OBS Oetkomst

Eikenlaan 1 9615 AP Kolham

  • Het Kind Centrum in Kolham
  • Schoolfoto van OBS Oetkomst
  • Schoolfoto van OBS Oetkomst
  • Schoolfoto van OBS Oetkomst
  • Ook buiten bijna klaar.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Omgaan met verschillen.
  • Human Dynamics is een pijler
  • Transparant
  • Open Communicatie
  • Zelfstandig leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 okt. 2021 zaten er 86 leerlingen op onze school. Met de nieuwe februaritelling zijn dat er nu 103 en het aantal instromers is groeiende . Dit aantal leerlingen (103) bepaalt het aantal leerkrachten voor het schooljaar 2022-2023 en daarmee o.a. de mogelijkheden van de school betreffende groepsgrootte en leerlingenzorg. Naast de directeur zijn er 9 groepsleerkrachten, 2 onderwijsassistenten en 3 vakleerkrachten aan de school verbonden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

AVG Beleid.

De nieuwe wet Privacy  

Vanaf 25 mei 2018  is de nieuwe privacywet (AVG)  van kracht. Onze school heeft in samenwerking met mevr. Saskia Cloo Hartsema een privacyverklaring opgesteld waarin zij aangeven waarom en welke persoonlijke gegevens worden verzameld. Deze verklaring is bijgevoegd in de bijlage en binnenkort terug te vinden op hun website. Als school hebben wij de AVG wetgeving en haar protocollen te volgen. Dit doen wij vanuit het bestuurskantoor ULTIEM. Daarnaast wordt ieder jaar aan u gevraagd of u akkoord gaat met foto en of video op bv. de website van school. Mevr. Saskia Cloo Hartsema heeft hier het coördinatorschap over.

Informatie met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Inleiding

Op de scholen van Stichting Ultiem gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze scholen. Het privacyreglement in met instemming van de GMR vastgesteld. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Wij maken enkel gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en het organiseren van wat daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze scholen gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

In verband met de identiteit van een aantal van onze scholen, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie is niet verplicht.

Administratiesysteem

De leerlinggegevens en vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale) leerlingvolg en – administratiesysteem. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school deel uitmaakt van Stichting Ultiem, wordt met het bevoegd gezag ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Digitaal lesmateriaal

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als hij/zij inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de gegevens van leerlingen alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Een lijst van de leveranciers waarmee afspraken gemaakt zijn, is bij het bestuur aanwezig.

Rechten

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de schoolleider /directeur.Door de functionaris gegevensbescherming wordt getoetst of een verzoek tot uitoefenen van rechten gegrond is.

Beeldmateriaal

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per situatie af of het verstandig is een foto te plaatsen. Wij verzoeken ouders en/of verzorgers om foto’s en filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen niet op sociale media te verspreiden. De school kan tijdens gebeurtenissen zelf foto’s en/of filmpjes maken en deze verspreiden via eigen kanalen waarbij er rekening gehouden wordt met de privacy rechten van het kind. Voor vragen over het gebruik van foto’s en/of filmpjes kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de schoolleider/directeur.

Functionaris Gegevensbescherming

Ieder schoolbestuur dient te beschikken over een functionaris gegevensbescherming (FG), die toezicht houdt op het naleven van de wettelijke bepalingen en uitgangspunten van de AVG. Ook kunt u bij hem terecht met meldingen en/of opmerkingen met betrekking tot de wijze waarop de school omgaat met persoonsgegevens van leerlingen. Stichting Ultiem heeft in de persoon van Ferenc Jacobs ook een FG. U kunt hem bereiken via fg@ultiemonderwijs.nl.   

Terug naar boven