SBO Het Palet

Mauritsweg 20 4791 JL Klundert

Schoolfoto van SBO Het Palet

Het team

Toelichting van de school

Op Het Palet willen we kinderen zoveel mogelijk inspireren waardoor ze hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen en betrokken raken op een manier die bij hen past.

We werken met een betrokken team van onderwijsprofessionals aan een inspirerend onderwijsaanbod. Samen met de onderwijsassistent geeft de groepsleerkracht vorm aan het dagelijkse onderwijs. Door de inzet van vakleerkrachten willen we onze kinderen een inspirerend en vakinhoudelijk sterk aanbod bewegen, muziek en creatieve vorming bieden. Daarnaast zijn de intern begeleider, orthopedagoog, logopedist en conciërge er als onderwijsondersteunend personeel. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof van het personeel vindt in principe plaats tijdens de schoolvakanties.

Leerkrachten die recht hebben op studieverlof (voor het behalen van een master) of op extra verlof i.v.m. leeftijd, of wanneer er sprake is van afwezigheid in geval van ziekte of calamiteiten proberen we zoveel mogelijk met eigen personeel (van Het Palet of uit de bovenschoolse invalpool) te vervangen. Als vervanging ècht niet mogelijk is, wordt een groep incidenteel opgevangen door de onderwijsassistent, verdeeld (maximaal 2 dagen) of zal een groep thuis onderwijs krijgen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Het Palet geven we onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. Bij de samenstelling van de groepen wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met:

  • het ontwikkelingsniveau van de leerling
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • de leeftijd
  • de leerbaarheid van de leerling
  • de mogelijkheden van de groepsleerkracht
  • de verdeling jongens/meisjes.

De groepsgrootte voor Het Palet is vastgelegd rond de 15 leerlingen. We streven ernaar om in de onderbouw kleinere groepen te hebben, waardoor de groepen in de bovenbouw soms wat groter kunnen zijn. Leerlingen kunnen langer dan een jaar bij dezelfde leerkracht zitten of soms ook een groep overslaan. De leerling zal echter altijd verder gaan met de leerstof waar hij of zij gebleven is.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op SBO Het Palet gaan alle kinderen 5 dagen naar school, uitgezonderd de kleuters. Zijn zijn iedere woensdag vrij. Leerlingen krijgen in de acht schooljaren ten minste 7.520 uren onderwijs.

Het spreekt vanzelf dat de activiteiten in de onderbouw anders zijn dan die in de midden- en de bovenbouw. Jonge leerlingen leren al doende tijdens het spel. Het is belangrijk voor hen dat er een samenhangend geheel van functieontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling, verkenning van de wereld en kennismaking met vak- en vormingsgebieden geboden wordt. Om die samenhang te bevorderen is gekozen voor het werken met thema’s m.b.v. de methode Onderbouwd. In onderbouwd worden speel- en leeractiviteiten gericht op de taal-, reken- en motorische ontwikkeling aangeboden. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor de midden- en bovenbouw staan de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) hoog in ons vaandel. Minimaal 50% van de tijd wordt hieraan besteed. De rest van de tijd wordt verdeeld over de andere vak- en vormingsgebieden van het primair onderwijs. Andere activiteiten zijn bijv: sportdag, vieringen (Sint, Kerst, Pasen), schoolverlaterdagen, ANWB Streetwise, cultuur, schoolkamp/schoolreis, deelname aan project van de bibliotheek en deelname aan plaatselijke of regionale sportactiviteiten.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Palet staat voor alle leerlingen in het primair onderwijs binnen het samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk, die op een bepaald moment onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs dat hen in de basisschool wordt aangeboden. Voor de leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen, die niet op Het Palet terecht kunnen, kan d.m.v. collegiale consultatie door een medewerker van ons hulp geboden aan de basisschool.

Indien extra hulp en inzet op de basisschool niet het gewenste effect hebben of wanneer een leerling meer hulp nodig heeft dan mogelijkerwijs door een basisschool gegeven kan worden, dan zal de betreffende leerling onderwijs kunnen volgen op Het Palet. (na een positieve beschikking door de Multidisciplinaire commissie). Het Palet zal deze leerlingen, gezien hun problematiek met betrekking tot het leren, werkhouding en persoonlijkheid, de kans bieden met behulp van orthodidactisch- en orthopedagogisch handelen, zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Beleid t.a.v. toelating leerlingen

Het Palet schrijft uitsluitend leerlingen in met een SBO toelaatbaarheidsverklaring, afgegeven door de Multidisciplinaire Commissie (MDC) verbonden aan het Samenwerkingsverband Roosendaal (PO 30.02). Voor leerlingen waarvan blijkt dat zij mogelijk binnen de criteria van een REC vallen zal in overleg met de ouders een indicatie worden aangevraagd.

De leerling heeft recht op aangepaste ondersteuning. Als wij die op Het Palet niet kunnen bieden moeten we daar open over zijn. Grenzen aan de zorg die wij kunnen verlenen worden bereikt door:

  • Verstoring van rust en veiligheid voor andere leerlingen en/of de leerkrachten.
  • Interferentie van zorg en/of behandeling aan de ene kant en onderwijs aan de andere kant. Als beide systemen elkaar tegenwerken of aantoonbaar niet op elkaar aansluiten, is een grens van de mogelijkheid bereikt.
  • Verstoring van het leerproces van de andere leerlingen. Als de aanpassingen in een groep, of de noodzakelijk geachte begeleiding van een leerling inhoudt dat de begeleiding van de overige leerlingen tekort komt is ook de grens van het mogelijke bereikt.

De school heeft in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) beschreven welke ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden. Dit SOP staat ook op de website van school en zal jaarlijks ge-update worden.

Extra ondersteuning 

De school beschikt over directe extra zorg door de aanwezigheid van een logopedist, orthopedagoog/ psycholoog en diverse leerkrachten met een specialisatie. Tevens verwijzen wij u naar ons schoolplan waarin een zeer uitgebreid hoofdstuk te vinden is over de organisatie van de zorg. Indien tijdens de schoolloopbaan van de leerling blijkt dat hulp van specifieke deskundigen gewenst is, worden deze met instemming van ouders betrokken bij de begeleiding.

We beschikken over diverse specialisaties op onze school. Omdat het beschikbare aantal dagdelen afhankelijk is van meerdere factoren zijn deze niet gespecificeerd. Indien u meer informatie wenst over een specialisatie of in contact wilt komen met een specialist kunt u dit via de groepsleerkracht of intern begeleider aangeven.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op Het Palet hebben we een breed aanbod gericht op extra ondersteuningsbehoeften. We zien dat het aantal kinderen met een  complexe ondersteuningsvraag op taal- e/o spraakontwikkeling toeneemt. Hiervoor zullen we een extra aanbod voor arrangerren. 

Het aankomende schooljaar worden de contacten met de meer- en hoogbegaafdheidsspecialist i.c.m. de Plusklas geïntensiveerd. 

Verder zijn we in gesprek met zorgaanbieders rondom onderwijs-zorgarrangementen, in het bijzonder gericht op de onderinstroom. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wanneer kinderen vanuit een (medisch) kinderdagverblijf worden aangemeld bij onze school, starten ze in groep AB. Ook wanneer na een start op een reguliere basisschool blijkt dat het niet lukt, kunnen jonge kinderen met een TLV worden geplaatst in onze groep voor het jonge kind.

Op Het palet werken we met de methode Onderbouwd.

Onderbouwd volgt kleuters in hun ontwikkeling door middel van spelaanbod. Het educatieve ontwikkelingsmateriaal wordt door middel van directe instructie aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een handpop.

De ontwikkeling van kleuters verloopt sprongsgewijs. Elk kind kan met Onderbouwd werken en leren op het niveau waar het kind op dat moment aan toe is. Doordat we werken met herkenbare materialen en pictogrammen wordt het mogelijk het kind voor langere tijd eigenaar te laten zijn van zijn/haar eigen leerproces. Het kind leert het verschil herkennen tussen spelend leren en lerend spelen. 

Terug naar boven