Prins Johan Frisoschool voor Christelijk Basisonderwijs

Prinses Christinalaan 8 7958 SK Koekange

Voorkant van de school met logo

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2021 - 2022 scoren we met groep 8 gemiddeld 537. 

Gemiddeld scoren we over de laatste drie jaar ook boven de signaleringswaarden 1 F en 1S en 2F. Onze school heeft als kengetal 29,6. Op 1 F scoren we over drie jaar 92,3 % . De norm is 85%. Op 1S/2Fscoren we 60,3%. De norm hiervoor is 49%. In de uitsplitsing per vak zien we de laatste drie jaar een stijgende lijn voor rekenen, taalverzorging en lezen.

De eindopbrengsten en kwaliteitszorg hebben we laten controleren door een audit april 2019 en door een inspectiebezoek in 2020.  Hieruit bleek ons onderwijs goed op orde te zijn.

De eerste volgende audit vindt plaats op 17 januari 2023

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden vastgelegd in de halfjaarlijkse Cito toetsen. Alle ouders ontvangen een uitdraai van de Cito-toetsen. 

Alle ouders ontvangen tweemaal per jaar een overzicht van de methode gebonden toetsen via de rapporten en 10 minuten gesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wekelijks geven we in elke groep een kanjerles. Hiermee willen we een positief pedagogisch klimaat creëren en behouden. In de kanjertraining staat het groepsgebeuren en de rol die iedereen daarin speelt centraal . Het welbevinden van onze leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden wij heel belangrijk. We leren de kinderen op een goed manier met zichzeelf en de ander om te gaan. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We vertrouwen en helpen elkaar
  • Je speelt niet de baas
  • We lachen elkaar niet uit

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven