Rooms Katholieke Basisschool De Rietvest

Keenestraat 7 4791 AM Klundert

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Rietvest

In het kort

Toelichting van de school

RKBS de Rietvest is een basisschool die sinds 1975 gevestigd is aan de Keenestraat 7 te Klundert.

De Rietvest is de enige Katholieke basisschool in Klundert.
Naast de Rietvest zijn er ook nog 2 (protestante christelijke) basisscholen. Ook is er in Klundert nog een school voor speciaal basisonderwijs.
De Rietvest is gelegen in het zuidoosten van Klundert. De school ligt aan de rand van deze kern, die ongeveer 6000 inwoners telt.

De omliggende woonwijken herbergen weinig jonge gezinnen, zodat we kunnen stellen dat de kinderen op onze school uit heel Klundert afkomstig zijn.

De schoolbevolking bestaat niet alleen uit kinderen van katholieke huize. Op dit moment is ongeveer 20% Rooms Katholiek (volgens opgave van de ouders).

Op de Rietvest werken ongeveer 20 medewerkers, waarvan 3 mannen en 17 vrouwen. Daaronder vallen conciërges, onderwijsondersteuners en (vak)leerkrachten. De leeftijdsopbouw van het team is gevarieerd. Hiermee bedoelen we dat er zowel jongere als oudere leerkrachten werken. Bijna alle leerkrachten hebben een parttime betrekking.

Wij streven ernaar om niet meer dan twee leerkrachten voor een groep te plaatsen.

Onderwijskundige aspecten( de visie)
De Rietvest is een basisschool die zit in een verandering van klassikaal onderwijs naar onderwijs op maat, adaptief en gepersonaliseerd, d.w.z. onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden van iedere leerling.

Aandachtspunten zijn:
werken aan zorgverbreding, het sociaal-emotionele aspect bij kinderen, zelfstandig werken en het functioneren van de leerkrachten.

Een belangrijk ontwikkelpunt voor de komende jaren is het zelfstandig leren en onderwijs op maat (niveau). We streven naar inclusiever onderwijs.
De visie hierop van het team is in de afgelopen schooljaren uitgewerkt en ieder schooljaar borduren we hierop verder.
Aandachtspunten hierbij zijn onder andere de vrije en effectieve inloop, het taakgericht werken, het werken met een dag of weektaak, meer coachende rol van de leerkracht, meer individuele aandacht voor de kinderen, het leren zelf te plannen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de kinderen.

De komende schooljaren zullen wij (zoals alle scholen van Stichting de Waarden) ons verder ontwikkelen op het gebied van Passend Onderwijs. Ieder schoolbestuur heeft namelijk de verantwoordelijkheid om een passend onderwijsarrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich aanmeldt op een school.
In feite gaat het bij "Passend Onderwijs" erom om leerkrachten en scholen nog handelingsbekwamer te maken, zodat zij nog beter inspelen op de onderwijsbehoeften en de leerprocessen van de leerlingen.

De leerkrachten kunnen zich daarbij met de zoals het eerder genoemd werd HGPD methode (Handelingsgericht Proces Diagnostiek) en de strategie feedback, feedforward en feedup beter ontwikkelen en professionaliseren bij de begeleiding van de leerlingen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de belemmerende factoren van kinderen, maar vooral naar de mogelijkheden van elk kind.
Hierin liggen namelijk meer kansen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren en de problemen voor de leerkracht, het kind en de omgeving draaglijker te maken.

Bij de ontwikkeling van het passend onderwijs richten wij ons niet alleen op de leerlingen die moeite hebben met het leerproces, maar zeker ook op de leerlingen die het leren op school te gemakkelijk vinden.
Daarom richt de Rietvest zicht vooral ook (in samenwerking met het bestuur en alle andere scholen) op de meerbegaafde leerlingen. Ook zij krijgen onderwijs op maat.

Op directieniveau is er aandacht voor de organisatorische kant van de school en het uitzetten van de onderwijskundige lijnen, met vooral op de hierboven genoemde gebieden. I.s.m. diverse onderwijsbureaus worden deze lijnen nader uitgewerkt.

Opbrengsten en sfeer
Op de Rietvest vinden wij sfeer erg belangrijk. De Rietvest is een 'open' school voor ouders en andere belangstellenden. Wij betrekken de ouders waar mogelijk bij diverse zaken in onze school. Het deelnemen van ouders aan diverse activiteiten vinden wij van groot belang voor de ontwikkeling van elk kind. Ook de opbrengsten (resultaten) van het/de kind(eren) worden uitvoerig en regelmatig besproken in start- en ontwikkelgesprekken, waarbij de leerkracht zowel met elk kind als met de ouders een streefdoel bepalen wat ze in dat schooljaar willen halen. 

Met deze gesprekken willen wij de ouders steeds meer betrekken als volwaardige gesprekspartners bij de inrichting van ons onderwijs op school. Dit gebeurt mede met de ouders van de MR en de OR, maar ook in de al eerder genoemde groeigesprekken, tijdens een thema avond over onderwijs of met regelmatig contact op school.

Hierbij kunnen ouders in gesprek met de directie van school, intern begeleider en/of (externe) deskundigen in een bepaald vakgebied, aangeven wat de positieve ontwikkelingen zijn en waar de school zich nog verder in kan ontwikkelen. De Rietvest straalt daarom een sfeer van betrokkenheid en gezelligheid uit waarbij zowel ouders als kinderen zich prettig voelen, zonder dat dit ten koste gaat van andere, meer schoolse zaken. 

Het bestuur
Onze school is onderdeel van Stichting de Waarden. Deze stichting bestuurt 16 katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele basisscholen in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Oostflakkee.

Een bestuurder is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Waarden. Daarnaast is de bestuurder tevens het bevoegd gezag.
Een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf onafhankelijke leden, houdt toezicht op de bestuurder. Het bestuur streeft naar een zo groot mogelijk ouderbetrokkenheid bij het onderwijs. Daarom worden 2 leden van de Raad van Toezicht voorgedragen door de medezeggenschapraden van de scholen.

Hoewel het bestuur formeel verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school hebt u in de praktijk te maken met directie en leerkrachten. Deze zijn voor u het eerste aanspreekpunt.

Onze school maakt bovendien deel uit van het Samenwerkingsverband PO 3002 Roosendaal/Moerdijk en omgeving. Een samenwerkingsverband waarin 75 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samenwerken met als doelstelling de zorgleerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rooms-Katholieke identiteit
  • Respect
  • Veiligheid
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven