegegevens van de verschillende jaren. Ouders hebben recht op inzage van dit dossier. U kunt hiervoor een afspraak maken met de interne begeleidster of met de directeur.

Het doorspreken van de vorderingen van de leerlingen. Enkele keren per jaar staat in de teamvergadering de leerlingbespreking op de agenda. Kinderen die op één of andere manier uitvallen worden dan besproken. 

Rapportage naar de ouders vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats. In alle groepen wordt mondeling gerapporteerd d.m.v. 15 minuten gesprekken tijdens de contactavonden .Schriftelijke rapportage naar de ouders vindt voor de groepen 1 t/m 8 twee maal per jaar plaats d.m.v. een rapport. In principe vindt dit steeds na twintig weken plaats, tenzij de week waarin we dan uitkomen, bijvoorbeeld door een bijzondere activiteit of een vakantie, daarvoor niet geschikt is. Er wordt dan een week (in bijzondere gevallen maximaal twee weken) naar voren of achteren uitgeweken. Alle ouders krijgen een uitnodiging voor een gesprek op school. Dit zijn de zogenaamde 15 minutengesprekken. Deze zijn gepland van 26 september t/m 30 september 2022 (dan zal voor groep 8 ook in principe de eerste oriëntatie op het voortgezet onderwijs worden meegenomen). en het eerste rapportgesprek van 13 t/m 17 maart 2023, Het tweede rapportgesprek is van 26 t/m 30 juni 2023.Met elke ouder zal in een schooljaar minstens 2 keer worden gesproken over de vorderingen van het kind. Al deze gespreksmomenten zullen in de middag plaatsvinden, na schooltijd. Indien gewenst op afspraak met de leerkracht. Zowel de leerkracht als de ouders kunnen vragen om een gesprek over de schoolvorderingen. Dit kan natuurlijk op elk moment in het schooljaar plaatsvinden. U kunt hiervoor eenvoudig een afspraak maken met de betreffende leerkracht van uw kind(-eren).

Doubleren of overslaan van een groep: daar zijn wettelijk een aantal handvatten voor;

 • Er is een leerachterstand t.o.v. de rest van de groep. De leerling scoort minimaal op 2 vakken op E niveau.
 • Er is gewerkt met een OPP (het Ontwikkelings Pers Pectief) op beide vakgebieden.
 • De leerachterstand kan beter worden behandeld in de huidige groep dan in de volgende groep.
 • De leerling volgt een eigen leerlijn. Daarnaast zijn er eventueel andere overwegingen (bijvoorbeeld op het sociaal emotionele vlak)Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Deze gegevens worden alleen maar gepubliceerd wanneer de groep leerlingen die van de basisschool is doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs groter of gelijk is dan vijf. Omdat het gaat om informatie over leerlingen die niet (meer) op de basisschool zitten, worden gegevens van deze groep leerlingen bij aantallen kleiner dan vijf niet getoond. Zo wordt mogelijke herkenning voorkomen en de privacy van de leerlingen beschermd.

Als uw kind in groep 8 zit moet u, samen met uw kind, een school voor voortgezet onderwijs kiezen. U kunt zich oriënteren op de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen organiseren open dagen. Wij houden u hiervan op de hoogte. U kunt ook onder schooltijd eens zo'n school binnen stappen om de sfeer te proeven. Het Ministerie van Onderwijs verspreidt elk jaar de brochure 'Kiezen na de basisschool'. Deze wordt via school verstrekt en geeft een algemeen beeld van het voortgezet onderwijs. Puntsgewijs hieronder de verschillende activiteiten: *  Voor de ouders is er in samenwerking met de andere scholen een informatieavond. U krijgt een algemeen beeld van de opzet van het voortgezet onderwijs.

*  De kinderen van groep 8 gaan naar verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving. We stellen  leerlingen in de mogelijkheid om op eigen gelegenheid andere scholen  te bezoeken.

* De ouders krijgen het advies de open-dagen van verschillende scholen te bezoeken, liefst samen met hun kind.

*  In samenspraak met de ouders wordt in maart bepaald welke keuze wordt gemaakt. We maken hierbij gebruik van de plaatsingswijzer.

Vervolgens worden de formulieren ingevuld en opgestuurd (voor 1 april ). Dit schooljaar zullen er pré advies gesprekken plaatsvinden in verband met het Corona tijdperk.

*  In  februari is de Cito eindtoets. (Nieuwe wetgeving)

*  Er wordt mondelinge informatie verstrekt over de leerlingen. Dit gebeurt in een gesprek met een vertegenwoordiger van de ontvangende school van voortgezet onderwijs.

* De scholen van het voortgezet onderwijs blijven in contact met ons.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Burgerschap

Door het actief uitdragen van onze missie en visie,

door concreet invulling te geven aan de sociale veiligheid en door continu te werken aan onze kwaliteitszorg

en de sfeer op school, leveren een bijdrage aan 'goed' burgerschap.

Sinds drie jaar beschikken wij over een burgerschapsprotocol.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respectvol
 • De veiligheid
 • Samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven