School met de Bijbel De Wegwijzer

Schoolweg 1 3628 BG Kockengen

Schoolfoto van School met de Bijbel De Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

Door middel van het leerlingvolgsysteem van Cito volgen wij de leerlingen op de vakken van rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Twee keer per jaar worden deze toetsen afgenomen en geanalyseerd. Deze analyses worden met het hele team besproken middels een opbrengstgesprek. De tussenresultaten geven de kwaliteit van het onderwijzen weer halverwege het schooljaar. 

Bij onze school zijn deze resultaten de onderligger voor het nieuwe groepsplan voor de tweede helft van het schooljaar. Ook dienen ze voor ons als maatstaf in vergelijking met vorige jaren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het lijkt misschien nog ver weg op het moment dat u uw kind aanmeldt, maar op een dag maakt uw kind de overstap naar het voortgezet onderwijs. Ook dan wilt u de beste keuze maken! 

De Centrale Eindtoets en schooladvies

Alle leerlingen van groep 8 maken op 20-21 april 2022 de Centrale Eindtoets. Met deze toets laat uw kind zien wat hij op de basisschool heeft geleerd. De toets bestaat uit twee boekjes met meerkeuzevragen over rekenen en taal. Deze toets geeft u, uw kind en de leerkracht informatie over een passend type voortgezet onderwijs. U krijgt al eerder, namelijk voor 1 maart, een persoonlijk schooladvies. Dit advies is gebaseerd op het oordeel van de groepsleerkracht en de scores van de Cito-toetsen uit groep 6 t/m 8. Met dit advies kunt u zich oriënteren op welk soort voortgezet onderwijs uw kind het best past.
De Centrale Eindtoets in april geeft een tweede onafhankelijk advies. De middelbare school mag de score van de Centrale Eindtoets niet gebruiken om te beslissen of uw kind wel of niet wordt toegelaten. Het schooladvies telt het zwaarste.

Oriëntatie op schoolkeuze

Een goede oriëntatie op de schoolkeuze is belangrijk.  Tijdens de informatieavond van groep 8 in september wordt u geïnformeerd over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. 
Veel middelbare scholen houden in januari een open dag. Een goede gelegenheid om een kijkje te nemen op de mogelijke toekomstige school van uw kind. Tijdens zo’n open dag laten scholen zich natuurlijk van hun beste kant zien. Bezoek daarom ook de website Scholenopdekaart.nl voor informatie over de kwaliteit van een school. 

Vervolgens maakt u een definitieve schoolkeuze, in samenspraak met uw kind en eventueel de groepsleerkracht. U vult het inschrijfformulier van de gekozen school in en levert dit ondertekend in bij de groepsleerkracht. Die zorgt ervoor dat alle aanmeldingen naar de diverse scholen worden verzonden en onderhoudt ook na plaatsing contact met die scholen.

In het verleden zijn leerlingen van De Wegwijzer doorgestroomd naar;

 • Kalsbeek College, Woerden
 • Minkema College, Woerden
 • RSG Broklede, Breukelen
 • Broeckland College, Breukelen
 • Driestar College, Gouda
 • De Passie, Utrecht
 • Amadeus Lyceum, Vleuten
 • Wellantcollege, Montfoort
 • Niftarlake College, Maarssen
 • Rientjes Mavo, Maarssen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat is de visie van de school op de sociale opbrengsten?

We vinden het belangrijk dat kinderen leren en ervaren wat het betekent deel uit te maken van de gemeenschap. En dat ze leren daar zelf een actieve bijdrage in te leveren.Veiligheid, respect en verantwoordelijkheid zijn hierbij onze kernwaarden.

Leerkrachten scheppen in hun groep een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen, uitgedaagd en gestimuleerd worden. De pedagogische kwaliteiten van onze leerkrachten zijn essentieel voor het op gang brengen van leer- en ontwikkelingsprocessen bij onze kinderen. In ons onderwijs stellen wij de behoeftes van onze leerlingen voorop. De pedagogische kwaliteiten van de leerkracht worden zichtbaar in de wijze waarop de interactie tussen leerlingen en leerkrachten gestalte krijgt. Ieder kind heeft de behoefte om gewaardeerd en geaccepteerd te worden (relatie). We geven onze leerlingen zoveel vertrouwen dat ze veel dingen aan durven te pakken (competentie). We leren kinderen zelf beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag en zichzelf te kunnen en mogen zijn (autonomie). We spreken van pedagogische afstemming wanneer de leerkracht er in slaagt onderwijs te geven dat aansluit bij deze behoeftes en past bij de ontwikkelingskenmerken van de kinderen. Tegelijkertijd houdt de leerkracht rekening met de eigen manier waarop en het eigen tempo waarin kinderen zich ontwikkelen. De leerkracht stemt zijn interacties af op het kind dat hij voor zich heeft. Hij probeert zich te verplaatsen in de situatie van het kind. Samen zorgen de leerkrachten ervoor dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Dit is een voorwaarde om een goede start te maken met het leren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inleiding

Op 29 oktober 2020 hebben wij een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Vereniging tot bevordering van Gereformeerd Schoolonderwijs te Kockengen. Het bestuur zou voor 1 augustus 2021 in aanmerking komen voor een regulier vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Vanwege COVID-19 hebben we echter het aantal reguliere vierjaarlijkse onderzoeken op locatie beperkt. Op basis van een analyse van de beschikbare informatie hebben we het onderzoek bij dit bestuur beperkt tot een prestatieanalyse en een gesprek met het bestuur. Tijdens het gesprek heeft het bestuur toegelicht hoe de onderwijskwaliteit op de school wordt gevolgd en indien nodig wordt verbeterd. Daarnaast hebben wij met het bestuur gekeken naar de actuele ontwikkelingen van het onderwijs op de school. Verder spraken we over hoe het bestuur de afgelopen periode heeft ervaren en hoe het verzorgen van afstandsonderwijs en de (gedeeltelijke) terugkeer van de leerlingen is gegaan. Het bestuur heeft ook informatie gegeven over de stand van zaken wat betreft de mogelijke samenwerking met 3 andere besturen. Ten slotte is kort de financiële situatie van het bestuur aan de orde geweest.

Conclusie

Tijdens het onderzoek hebben we samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende school die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.

Terug naar boven