't Getij

Oosthof 1 4587 EP Kloosterzande

Schoolfoto van 't Getij

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We hechten veel waarde aan kwaliteit. Immers onze  (uw) kinderen hebben recht op het beste onderwijs op een van de beste scholen. Om deze kwaliteit te monitoren gebruiken wij een aantal toetsinstrumenten zoals hieronder beschreven.  Deze uitslagen worden geanalyseerd en de bijstellingen worden gedaan binnen groepsbesprekingen of andere overlegvormen. 

Om de kinderen goed in hun ontwikkeling te volgen en om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, beschikken wij over een leerlingvolgsysteem. We kunnen dit verdelen in:

a.    een leerlingvolgsysteem voor 0 tot 7 jaar, de zgn. KIJK-registratie.

b.   een leerlingvolgsysteem voor kinderen van groep 1 t/m 8.

c.    een leerlingvolgsysteem voor sociale competenties van kinderen.

Voor kinderen van groep 1-2 bestaat het leerlingvolgsysteem uit:

a.   de kijkregistatie

b.    een schoolonafhankelijke toetsing van CITO en DIA; twee keer per jaar om ons onderwijs te vergelijken met landelijke normen. Het leerlingvolgsysteem voor groep 2  bevat de volgende twee toetsen: Taal voor kleuters en rekenen voor kleuters.

Voor kinderen van groep 3 t/m 8 bestaat het leerlingvolgsysteem uit:

a.     een overzicht van alle toetsen, die na elk hoofdstuk of blok vanuit de methodes worden gegeven. 

b.     een schoolonafhankelijke toetsing van CITO en DIA; twee keer per jaar in elke groep om ons onderwijs te vergelijken met landelijke normen.

c.     Het leerlingvolgsysteem behorende bij KiVa zal worden gebruikt om het gedrag van kinderen in kaart te brengen. Twee maal per jaar wordt er in de groep een sociogram samengesteld. 

Drie keer per jaar worden  al deze resultaten met het team doorgesproken. Afhankelijk van de tussen en eindresultaten volgen er individuele acties of acties gericht op een groep. Op de ouderavonden worden met de ouders deze resultaten  doorgesproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school maakt sinds een aantal jaar gebruik van de 'Route 8' eindtoets. De kinderen maken deze toets digitaal. De moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Het systeem selecteert op basis van de beantwoording wat de vervolgvraag is. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa.

In oktober nodigt de leerkracht van groep 8 ouders en het kind uit voor een voorlopig adviesgesprek. We kijken samen naar wat het kind zelf zou willen en wat hij/zij nog nodig heeft om dit te bereiken. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht een voorlopig advies geven. Inzet, werkhouding en het totaalbeeld van de leerling worden hierin meegenomen. Voor dit schooladvies gebruikt men de grafiek 'prognose VO' uit Parnassys. 

In februari maken de leerlingen de route 8 doorstroomtoets. 

Als de resultaten van de Route 8 eindtoets bekend zijn, worden deze met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) gedeeld. In maart krijgt de leerling een definitief advies voor het VO. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven