School met de Bijbel De Wegwijzer

Schoolweg 1 3628 BG Kockengen

Schoolfoto van School met de Bijbel De Wegwijzer

Het team

Toelichting van de school

Groepsleraren

Wat zijn ze bepalend voor de sfeer in de klas, de juffen en meesters, oftewel de groepsleraren. Op De Wegwijzer werken dertien leerkrachten en een onderwijsassistente; negen van hen werken parttime. De meeste groepen op De Wegwijzer worden geleid door twee parttime groepsleraren, die samen verantwoordelijk zijn voor het leerproces. Zij volgen dagelijks de ontwikkeling en resultaten van de kinderen en rapporteren daarover aan ouders, directie en team.

In 2021/2022 staan deze leraren voor de groepen:

Groep 1 juf Lieneke van Vuuren en juf Corine Cazant

Groep 2 juf Trudy Cammeraat en juf Margriet van Eckeveld

Groep 3 juf Nannie Fluit en juf Sjaan Gijzen

Groep 4 juf Ria Hilhorst en juf Reinate Hoogendoorn (tijdens de zwangerschap van juf Ria, juf Corina Verduijn)

Groep 5 juf Atie Brouwer en meester Christiaan Zagt

Groep 6 juf Thea van Amerom en juf Elianne van Lindenberg

Groep 7 meester Kees Matze

Groep 8 meester Bert van Selm

Extra inzet NPO gelden: juf Corina Verduijn

Intern begeleider (IB’er)

Een intern begeleider coördineert alles wat er met zorg te maken heeft. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben het leertempo bij te houden, of juist extra uitdaging aankunnen. Een intern begeleider coördineert deze extra zorg. Elianne van Lindenberg is IB-er voor de groepen 1 tot en met 8. Ze coördineert het afnemen van toetsen in het kader van ons leerlingvolgsysteem en organiseert extra hulp, bijvoorbeeld bij taal en rekenen, of op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.  Zo nodig worden er externe deskundigen bij betrokken, zoals een logopedist, fysiotherapeut of orthopedagoog. 

Remedial teacher (RT’er)

Margriet van Eckeveld werkt als remedial teacher. Remedial teachers zijn speciaal opgeleid om leerlingen met leerproblemen individueel te begeleiden. De leerkracht, IB’er en RT’er stellen samen een plan op om kinderen met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of een gedragsprobleem optimaal te begeleiden. 

Plusklasleerkracht

Elianne van Lindenberg geeft één keer per week les aan de leerlingen van de plusklas. De kinderen krijgen begeleiding bij de opdrachten die ze gedurende de week maken als verrijkingsstof in de klas, of thuis. Een aantal kinderen gaat naar de externe plusklas die we samen hebben opgezet met de Koningin Julianaschool uit Wilnis.

Stagiaires

Ieder jaar lopen stagiaires van o.a. PABO De Driestar, MARNIX en Christelijke Hogeschool Ede een aantal weken mee in onze klassen om ervaring op te doen in het onderwijs. Ook zijn we een gecertificeerde opleidingsschool van ID College uit Woerden/Gouda. De laatste jaren krijgen wij ook stagiaires uit het voortgezet onderwijs. Zij volgen bij ons op school een zogenaamde maatschappelijke stage.Wij zijn erg blij met deze stagiaires! Als ‘extra handen in de klas’ geven ze de kinderen vaak extra aandacht en brengen ze creatieve ideeën in.    

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moet een leerkracht (tijdelijk) worden vervangen vanwege ziekte, studieverlof of nascholing. We proberen dit zoveel mogelijk op te lossen door de eigen leerkrachten of directie extra in te zetten. Een vertrouwd gezicht voor de klas is immers prettiger voor uw kind. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vanaf hun vierde jaar gaan kinderen naar school. Wat vroeger de kleuterschool heette, is nu de onderbouw. Een week voor zijn/haar vierde verjaardag mag uw kind alvast een paar dagdelen ‘proefdraaien’ in de klas. Eindelijk is het zover! 
In groep 1 en 2 mag u uw kind zelf naar de klas brengen tussen 8.20 uur en 8.30 uur en rustig afscheid nemen. In verband met het heersende coronavirus nemen we nu afscheid bij het hek van het schoolplein.

Als de school uitgaat, worden de kinderen uit groep 1 en 2 door de groepsleerkrachten naar het hek gebracht. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan op eigen gelegenheid naar buiten. 

Spelend leren

Op deze leeftijd ligt de nadruk op spelend leren. En wat valt er veel te leren! In groepjes gaan de kinderen een aantal weken aan de slag met opdrachten rondom thema’s zoals de seizoenen etc.

De volgende onderdelen vormen het lesplan: 
Zintuiglijke ontwikkeling (bewegen, spelen, knippen, aankleden);
Taal (mondelinge taalvaardigheid, voorlezen, luisteren, spelen met letters);
Ontwikkelingsmateriaal (ontwikkelingsspelletjes, bijvoorbeeld op het gebied van voorbereidend rekenen en schrijven);
Bewegingsactiviteiten (buitenspel, gymlessen in het speellokaal);
Werken in hoeken (huishoek, bouwhoek, leeshoek, zand-watertafel);
Creatieve expressie (muziek, spel, tekenen, handvaardigheid);
Sociale ontwikkeling (kringgesprek, opruimen, orde, omgang met elkaar);
Godsdienstige vorming (Bijbelverhaal, gebed, zingen, kringgesprek, verwerking).

Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken we met Leerlijnen Jonge Kind in Parnassys. We bieden de doelen uit de leerlijnen Taal-Rekenen-Spel-Motoriek en Sociaal-emotionele ontwikkeling aan in thema's. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 brengt u uw kind niet meer naar zijn of haar klas. Als de bel gaat, gaan de kinderen op het plein in de rij staan. Daarna gaan ze met hun eigen leerkracht naar binnen. In de klas ligt de nadruk wat minder op spelen en meer op het echte leren.

Wel is er iedere ochtend een korte pauze (15 minuten): Groep 3-5: 10.15–10.30 uur Groep 6-8: 10.30-10.45 uur 

Lesmethodes

Per vak hanteren we een bepaalde lesmethode, zoals Veilig Leren Lezen, Wereld in Getallen, Atlantis en My name is Tom. De volgende onderdelen vormen het lesprogramma: 

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) In groep 3 leren de kinderen echt lezen, schrijven, taal en rekenen. U staat versteld hoe snel uw kinderen leren: met Kerst kunnen ze vaak al hun eerste boekjes lezen. In de groepen 4 tot en met 8 worden de basisvakken steeds verder verdiept. 

Wereldoriënterende vakken en burgerschapsvorming

De wereld is een prachtig en kostbaar geschenk van God. Natuur, volken en culturen zijn unieke afspiegelingen van de Schepper. Dat besef proberen we kinderen tijdens allerlei vakken bij te brengen.  Voor het godsdienstonderwijs gebruiken we de methode Levend Water.

Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en verleden van de aarde. De kinderen oriënteren zich in ruimte en tijd en maken zich begrippen eigen (“hier”, “daar”, “gisteren”). Vaak in hun spel worden ervaringen opgedaan. Vanaf groep 4 werken we dit schooljaar met een nieuwe methode Blink. Middels 5 thema's in een schooljaar gaan leerlingen aan de slag met een onderwerp en is er ruimte voor eigen onderzoek waarbij er verschillende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur aan bod komen.

Kinderen worden bewust gemaakt van hun eigen rol en verantwoordelijkheid in de samenleving. Dit besef stimuleren we door speciale activiteiten, zoals de maandopening, kunst- en cultuurprojecten, kijken naar het tv-weekjournaal, meedoen aan de landelijke Opschoondag en Boomfeestdag en sponsoracties als Wandelen voor water, Kinderpostzegels en de Violenactie. 

Ieder jaar vinden er op onze school gastlessen plaats. Deze gastlessen worden verzorgd door o.a.; bureau HALT, Klassetaal, bibliotheek, natuurgroep Kockengen en diverse zendingsorganisaties. 

Ook met verkeersonderwijs proberen we kinderen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij te brengen. Dat sluiten we in groep 8 af met een schriftelijk verkeersexamen.

Creatieve expressie

Vanaf groep 5 staan op vrijdagmiddag muziek, tekenen en handvaardigheid op het lesrooster. We gebruiken hiervoor de lesmethodes Moet je doen en Zing 123.

Om kunst en de lokale culturele omgeving persoonlijk te ervaren, nemen we deel aan het kunst- en cultuurmenu van Kunst Centraal.

Verder organiseren we gedurende het schooljaar een aantal creatieve middagen. Het zijn gezellige lessen, maar bovenal ontwikkelen kinderen met deze expressievakken ook hun oplossingsvaardigheden, fijne motoriek, het vermogen om samen te werken en een nieuwe manier om hun gevoelens en gedachten uit te drukken. 

Lichamelijke opvoeding

De jongste groepen spelen op school altijd heerlijk in hun eigen gymzaal. De groepen 3 en 4 gymmen op donderdag. De groepen 5 t/m 8 hebben gym op de vrijdag. In de periode dat het zwembad open is hebben de groepen 3 en 4 op de woensdag schoolzwemmen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij vinden het heel belangrijk dat uw kind zich prettig voelt op school, dat er oog is voor zijn of haar talenten, maar ook voor de dingen die nog lastig zijn. We bieden een veilig en prettig schoolklimaat, zodat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontplooien en proberen rekening te houden met individuele mogelijkheden en verschillen. Op sommige momenten kan het echter nodig zijn dat er extra zorg moet worden geboden. Elianne van Lindenberg, onze intern begeleidster, is van maandag t/m vrijdag aanwezig op school om uw vragen omtrent de zorg te beantwoorden. Uiteraard kunt u ook bij de groepsleerkracht van uw kind terecht

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben goed contact met de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt en zorgen voor een goede overdracht wanneer kinderen de overstap maken naar onze basisschool. 

Terug naar boven