't Getij

Oosthof 1 4587 EP Kloosterzande

Schoolfoto van 't Getij

Het team

Toelichting van de school

Het team van 't Getij bestaat uit de volgende personen:

Groep 1-2a: juf Charlotte en juf Eva 

Groep 1-2b: juf Marian en juf Simone P.

Groep 1-2c: juf Brigitte en juf Esther

Groep 3A: juf Simone v.K

Groep 3B: juf Karlien en juf Nancy

Groep 4: juf Wendy en juf Nancy

Groep 5-6a: juf Samantha en juf Ilse

Groep 5-6b: meester Michael en juf Ilse

Groep 7-8A: juf Daisy en juf Lyanke

Groep 7-8B: juf Ingrid en juf Daisy

Gymlessen: meester Roy

Onderwijsassistenten: juf Els en juf Linda

Intern begeleidster: juf Stephanie

Directeur: meester Godfried

Plv. directeur: juf Mirjam


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In die gevallen waarbij groepsleerkrachten wegens omstandigheden geen onderwijs kunnen verzorgen hebben we de volgende regeling voorzien:

1.     Zoeken naar een geschikte vervanger.

2.     Indien dit niet lukt worden de kinderen over andere groepen verdeeld.

3.     In zeer bijzondere gevallen en bij hoge uitzondering krijgen de kinderen vrij van school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van het onderwijs is gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem. Binnen de jaargroepen krijgen de leerlingen onderwijs dat zoveel mogelijk aan hun ontwikkeling is aangepast. In schooljaar 2021-2022 zullen we steeds meer groepsdoorbrekend gaan werken. Dit proces willen we gedurende dit schooljaar steeds meer laten groeien. Meer informatie hierover is te vinden op onze website. 

De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden en besproken tijdens  onze voortgangsbesprekingen, die gebaseerd zijn op het leerlingvolgsysteem (binnen dit systeem volgen we de leerling) . In de groepen neemt het zelfstandig werken en coöperatief leren  (samenwerkend leren) een belangrijke plaats in. Door deze werkwijze ontstaat ruimte voor de leerkracht om extra instructie te geven. Bij het vak rekenen is er sprake van horizontale roostering (alle groepen op hetzelfde tijdstip een bepaald vak)  waardoor er groepsdoorbrekende (een vak volgen in een andere groep) mogelijkheden zijn voor de kinderen die een versnelling nodig hebben of voor kinderen waar het tempo te hoog ligt.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Levensbeschouwing is inclusief de Sociaal emotionele lestijd. 

Indeling van uren is ook afhankelijk van de behoeften van de klas.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisschool 't Getij biedt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar uit Kloosterzande en omstreken. 

Voorafgaand aan de leeftijd van 4 jaar kunnen zij vanaf 2 jaar terecht bij een van onze peutergroepen binnen het Kindcentrum.

Ononderbroken ontwikkeling

Op onze school willen we dat de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk ononderbroken verloopt. Alle kinderen zijn unieke individuen die zich elk op hun eigen manier en in eigen tempo ontwikkelen. Op onze school vindt differentiatie plaats naar tempo, niveau, leeftijd en instructiebehoefte. Voor een enkele leerling is het echter wenselijk om de leertijd te verlengen omdat het kind dit nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling. Dit is een keuze die zorgvuldig gemaakt wordt, omdat dit een ingrijpende gebeurtenis kan zijn voor leerling en ouders. De voor- en nadelen worden goed overwogen aan de hand van duidelijke criteria. Ouders worden in een vroeg stadium hierin meegenomen. De uiteindelijke beslissing voor een doublure maken we als school altijd in samenspraak met de ouder(s)/verzorger(s).

Speciale aandacht is er voor kinderen in de kleutergroepen die in oktober, november en december in groep 1 komen. De doorstroom naar groep 2 vindt plaats wanneer kinderen voldoende toegerust zijn voor het aanbod in groep 2. De persoonlijke ontwikkeling van het kind is bepalend bij het nemen van een beslissing en wordt tijdig met ouders/verzorgers besproken. Het vervolgen van onderwijs in groep 1 wanneer nodig, geldt echter niet als een doublure.

Passend onderwijs bieden

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van Perspecto wat in de loop van 2021-2022 voor de organisatie zal worden aangepast naar de nieuwe situatie.  

Schoolondersteuningsprofiel

De ondersteuning die wij kunnen bieden:

  • Als school zelf: groepsdoorbrekende mogelijkheden voor kinderen om te versnellen of voor kinderen waarbij het tempo te hoog ligt, extra instructie in de klas, RT-mogelijkheden buiten de groep en een plusaanbod.
  • De expertise benutten van bovenschoolse zorg, zoals: NT2 begeleiding, orthopedagogie, logopedie, fysiotherapie, dyslexiebegeleiding en ondersteuning vanuit REC 1, REC 2, REC 3 en REC 4. 
  • Zorg in bijzondere gevallen als rouw. De school heeft hier een protocol voor gemaakt. Dit rouwprotocol is op school aanwezig.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het Kindcentrum heeft volop mogelijkheden voor uw peuter. 

Vanaf 2 jaar en drie maanden kan uw peuter naar één van de peutergroepen komen. Hier spelen en leren zij met  andere peuters. Vaak zal er met de basisschool worden samengewerkt aan diverse thema's en activiteiten.

Op het moment dat uw kind 4 jaar wordt zal er een warme overdracht plaatsvinden tussen de pedagogisch medewerker en de nieuwe leerkracht. Uiteraard zijn ook de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig bij dit gesprek. 

Terug naar boven