't Getij

Oosthof 1 4587 EP Kloosterzande

Schoolfoto van 't Getij

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We hechten veel waarde aan kwaliteit. Immers onze  (uw) kinderen hebben recht op het beste onderwijs op een van de beste scholen. Om deze kwaliteit te monitoren gebruiken wij een aantal toetsinstrumenten zoals hieronder beschreven.  Deze uitslagen worden geanalyseerd en de bijstellingen worden gedaan binnen groepsbesprekingen of andere overlegvormen. 

Om de kinderen goed in hun ontwikkeling te volgen en om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, beschikken wij over een leerlingvolgsysteem. We kunnen dit verdelen in:

a.    een leerlingvolgsysteem voor 0 tot 7 jaar, de zgn. KIJK-registratie.

b.   een leerlingvolgsysteem voor kinderen van groep 1 t/m 8.

c.    een leerlingvolgsysteem voor sociale competenties van kinderen.

Voor kinderen van groep 1-2 bestaat het leerlingvolgsysteem uit:

a.   de kijkregistatie

b.    een schoolonafhankelijke toetsing van CITO en DIA; twee keer per jaar om ons onderwijs te vergelijken met landelijke normen. Het leerlingvolgsysteem voor groep 2  bevat de volgende twee toetsen: Taal voor kleuters en rekenen voor kleuters.

Voor kinderen van groep 3 t/m 8 bestaat het leerlingvolgsysteem uit:

a.     een overzicht van alle toetsen, die na elk hoofdstuk of blok vanuit de methodes worden gegeven. 

b.     een schoolonafhankelijke toetsing van CITO en DIA; twee keer per jaar in elke groep om ons onderwijs te vergelijken met landelijke normen.

c.     Het leerlingvolgsysteem behorende bij KiVa zal worden gebruikt om het gedrag van kinderen in kaart te brengen. Twee maal per jaar wordt er in de groep een sociogram samengesteld. 

Drie keer per jaar worden  al deze resultaten met het team doorgesproken. Afhankelijk van de tussen en eindresultaten volgen er individuele acties of acties gericht op een groep. Op de ouderavonden worden met de ouders deze resultaten  doorgesproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In oktober nodigt de leerkracht van groep 8 ouders en het kind uit voor een voorlopig adviesgesprek. Tijdens dit gesprek zal het voorlopig advies vanuit school worden besproken. Inzet, werkhouding en het totaalbeeld van de leerling worden hierin meegenomen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven