OBS De Viersprong

Derksweg 22 7891 PK Klazienaveen

  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong
  • Schoolfoto van OBS De Viersprong

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt gedaan door duo-partner, andere collega of een invaller.Er wordt altijd gekeken naar de beste oplossing voor het moment van verlof.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dagopbouw
In iedere klas is de dagopbouw duidelijk zichtbaar. In groep 1 en 2 gebruiken we hiervoor pictogrammen. In de andere groepen worden activiteiten op het white board geschreven. Vanaf groep 4 beginnen we iedere morgen met het “half negen-negen uurtje”. De kinderen die extra oefening nodig hebben bij spelling en rekenen worden in dit half uur door de leerkracht begeleid. De kinderen die dit niet nodig hebben gaan aan het werk met rekenen of spelling. De kinderen die een extra prikkel nodig hebben gaan aan het werk met “Levelwerk”. Aan het begin van de middagperiode werken we op dezelfde manier aan het lezen.

Als bijlage is het infoboekje van obs de Viersprong toegevoegd.
Hierin vindt u algemene informatie rondom de organisatie van ons onderwijs.

Sponsoring
Onze school kan gebruik maken van sponsoring mits dit voldoet aan de uitgangspunten van de afspraken die gemaakt zijn tussen alle landelijke organisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen. Deze uitgangspunten zijn:
- de sponsoring moet passen binnen de doelstelling van de school 
- de sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar brengen
- de school moet ook zonder sponsormiddelen onderwijs kunnen blijven geven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De resultaatgerichtheid
Gedurende de schoolloopbaan wordt de voortgang van de leerlingen middels toetsen nauwgezet gevolgd. De leerprestaties van de leerlingen van groep 1 en 2 wordt met behulp van DORR  en in groep 2 de Cito-toets Taal voor kleuters. In alle groepen maken we gebruik van diverse Cito toetsen op gebied van lezen, taal , rekenen en spelling. Voor sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we SCOL.  Al deze gegevens zijn uiteindelijk terug te vinden in het door ons gebruikte leerlingvolgsysteem. Naast de Cito toetsen maken wij bij taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie gebruik van de toetsen die bij de diverse methodes horen. In groep 7 wordt de Cito entreetoets afgenomen. Aan het eind van de basisschool maakt het kind de Cito eindtoets. De uitslag hiervan (de zogenaamde Cito-score) kan medebepalend  zijn voor de schoolkeuze van het voortgezet onderwijs. Indien deze uitslag hoger is dan het door de school gegeven advies. Daarnaast maken we gebruik van de plaatsingswijzer voor de keuze van het vervolgonderwijs, waarin de gegevens vanuit het LVS worden opgenomen.   

De kindgerichtheid en de speciale zorg
Zodra leerlingen op enig terrein uitvallen, worden ze besproken in het zogeheten “leerling-overleg” De groepsleerkrachten, de intern begeleider en indien nodig een externe deskundige bespreken  dan de speciale zorg die georganiseerd moet worden voor het kind. De leerkrachten kunnen dan via aangepaste didactiek en instructie de leerling op eigen niveau laten werken. In een enkel geval wordt het accent gelegd op motorisch remedial teaching en niet op de zo geheten theoretische vakken. Hulp op het gebied van motoriek en logopedie gebeurt altijd na verwijzing via de huisarts. Mocht  een kind om de een of andere reden  onvoldoende meekomen, dan wordt dit met de ouders besproken  en besloten tot een individueel behandelingsplan . Indien uit onderzoek blijkt dat de reguliere leerstof van de basisschool voor een leerling niet haalbaar is, dan wordt in overleg met de ouders een individuele leerlijn met individuele leerdoelen voor (delen van) de leerstof afgesproken.
Bij hoge uitzondering wordt in nauw overleg met de ouders voor een verlengd verblijf in de groep gekozen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven