Rooms Katholieke Basisschool De Rietvest

Keenestraat 7 4791 AM Klundert

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Rietvest

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De totale gemiddelde score ligt op 205,9. Het landelijk gemiddelde ligt op 208. We scoren dus net onder landelijk gemiddelde. Dit komt met name door de resultaten op rekenen én het feit dat we ervoor gekozen hebben 2 leerlingen met een IQ<75 mee te laten doen met de eindtoets. Deze leerlingen mag je als school uit het gemiddelde halen (corrigeren).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school werken we vanuit zes onderwijskundige uitgangspunten. Deze hebben betrekking op het realiseren van opbrengstgericht en passend onderwijs op een wijze die voor leerkrachten behapbaar en betekenisvol is. De gelijknamige denk- en werkwijze steekt als volgt in elkaar:De start wordt gevormd door te redeneren van eind naar begin. Dit uitgangspunt toont zich in de formulering van de schoolambities op de vak- en vormingsgebieden waarop wij gericht opbrengsten nastreven. Om deze te bereiken, nemen we op school- en op leerjaarniveau de groep leerlingen met gemiddeld niveau als vertrekpunt van ons didactisch handelen. Onze didactische standaarden zijn per doelgroep vastgelegd in onderwijsplannen. Deze vormen de basis onder het denken en handelen van school> naar(niveau-)groep> naar leerling. Als het nodig is wordt de didactische standaard aangepast aan deonderwijsbehoeften van een groep of van een individuele leerling.

We gaan dus uit van overeenkomsten in onderwijsbehoeften, omdat we van mening zijn dat leerlingen van en met elkaar moeten (en kunnen) leren. Om het onderwijs passend te maken én om leren van en met elkaar mogelijk te maken, differentiëren we zoveel mogelijk rondom dezelfde leerdoelen (basis/verrijkt/intensief) en pas als het echt niet anders kan, laten we leerlingen versnellen of vertragen: eerst convergent dan divergent. Om te beoordelen of passend onderwijs voor een leerlingbereikt is, gaan we uit van wat onder respons op instructie wordt verstaan: als een leerling op drie indicatoren voldoende scoort, is dit een feit geweest. We gaan dan door met wat we deden. Deze drie indicatoren worden halfjaarlijks in een groepsoverzicht genoteerd: vaardigheidsgroei,leerdoelbeheersing en betrokkenheid.

Om opbrengstgericht en passend onderwijs te realiseren, sluiten we qua planmatig handelen aan bij dewerkwijze die wel ‘Groepsplanloos Werken’ wordt genoemd. Dit bestaat uit een viertal waarborgen:
het onderwijsplan (bevat het standaard aanbod),
het schooloverzicht (bevat de schoolambities en de school- en groepsopbrengsten),
het groepsoverzicht (bevat de indicatoren van passend onderwijs) en de schoolbespreking.

Tijdens meerdere schoolbesprekingen formuleren we teambrede verbeteraanpakken en groepsinterventies die voortkomen uit verschillen die we waarnemen tussen de schoolambities, het aanbod en het rendement. Als aanbod, schoolambities en rendement in een lijn liggen, gaan we door met wat we deden. De uitkomsten van de schoolbesprekingen worden vastgelegd en tussentijds geëvalueerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Rietvest werken we aan opbrengsten met als doel het maximale uit elke leerling te halen. Bij het bepalen van het VO-advies en de overgang naar het VO maken we gebruik van De Plaatsingswijzer. De(voorlopige) VO-adviezen voor de leerlingen in groep (7 &) 8 worden jaarlijks zorgvuldig bepaald in eenbreed overleg waaraan de leerkrachten van groep 7 & 8, de IB-er en de directeur deelnemen. De adviezen worden conform de richtlijnen uit de Plaatsingswijzer gebaseerd op de resultaten van tussentoetsen uit het leerlingvolgsysteem in groep 6, 7 en 8, aangevuld met kindkenmerken als concentratievermogen en werkhouding. Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past, hebben we geregeld contact met de scholen waaraan we onze leerlingen leveren. Door deze 'warme overdrachtsgesprekken' en tussentijdse up-dates m.b.t. cijfers in de eerste drie jaar van het VO krijgen we inzicht in waar onze leerlingen terecht komen na groep 8 en wat ze (extra) nodig hebben om succesvol te zijn in het voortgezet onderwijs.

De doorstroomtoets
De Eindtoets groep 8 wordt doorstroomtoets. Alleen de naam verandert; de inhoud van de toets blijft vergelijkbaar met de eindtoetsen van voorgaande jaren. In het schooljaar 2023-2024 gaan alle basisscholen voor het eerst de doorstroomtoets in groep 8 aanbieden. De naam ‘eindtoets’ verandert omdat het woordje “eind” lijkt aan te geven dat je hiermee aan het eind van groep 8 zou zijn. Terwijl de toets wordt afgenomen halverwege het schooljaar. Het eind van de basisschool is uiteraard wel in zicht, maar de ontwikkeling van de kinderen gaat daarna nog wel enkele maanden door!  

Begin groep 8 worden tijdens het eerste oudergesprek met u en uw kind de resultaten van CITO in de “Plaatsingswijzer” besproken. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen op basis van de gegevens uit toetsresultaten van CITO. De Plaatsingswijzer berekent de ontwikkelingslijn en het uitstroomniveau van uw kind aan de hand van de CITO resultaten uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij begrijpend lezen, rekenen & wiskunde, technisch lezen en spelling. De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst.  

Er is in groep 7 tijdens het oudergesprek al een kijkrichting aangegeven voor het vervolgonderwijs aan de hand van bevindingen van de leerkracht en gegevens uit de plaatsingswijzer. Begin groep 8 krijgt u het pré-advies te horen. Ook wordt er in november bij alle leerlingen de capaciteitentest NIO afgenomen. Zo kunnen u en uw kind in november nog gerichter kijken op de scholenmarkt. Op de scholenmarkt presenteren de scholen uit de omgeving zich en kunt u vragen stellen aan leerkrachten en leerlingen. De groep 8-leerkracht geeft het definitieve schooladvies pas na de uitslag van de doorstroomtoets. Ieder kind in Nederland meldt zich in dezelfde week aan op de gewenste middelbare school. Zo krijgt elk kind gelijke kansen op plaatsing op de gewenste school.  

Alle stappen van de route
1. Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.
2. Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
3. Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
4. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
5. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
6. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.  

Op onze school is de voorkeur voor de doorstroomtoets op het moment van schrijven van deze toelichting Leerling In Beeld.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school besteedt extra aandacht aan Sociale Veiligheid. Denkt u daarbij aan de cultuur op school, de omgangsvormen en schoolafspraken. Er is een stuurgroep actief, die deze ontwikkeling aanstuurt en in gesprek gaat met leerkrachten, leerlingen en ouders.

Momenteel loopt het traject Positive Behavior Support (PBS).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Plezier
  • Enthousiasme

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven