Rooms Katholieke Basisschool De Vlaswiek

Eikenlaan 22 4576 BL Koewacht

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vlaswiek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, studieverlof of andere vormen van afwezigheid van leerkrachten, wordt geprobeerd een vervanger in te schakelen. Vaak is dat een leerkracht van de eigen school. Zoveel mogelijk wordt, in een dergelijke situatie, de dagelijkse gang van zaken voortgezet. Als er geen vervanger kan worden gevonden kunnen groepen worden opgedeeld, dat wil zeggen: de kinderen worden verdeeld over andere groepen. We proberen te voorkomen dat groepen naar huis moeten worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepenindeling 2022 / 2023

Periode tot de kerstvakantie:

Groep 1/2   

juf Jolien van Troost (ma/di/woe)

juf Benedikte D'hauwer (do/vr)

Groep 3/4     

juf Benedikte D'hauwer (ma/di/woe)

juf Miranda Kalishoek (do/vr)

Groep 5/6   

juf Celine Scheele

Groep 7/8   

juf Carmen Smedema

Periode na de kerstvakantie:

Groep 1/2

juf Jolien 

Groep 3/4 

juf Christianne (ma/di/woe)

juf Benedikte (do/vr)

Groep 5/6

juf Miranda (ma/di/do/vr)

juf Benedikte (woe)

Groep 7/8

juf Carmen (ma/di/woe/do-mo)

juf Trees (do-mi/vr)


Divina van Essen is intern begeleider en voert deze taken uit op maandag, dinsdag en donderdag.

Trees Mangnus is directeur en is ambulant voor deze taak op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (tot de kerstvakantie) of dinsdag, woensdag en donderdagochtend (na de kerstvakantie).

Miranda Kalishoek is plaatsvervangend directeur en eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van Trees Mangnus.

Juf Mieke Vos biedt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag extra ondersteuning in andere groepen. Juf Miranda en juf Benedikte ondersteunen op de dagen dat zij werken maar niet vast aan een groep verbonden zijn. De ondersteuning wordt ingepland naar behoefte en wordt verschillende keren per schooljaar herzien.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als dat kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. 
Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met ouders een passenede plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het vigerend Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

Schoolondersteuningsprofiel

De ondersteuning die wij kunnen bieden, richt zich op gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding (motivatie, concentratie, taakgerichtheid), opvoedsituatie, pedagogisch klimaat, structuur, planmatig werken, samen spelen, samenwerken en leren leren. Extra ondersteuning kan o.a. worden geboden d.m.v. verlengde instructie in de klas, bovenschoolse zorg Elevantio, samenwerkingsverband, schoolmaatschappelijk werk AanZ, kinderoefentherapie op school, weerbaarheidstraining en GGD. Het volledig schoolondersteuningsprofiel is na te lezen op onze pagina van Scholen op de Kaart.

Rouwprotocol

Op de website van onze school staat een link die verwijst naar ons rouwprotocol, dat in werking treedt wanneer een leerling of de school te maken krijgt met het verlies van iemand in de omgeving.

Doublures en kleutergroepverlenging

Soms heeft een kind extra tijd nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In de kleutergroep gaat het dan vaak om de zogenaamde herfstkleuters, die geboren zijn in de maanden oktober, november en december. Deze kinderen hebben vaak na het tweede jaar in kleutergroep een onvoldoende sterke basis om de stap naar groep 3 te kunnen maken, terwijl wij juist veel waarde hechten aan deze basis. Ook bij kleuters die niet in de herfstmaanden geboren zijn, kan de ontwikkeling vertraagd zijn. Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling op het gebied van voorbereidend rekenen en lezen, maar ook motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling speelt hierbij een belangrijke rol. Bij de besluitvorming rondom een eventuele kleutergroepverlenging wordt steeds een zorgvuldige afweging gemaakt waarbij de ouders tijdig betrokken worden. De doelstelling is daarbij om tot een gezamenlijk gedragen besluit te kunnen komen waarbij het belang van het kind centraal staat. 

Ook wanneer er sprake is van een mogelijke doublure in één van de andere groepen zal er steeds tijdig in gesprekken met ouders gesproken worden over de zorgen m.b.t. de ontwikkeling en de eventueel positieve effecten van een doublure van het kind.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Voor zorgleerlingen wordt door de leerkracht in overleg met de intern begeleider een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt o.a. beschreven op welk gebied de ontwikkeling van het kind achterblijft, wat de doelen zijn en op welke manier hieraan gewerkt wordt. Dit ontwikkelingsperspectief wordt up to date gehouden en cyclisch geëvalueerd. Ouders worden betrokken bij deze evaluaties.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij staan achter de doelstelling van het Samenwerkingsverband om zo veel mogelijk inclusief onderwijs mogelijk te maken. Dit is de belangrijkste doelstelling binnen het nieuwe ondersteuningsplan. Om dit te kunnen realiseren zal onze school zich nog verder moeten ontwikkelen en de nodige kennis en vaardigheden verwerven. Ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband en de eigen organisatie Elevantio is daarbij van groot belang. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven