OBS Oetkomst

Eikenlaan 1 9615 AP Kolham

  • Schoolfoto van OBS Oetkomst
  • Schoolfoto van OBS Oetkomst
  • Schoolfoto van OBS Oetkomst
  • Schoolfoto van OBS Oetkomst
  • Schoolfoto van OBS Oetkomst

Het team

Toelichting van de school

Op onze school bieden wij enkel GVO aan. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het personeel heeft verlof tijdens het grootste gedeelte van de schoolvakanties. We streven naar zo min mogelijk lesuitval. In bepaalde gevallen kan het personeel aanspraak maken op verlof onder schooltijd. Dat extra verlof heeft meestal te maken met persoonlijke omstandigheden, zoals een bruiloft of zorgverlof voor een familielid. Leerkrachten kunnen ook uitvallen door ziekte. In alle gevallen zal de school proberen voor vervanging te zorgen, bij voorkeur door eigen parttimers of vaste vervangers. Helaas wordt dit steeds lastiger en zullen wij mogelijk genoodzaakt zijn dat groepen worden samengevoegd of dat de leerlingen thuis moeten blijven. We zullen ouders altijd zo snel als mogelijk informeren. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2021-2022 vormen wij samen met peuterspeelzaal Net Dröge een Kind Centrum. Daar zijn wij trots op.

Onderwijs met voor en naschoolse opvang. Daarnaast biedt Kids First de mogelijkheid voor dagopvang

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

     

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De urenberekening voor het schooljaar 23-24 is opgesteld op basis van 940 verplichte lesuren per jaar. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt passende ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Dat betekent dat de leerkracht uw kind goed volgt en helpt waar het nodig is.   

Soms kan het nodig zijn dat een leerling  meer nodig heeft dan de rest van de groep.  Hij/ zij krijgt tijdelijk een aangepast aanbod waardoor hij/ zij weer snel kan aansluiten bij de groep.  Indien kinderen extra hulp nodig hebben dan streven wij ernaar om die extra hulp in de klas te geven. Alleen bij bijzondere, incidentele gevallen zal de extra hulp buiten de klas plaatsvinden.

Als dit niet helpt, zal de leerkracht gaan onderzoeken waarom de leerling niet mee kan met de groep. Als ouder wordt u altijd hierbij betrokken. De leerkracht kan hierbij een beroep doen op de IB-er van de school en -zo nodig- op de orthopedagoog van stichting Ultiem. Gezamenlijk stellen we een plan op.  

Soms komt het voor dat deze begeleiding onvoldoende effect heeft. Dan is er duidelijk meer aandacht, onderzoek en ondersteuning nodig dan de leerkracht samen met de IB-er kan bieden. Op dat moment wordt er altijd een consult/ onderzoek door de orthopedagoog aangevraagd en uitgevoerd. Er komt een lange-termijn plan voor deze leerling en de vorderingen worden nauwkeurig gevolgd. Gekeken wordt wat er extra nodig is op school om de leerling te ondersteunen richting een passend uitstroomperspectief . Eventueel worden er extra arrangementen aangevraagd van het bestuur en/ of samenwerkingsverband. Dit noemen we extra begeleiding. Vaak zal dit extra ondersteuning in de groep zijn. Bijvoorbeeld door de inzet van een extra onderwijsassistent. Daarnaast is het binnen Ultiem ook mogelijk om een leerling aan te melden voor een Psycho-motorische training. Dit gebeurt altijd op advies van de orthopedagoog.  

Ten slotte zijn er enkele leerlingen waarvan de benodigde ondersteuning het aanbod van de school overstijgen. Dit betreft leerlingen met een complexe problematiek, grote leerachterstanden, soms in combinatie met gedragsproblemen. Als deze leerlingen binnen onze school onvoldoende tot hun recht komen, is een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs nodig. De route naar het speciaal onderwijs verloop in nauw overleg met de deskundigen van Ultiem en het S(B)O. Zo nodig kan het samenwerkingsverband erbij betrokken worden                              

Hieronder is voor de diverse aandachtsgebieden meer specifiek aangegeven welke hulp we voor dat specifieke onderdeel kunnen bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze kind/ouder ondersteuner gaat hierin een belangrijke rol spelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven