SBO Het Palet

Mauritsweg 20 4791 JL Klundert

Schoolfoto van SBO Het Palet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar '20-'21 nemen we ook op het SBO een (verplichte) eindtoets af. 

Op Het Palet nemen we de Route-8 af. Wij vinden het belangrijk dat de resultaten op de eindtoetsen van de individuele leerlingen pasten bij het beeld (en de adviezen) van de leerkrachten. Wij monitoren na iedere eindtoets of deze doelstelling is behaald. Mochten op basis van de eindtoets (maar ook andere toetsen) er verbeteringen noodzakelijk zijn, worden deze uitgewerkt in een jaarplan / schoolplan. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als onderwijsinstelling gaat het ons om goed onderwijs. Het belang van rekenen en taal als basisvaardigheden staat voor de kinderen buiten kijf; die hebben ze nodig om mede vorm te kunnen geven aan de toekomst. 

Passend bij onze visie op onderwijs werken we op SBO Het Palet aan opbrengsten met als doel om elke leerling zich te laten ontwikkelen zoals dat bij hem of haar past.? Op SBO Het Palet is in het kader van de ontwikkeling richting opbrengstgericht passend onderwijs per leerling een ontwikkelprognose vastgesteld. Daarmee beschrijven we naar welk uitstroomniveau we met ons onderwijs toewerken.

Aangezien elke leerling zich in zijn eigen tempo ontwikkelt en deze ontwikkeling ook beïnvloed wordt door de stimulerende en belemmerende factoren én deze kunnen veranderen wordt dus de ontwikkelprognose ook pér leerling, pér schooljaar voor de volgende Cito-onderdelen vastgesteld; 

  • Technisch lezen (DMT) 
  • Spelling 
  • Begrijpend lezen 
  • Rekenen
  • Woordenschat

Van een leerling met een lagere ontwikkelprognose hoeft dus ook niet hetzelfde leerrendement verwacht te worden, ook al is het aanbod wellicht gelijk aan een leerling met een hogere ontwikkelprognose. Dit heeft dus ook gevolgen voor het stellen van (toets)doelen voor de leerlingen.

Om opbrengstgericht en passend onderwijs te realiseren, werken we planmatig aan onze onderwijsaanbod. We gebruiken hiervoor een aantal waarborgen: het groepsplan (bevat het standaard aanbod per groep), de groepskaart (bevat de ontwikkelprognoses, de groepsopbrengsten en onderwijsbehoeften) en de groepsbespreking.

Tijdens een meerdere groepsbesprekingen formuleren we verbeteraanpakken en groepsinterventies die voortkomen uit verschillen die we waarnemen tussen de ontwikkelprognoses, het aanbod en het rendement. Als aanbod, prognoses en rendement in een lijn liggen, gaan we door met wat we deden. De uitkomsten van de groepsbesprekingen worden vastgelegd en tussentijds geëvalueerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om leerkrachten te ondersteunen bij het creëren van een goed pedagogisch klimaat, maken we op SBO Het Palet gebruik van de leerlijnen Leren Leren en Sociaal Gedrag. De leerlijnen helpen bij het plannen van doelen, leerinhoud én bij het registreren van de ontwikkeling van leerlingen. Deze doelen worden vertaald in een groepsplan gedrag en soms aanvullend hierop in een individueel handelingsplan gedrag. Leerlijnen ondersteunen op het niveau van de leerling, de groep en de hele school.

We behandelen sociale thema’s schoolbreed aan de hand van het programma Rots & Water. Rots en Water is een practise based én evidence based programma: Het is uit de praktijk ontstaan terwijl de effectiviteit van het programma door vele onderzoeken zijn bevestigd. De doelstelling is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen.

Dit gebeurt door het aanleren van sociale vaardigheden samen met leeftijdgenoten waarbij alle leerlingen worden betrokken. De motivatie en betrokkenheid van leerlingen is groot door de fysieke oefeningen, spelen, reële situaties en veilige sfeer waarin deze worden geoefend.

Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

Alle groepen krijgen (minimaal) 10 lessen Rots & Water per schooljaar welke gegeven worden door hiertoe opgeleide leerkrachten.

Daarnaast gaan leerkrachten met dezelfde thema’s aan de slag in de klas aan de hand van zelfontworpen lessen. Omdat in de praktijk gebleken is dat onze leerlingpopulatie behoefte heeft aan activerende werkvormen (veel doen, minder praten) is dat een van de uitgangspunten geweest bij het ontwerpen van de lessen: Actief-Positief-Preventief-Eenduidig.

Naast het werken met de leerlijnen Leren Leren en Sociaal Gedrag en het programma van Rots & Water, maken we gebruik van een aantal aanvullende leerinhouden en leeractiviteiten zoals Coöperatief Leren (teambouwers/ klasbouwers), de Gouden en Zilveren Weken (groepsvorming), het programma Kriebels in je buik (relationele en seksuele vorming) en geven we extra aandacht aan het thema pesten tijdens de Week tegen het Pesten.

Deze aanvullingen zijn tot stand gekomen op basis van wat onze leerling populatie nodig heeft om tot een sociaal emotioneel zo volledig mogelijke  ontwikkeling te komen. We moeten ons onderwijs afstemmen op de sociaal-emotionele onderwijsbehoefte van de specifieke leerling. Daarbij stimuleren we  verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor het eigen sociaal-emotionele leerproces bij leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • (Zelf)vertrouwen
  • Veilig
  • Relatie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie signaleert in 2019 dat er veel tijd is gestoken in het analyseren en in kaart brengen van processen en afspraken. Op dat moment is het onvoldoende duidelijk wat de visie van de school betekent voor het handelen van leerkrachten in de klas. De inspectie geeft aan dat er gebouwd kan worden aan een sterkere kwaliteitscultuur op de school waarin scholing en professionalisering weer centraal staan.

Met het aantreden van een nieuwe directeur in 2020 heeft het team de eerste stappen gezet richting een lerende verbetercultuur. Vertrekkend vanuit de kernwaarden en de missie en visie van Het Palet zullen we als team mooi en inspirerend onderwijs bieden voor alle kinderen op ons SBO. 

Terug naar boven