Rooms Katholieke Basisschool De Rietvest

Keenestraat 7 4791 AM Klundert

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Rietvest

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er is een (interne) vervangingspool binnen Stichting de Waarden en in veel gevallen wordt verlof intern opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen het team werkt een cultuurspecialist én een specialist muziekonderwijs. Er is ook een specialist Jonge Kind.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Een doorlopende leerlijn in de voor- en vroegschoolse periode, goede pedagogisch medewerkers,leerkrachten én onderwijsassistenten (en de samenwerking tussen deze) zijn belangrijk om kinderen extra ontwikkelmogelijkheden te bieden voordat ze in het derde onderwijsleerjaar starten met het formele leren. Spel en gerichte observatie is de enige methode om jonge kinderen te coachen en testimuleren.

Met behulp van de methode van Onderbouwd realiseren we een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 7 jaar in de peutergroep en de onderbouw van de basisschool. Onderbouwd volgt peuters en kleuters in hun ontwikkeling door middel van spelaanbod. Het educatieve ontwikkelingsmateriaal wordt door middel van directe instructie aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van handpoppen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande uren zijn slechts een indicatie. Een aantal keren per jaar worden de resultaten geanalyseerd. Indien noodzakelijk worden aanpassingen gedaan in het rooster.

We hanteren een vaste dagstructuur voor alle leerlingen. 's Morgens bij binnenkomst starten alle leerlingen tijdens de inloop met het werken aan hun persoonlijke leerdoelen. Er wordt volgens een vast rooster instructie gegeven voor taal, (begrijpend) lezen, rekenen en spelling.

In de groep wordt er gezamelijk aandacht besteed aan o.a. levensbeschouwing, burgerschap, sociaal emotionele vorming en schrijven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij vinden dat elk kind recht heeft op thuisnabij, goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij heteens met de stelling, dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen.Het welzijn van alle kinderen staat centraal zodat ontwikkeling op het hoogst passende niveau plaatsvindt.

We geloven als school van Stichting de Waarden in een Waardengemeenschap waarin we met alle kinderen, ouders, medewerkers en externen samenwerken, vanuit kennis en kunde, om talentenoptimaal te verbinden tot de mooiste creaties. We geloven in een maatschappij waarin iedereen optimaal tot zijn recht komt, aansluitend op de eigen mogelijkheden en kansen. We zijn ervan overtuigd dat inclusiever onderwijs en een rijke omgeving met stimulans en begrip daaraan bijdraagt.

Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en steeds vaker op het geven van extra ondersteuning. De ondersteuning die we kunnen inzetten, is verdeeld in basisondersteuning, lichte ondersteuning en zware ondersteuning.

Basisondersteuning is de ondersteuning die op schoolniveau aanwezig is. Wanneer basisondersteuning niet toereikend is, kan deze worden aangevuld met lichteondersteuning. Lichte ondersteuning is bij de Waarden georganiseerd op bestuursniveau. Naast basis en lichte ondersteuning kan aanvullende ondersteuning aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. Dit in de vorm van een lichte ondersteuning, leerkrachtondersteuning, een arrangement, plaatsing in een Plus-/Breinklas of een TLV (toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal-basis-onderwijs).

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we nauwkeurig beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven. Op onze school, binnen de samenwerkende scholen in Zevenbergen en Klundert en binnen de hele stichting is er veel kennis en expertise aanwezig. De Rietvest kan altijd leerkrachten, vakspecialisten of zorgprofessionals raadplegen (in de omgeving) van de school. Op onze school kennen we een HB-coach, een muziekspecialist, een MLI'er, onderwijsassistenten en een rekenspecialisten. Hieronder treft u een overzicht van de specialisten die we kunnen raadplegen. Het aantal beschikbare dagdelen is afhankelijk van de ondersteuningsvraag die een leerling/ een groep leerlingen of een leerkracht heeft.

Het ouder- en Jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband
Het Samenwerkingsverband PO Roosendaal - Moerdijk en swv ROOS vo hebben gezamenlijk het Ouder- en Jeugdsteunpunt opgezet. Het Ouder- en Jeugdsteunpunt heeft als doel om ouders en leerlingen te informeren bij vragen over passend onderwijs. Ieder steunpunt is opgebouwd uit drie pijlers; informeren, steunen en signaleren.    

Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Kijk dan op www.oudersteunpunt-wbw.nl
Kan je het antwoord op de vraag niet vinden? Bel, app of mail het Ouder- en Jeugdsteunpunt. Er zal zo snel mogelijk contact met je worden opgenomen.    


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor de Rietvest is het belangrijk om, vanuit het schoolondersteuningsprofiel, waar mogelijk nog beter Passend Onderwijs vorm en inhoud te geven. We hebben als doel daarbij optimale afstemming tussen de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen en leerstof. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven