OBS De Viersprong

Derksweg 22 7891 PK Klazienaveen

  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong

Het team

Toelichting van de school

De muziekdocent wordt ingezet vanuit de subsidiegelden Kunt & Cultuur. Hij geeft teamtrainingen en coaching on the job tijdens de muzieklessen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt gedaan door duo-partner, andere collega of een invaller.Er wordt altijd gekeken naar de beste oplossing voor het moment van verlof.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dagopbouw
In iedere klas is de dagopbouw duidelijk zichtbaar. In groep 1 en 2 gebruiken we hiervoor pictogrammen. In de andere groepen worden activiteiten op het white board geschreven. Vanaf groep 4 beginnen we iedere morgen met het “half negen-negen uurtje”. De kinderen die extra oefening nodig hebben bij spelling en rekenen worden in dit half uur door de leerkracht begeleid. De kinderen die dit niet nodig hebben gaan aan het werk met rekenen of spelling. De kinderen die een extra prikkel nodig hebben gaan aan het werk met “Levelwerk”. Aan het begin van de middagperiode werken we op dezelfde manier aan het lezen.

Als bijlage is het infoboekje van obs de Viersprong toegevoegd.
Hierin vindt u algemene informatie rondom de organisatie van ons onderwijs.

Sponsoring
Onze school kan gebruik maken van sponsoring mits dit voldoet aan de uitgangspunten van de afspraken die gemaakt zijn tussen alle landelijke organisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen. Deze uitgangspunten zijn:
- de sponsoring moet passen binnen de doelstelling van de school 
- de sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar brengen
- de school moet ook zonder sponsormiddelen onderwijs kunnen blijven geven.

Juniorcollege Esdal

Het doel van het Juniorcollege is om kinderen van groep 8 beter voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. We willen de drempel verlagen waardoor leerlingen sterker en weerbaarder starten in de brugklas. Daarnaast willen we de vakken Engels en Wetenschap & Techniek een impuls geven. Het Esdal kan deze vakken aanbieden m.b.v. vakdocenten en volledig ingerichte vaklokalen. Bijkomend voordeel is dat kinderen gaan ervaren dat het Esdal College Klazienaveen een prachtige locatie is met een fijn pedagogisch klimaat. Het Esdal College Klazienaveen wordt meegenomen in de afweging (vanuit ouders/verzorgers/leerlingen) wat betreft de keuze van de vervolgschool na de basisschool. Elke maandagmiddag gaan de leerlingen van groep 8 naar het Esdalcollege.

21-eeuwse vaardigheden

De school wil in samenwerking met de twee  fusiescholen een duidelijke visie op de ontwikkeling van kinderen en de wijze waarop we kinderen een ononderbroken ontwikkellijn van 2 ½ tot 12 jaar (en in samenwerking met het voortgezet onderwijs Esdal College tot 16 jaar) gaan aanbieden om op te groeien tot wereldburger. Hiertoe zal in oktober 2021 een scan in de klassen worden uitgevoerd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De resultaatgerichtheid
Gedurende de schoolloopbaan wordt de voortgang van de leerlingen middels toetsen nauwgezet gevolgd. De leerprestaties van de leerlingen van groep 1 en 2 wordt met behulp van DORR  en in groep 2 de Cito-toets Taal voor kleuters. In alle groepen maken we gebruik van diverse Cito toetsen op gebied van lezen, taal , rekenen en spelling. Voor sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we SCOL.  Al deze gegevens zijn uiteindelijk terug te vinden in het door ons gebruikte leerlingvolgsysteem. Naast de Cito toetsen maken wij bij taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie gebruik van de toetsen die bij de diverse methodes horen. In groep 7 wordt de Cito entreetoets afgenomen. Aan het eind van de basisschool maakt het kind de Cito eindtoets. De uitslag hiervan (de zogenaamde Cito-score) kan medebepalend  zijn voor de schoolkeuze van het voortgezet onderwijs. Indien deze uitslag hoger is dan het door de school gegeven advies. Daarnaast maken we gebruik van de plaatsingswijzer voor de keuze van het vervolgonderwijs, waarin de gegevens vanuit het LVS worden opgenomen.   

De kindgerichtheid en de speciale zorg
Zodra leerlingen op enig terrein uitvallen, worden ze besproken in het zogeheten “leerling-overleg” De groepsleerkrachten, de intern begeleider en indien nodig een externe deskundige bespreken  dan de speciale zorg die georganiseerd moet worden voor het kind. De leerkrachten kunnen dan via aangepaste didactiek en instructie de leerling op eigen niveau laten werken. In een enkel geval wordt het accent gelegd op motorisch remedial teaching en niet op de zo geheten theoretische vakken. Hulp op het gebied van motoriek en logopedie gebeurt altijd na verwijzing via de huisarts. Mocht  een kind om de een of andere reden  onvoldoende meekomen, dan wordt dit met de ouders besproken  en besloten tot een individueel behandelingsplan . Indien uit onderzoek blijkt dat de reguliere leerstof van de basisschool voor een leerling niet haalbaar is, dan wordt in overleg met de ouders een individuele leerlijn met individuele leerdoelen voor (delen van) de leerstof afgesproken.
Bij hoge uitzondering wordt in nauw overleg met de ouders voor een verlengd verblijf in de groep gekozen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De thema's van schatkist worden behandeld.

Dit wordt afgestemd door de leerkrachten groep 1 en 2.

Er is een introductieboekje voor de ouders van de kleutergroepen. Aan het begin van het schooljaar wordt deze uitgereikt.

Terug naar boven